Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inteligentne materiały budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0028-s
Wydział:
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Słuchacz SD ma możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oraz projektowaniem materiałów wielofunkcyjnych stosowanych w budownictwie, poznać rozwój nowatorskich idei oraz skalowania rozwiązań z poziomu laboratoryjnego do dużej skali.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poznaje najnowsze i potencjalne przyszłe rozwiązania w grupie materiałów budowlanych, nabywa umiejętności krytycznego spojrzenia na proces komercjalizacji badań naukowych SDA3A_W02, SDA3A_W04 Udział w dyskusji,
Referat
M_W002 Student poznaje nowatorskie podejście do wyzwań środowiskowych w inżynierii lądowej i budownictwie SDA3A_W05
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada określić i zaproponować zasadność modyfikacji materiałowej nadającej cechy umożliwiające konkretne ale niestandardowe zastosowanie materiałów budowlanych SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobywa umiejętność oceny możliwości wdrożenia rozwiązań laboratoryjnych w dużej skali i wynikających z tego możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poznaje najnowsze i potencjalne przyszłe rozwiązania w grupie materiałów budowlanych, nabywa umiejętności krytycznego spojrzenia na proces komercjalizacji badań naukowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje nowatorskie podejście do wyzwań środowiskowych w inżynierii lądowej i budownictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada określić i zaproponować zasadność modyfikacji materiałowej nadającej cechy umożliwiające konkretne ale niestandardowe zastosowanie materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobywa umiejętność oceny możliwości wdrożenia rozwiązań laboratoryjnych w dużej skali i wynikających z tego możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach zajęć proponowane są wykłady osoby prowadzącej oraz prezentacje przygotowane przez dwuosobowe zespoły na wybrany, wcześniej uzgodniony temat z zakresu modułu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: praca w małych zespołach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, możliwość zaliczenia na warunkach określonych indywidualnie ze studentem

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: wykłady prowadzącego i prezentacje studentów
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z prezentacji, wskaźnika obecności oraz aktywności w dyskusji na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

uzgadniany indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

uznane czasopisma (dyscypliny Inżynieria chemicza, Inżynieria materiałowa)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak