Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza śladowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0025-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiadomości z dziedziny chemii nieorganicznej dotyczące pierwiastków śladowych.
Znajomość metod zagęszczania i wzbogacania pierwiastków sladowych
Znajomość technik analitycznych
Umiejętność pracy w laboratorium
Umiejętność interpretacji otrzymanych wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej. Student potrafi zastosować odpowiednia metodę analizy do wybranego rodzaju próbek. Student potrafi prawidłowo zinterpretpwac otrzymane wyniki. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 znajomość techniki analitycznych SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 umiejętność prawidłowego pobrania i przygotowania próbki do analizy. Umiejętność przeprowadzenia pomiaru SDA3A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 umiejętność pracy w grupie Umiejętność krytycznej oceny wyników SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 14 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej. Student potrafi zastosować odpowiednia metodę analizy do wybranego rodzaju próbek. Student potrafi prawidłowo zinterpretpwac otrzymane wyniki. + - + - - + - - - - -
M_W002 znajomość techniki analitycznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umiejętność prawidłowego pobrania i przygotowania próbki do analizy. Umiejętność przeprowadzenia pomiaru - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 umiejętność pracy w grupie Umiejętność krytycznej oceny wyników - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 49 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
1. Pobieranie przechowywanie i przygotowanie do analizy próbek srodowiskowych i biologicznych o niskich stężeniach badanych pierwiastków.

2. Podstawowe metody wzbogacania śladów.
3. Sprzęt laboratoryjny stosowany w pracowni analiz śladowych.
4. Pierwiastki w srodowisku i biologii.
5. Podstawowe błedy w przygotowaniu próbek i ich wpływ na wyniki koncowe analiz.
6. Podstawy fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii
7. Zastosowanie analizy sladowej w różnych dziedzinach

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
 1. ćwiczenia laboratoryjne 1

  Oznaczanie śladowych zawartości metali w wodzie
  Zastosowanie zagęszczania śladów poprzez wytracanie z odczynnikiem kompleksującym.
  wykonanie kalibracji i pomiar próbki metodą EDXRF

 2. ćwiczenia laboratoryjne 2

  Oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w dowolnym materiale środowiskowym lub biologicznym

 3. ćwiczenia laboratoryjne 3

  Wykorzystanie techniki TXRF do analizy materiału pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem mineralizacji ciśnieniowej

Zajęcia seminaryjne (3h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: wykład tablicowy i prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia laboratoryjne: ćwiczenia laboratoryjne wykonywane samodzielnie
 • Zajęcia seminaryjne: wygloszenie prezentacji przez studenta na temat różnych zagadnień związanych z tematyka zajęć
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych i prezentacja wygłoszona na seminarium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: wykład obowiązkowy
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obowiązkowe
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia z oceny za sprawozdanie i prezentację

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

przewidziane są dodatkowe terminy po indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawowe wiadomości z chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

podręczniki chemii analitycznej
podręczniki analizy śladowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Application of the total reflection X-ray fluorescence method to the elemental analysis of brain tumors of different types and grades of malignancy / M. W. LANKOSZ, M. Grzelak, B. OSTACHOWICZ, A. WANDZILAK, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, P. WRÓBEL, E. Radwańska, D. Adamek // Spectrochimica Acta. Part B, Atomic spectroscopy ; ISSN 0584-8547. — 2014 vol. 101, s. 98–105

Quantification of purple non-sulphur phototrophic bacteria and their photosynthetic structures by means of total reflection X-ray fluorescence spectrometry (TXRF) / Joanna FIEDOR, Beata OSTACHOWICZ, Monika Baster, Marek LANKOSZ, Květoslava BURDA // Journal of Analytical Atomic Spectrometry ; ISSN 0267-9477. — 2016 vol. 31 iss. 10, s. 2078–2088.

Trace elements in the chrysomelid beetle ({\em Chrysolina pardalina}) and its Ni- hyperaccumulating host-plant ({\em Berkheya coddii}) / Mesjasz-Przybyłowicz Jolanta, PRZYBYŁOWICZ Wojciech, OSTACHOWICZ Beata, Augustyniak Maria, Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł // Fresenius Environmental Bulletin ; ISSN 1018-4619. — 2002 vol. 11 no. 2, s. 78–84.

Zinc deficiency in rats in associated with up-regulation of hippocampal NMDA receptor / Urszula Doboszewska, Magdalena Sowa-Kućma, Katarzyna Młyniec, Bartłomiej Pochwat, Malgorzata Hołuj, Beata OSTACHOWICZ, Andrzej Pilc, Gabriel Nowak, Bernadeta Szewczyk // Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry ; ISSN 0278-5846. — 2015 vol. 56, s. 254–263.

Informacje dodatkowe:

Brak