Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza częstotliwościowa sygnałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0029-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Duda Krzysztof (kduda@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Frequency analysis of signals has many applications e.g.: linear system identification, speech processing, image processing, transient analysis, electric power system analysis, radar and sonar systems, communication, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mechanical spectroscopy, economics, seismology, weather forecasting, and others. The lecture presents selected methods of frequency analysis: DFT, IpDFT, Prony, Matrix Pencil, and others.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of methods for frequency analysis of signals. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Skill to implement, apply, evaluate, and compare methods for frequency analysis of signals. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Skill to self study issues of frequency analysis of signals. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Social competences to cooperate in teams working with frequency analysis of signals. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of methods for frequency analysis of signals. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skill to implement, apply, evaluate, and compare methods for frequency analysis of signals. + - - - - - - - - - -
M_U002 Skill to self study issues of frequency analysis of signals. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competences to cooperate in teams working with frequency analysis of signals. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Subjects:

1. The DFT and Time Windows.
2. The Spectrogram.
3. The Periodogram.
4. The Interpolated DFT.
5. The Cramér-Rao Lower Bound.
7. Parametric frequency estimation.
8. Frequency tracking.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Lecture with the projector and blackboard.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final pass is received based on lecture attendance.
In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Attendance
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the pass of lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Master degree in electrical engineering.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993.

A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, J.R. Buck, Discrete-Time Signal Processing, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1999.

B. G. Quinn, E. J. Hannan, The Estimation and Tracking of Frequency, New York: Cambridge Univ. Press, 2001.

T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2005.

K. Duda, Fourierowskie metody estymacji widm prążkowych, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/duda-krzysztof-04141

Informacje dodatkowe:

None