Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy teorii sygnałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0031-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Duda Krzysztof (kduda@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Signal theory is widely used in measurements and communication where the signals are acquired, processed, and analyzed. Most often continuous time signals are firstly sampled and quantized and next processed by digital computers. The lecture presents frequency representation of signals, sampling, and linear discrete time systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of fundamentals of signal theory. SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Skill to implement and apply signal theory. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Skill to self study issues of signal theory. SDA3A_U07, SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Social competences to cooperate in teams working on signal theory. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_W02, SDA3A_K02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of fundamentals of signal theory. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skill to implement and apply signal theory. + - - - - - - - - - -
M_U002 Skill to self study issues of signal theory. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competences to cooperate in teams working on signal theory. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Subjects:

1. Fourier Transforms:
a) the Fourier Series,
b) the Fourier Transform,
c) the Discrete Time Fourier Transform,
d) the Discrete Fourier Transform.
2. Linear time invariant systems:
a) convolution integral,
b) The Laplace transform,
c) convolution sum,
d) The Z transform.
3. Periodic sampling of signals
a) Sampling theorem,
b) Multirate signal processing
c) Quadrature sampling

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Lecture with the projector and blackboard.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final pass is received based on lecture attendance.
In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Attendance.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the pass of lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of lack of the attendance students are asked to prepare the report on the subject they have missed.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Master degree in electrical engineering.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, I. T. Young, Signals and Systems, Prentice-Hall, 1983.

A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, J.R. Buck, Discrete-Time Signal Processing, 2nd Ed., Prentice-Hall, 1999.

Moon T. K., Stirling W. C., Mathematical Methods and Algorithms for Signal Processing, Prentice Hall 1999.

R. G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing, Second Edition, Prentice-Hall, 2004.

T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/duda-krzysztof-04141

Informacje dodatkowe:

None