Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompresja sygnałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0030-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Duda Krzysztof (kduda@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Signal compression has many applications in data storage and transmission, e.g.: JPG, FLAC, MP3, MPEG. The lecture presents selected methods for signal compression including signal transformation, quantization, and entropy encoding.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of methods for transform coding. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Skill to implement, apply, evaluate, and compare methods for signal compression. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Skill to self study issues of signal compression. SDA3A_U07, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Social competences to cooperate in teams working on signal compression. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of methods for transform coding. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skill to implement, apply, evaluate, and compare methods for signal compression. + - - - - - - - - - -
M_U002 Skill to self study issues of signal compression. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competences to cooperate in teams working on signal compression. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Subjects:

1. Transform coding:
a) the Karhunen–Loève Transform,
b) the Discrete Cosine Transform,
c) the Wavelet Transform.
2. Entropy encoding:
a) Huffman coding,
b) arithmetic coding,
c) Golomb coding,
d) Lempel–Ziv–Welch coding.
3. The JPG coding of still images.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Lecture with the projector and blackboard.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final pass is received based on lecture attendance.
In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Attendance.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the pass of lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Master degree in electrical engineering.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

David Salomon, Data Compression: The Complete Reference. Springer, 3rd Edition, 2004.

Tinku Acharya, Ping-Sing Tsai, JPEG2000 Standard for Image Compression Concepts, Algorithms and VLSI Architectures, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2005.

J. C. Goswami, A. K. Chan: Fundamentals of Wavelets Theory, Algorithms, and Applications, Second Edition, 2011.

Adam Drozdek, Wprowadzenie do kompresji danych, WNT, Warszawa 1999.

T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/duda-krzysztof-04141

Informacje dodatkowe:

None.