Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do korozji wysokotemperaturowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0032-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students obtain essential information about corrosion processes of metalic and ceramic materials applied at high temperature environments. They will gain knowledge on protection methods against corrosion. Practical examples of high temperature corrosion processes are presented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has basic knowledge on high-temperature corrosion processes of metallic and ceramic materials; understands thermodynamics of corrosion processes and knows the principles of oxidation kinetics and mechanism studies SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 understands thermodynamics of corrosion processes and knows the principles of oxidation kinetics and mechanism studies SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to investigate the results of corrosion degradation and indicate their reasons; is able to use the correct method of protection against corrosion SDA3A_U01, SDA3A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional competencies; understands the economic and ecologic aspects of protection against corrosion SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has basic knowledge on high-temperature corrosion processes of metallic and ceramic materials; understands thermodynamics of corrosion processes and knows the principles of oxidation kinetics and mechanism studies + - - - - - - - - - -
M_W002 understands thermodynamics of corrosion processes and knows the principles of oxidation kinetics and mechanism studies - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to investigate the results of corrosion degradation and indicate their reasons; is able to use the correct method of protection against corrosion - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional competencies; understands the economic and ecologic aspects of protection against corrosion - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1.Thermodynamics of high temperature corrosion
2.Corrosion rate
3.Corrosion mechanisms
4.Experimental methods of investigation of high temperature corrosion
5.Wagner’s theory of metal oxidation
6.Oxidation of pure metals and alloys
7.Corrosion in oxidants other than oxygen
8.Oxidation in complex atmospheres
9.Hot corrosion and salt-induced corrosion
10.Corrosion-erossion
11. Protective coatings

Zajęcia seminaryjne (10h):

1.Thermodynamic stability range of oxides
2.Temperature and pressure dependence of the oxidation rate of metals
3. Oxidation under thermal shock conditions
4.Liquid oxides and oxide evaporation
5.Oxidation in the presence of water vapor
6.Internal oxidation of alloys
7.Formation of higher oxide on lower oxide substrate
8.Erosion-corrosion of metals in oxidizing atmospheres
9.High temperature corrosion processes in modern industry

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Classical technique; Self-organized Learning Enviroment
 • Zajęcia seminaryjne: Reverse teaching technique; Self-organized Learning Enviroment; Work in groups; Brainstorm
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the seminar class, a presentation on a chosen subject must be given and the
student must take part in a discussion, which will be positively graded. In order to pass the subject in
the secondary term, a positive grade must be obtained from a test on the entirety of the material.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Official permision is necessary for participating in classes
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Official permision is necessary for participating in classes
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from oral presentation + grade from participation in discussions

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the requirements are met for obtaining a passing grade, the student is required to independently
catch up with the material. If he/she fails to do so, he/she must obtain a positive grade on a test that
pertains to the material discussed during his absence.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Z. Grzesik, Thermodynamics of gaseous corrosion, in: ASM Handbook, vol. 13a, p.90-96, ASM
International, Materials Park, Ohio, USA, 2003.
2.S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and
National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
3.S. Mrowec and T. Werber, Modern Scaling-Resistant Materials, National Bureau of Standards and
National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
4.P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.
5.P. Kofstad, High Temperature Oxidation of Metals, J. Wiley, New York, London, Sydney, 1988.
6.N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals,
Cambridge, University Press, 2009.
7.W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in
Materials, Cambridge, England, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. G. Smola, R. Gawel, K. Kyziol, M. Miszczak, Z. Grzesik, „Influence of nickel on the oxidation resistance at high temperatures of thin chromium coatings”, Oxidation of Metals 91(5-6), 625-640 (2019).
2. R. Gawel, K. Kyziol, Z. Jurasz, Z. Grzesik, „Oxidation resistance of valve steels covered with thin SiC coatings, obtained by RF CVD”, Corrosion Science, 145, 16-25 (2018).
3. B. Kościelniak, G. Smoła, Z. Grzesik, A. Hernas, „Oxidation resistance of austenitic steels under thermal shock conditions in environment containing water vapor”, High Temperature Materials and Processes, 37(4), 341-350 (2018).
4. M. Drożdż, K. Kyzioł, Z. Grzesik, „Chromium-based oxidation resistant coatings for protection of engine Valves In Automotive Vehicles”, Materials and Technology 51(4), 603-607 (2017).
5. M. Żyła, G. Smoła, A. Knapik, J. Rysz, M. Sitarz, Z. Grzesik, „The formation of the Co3O4 cobalt oxide within CoO substrate”, Corrosion Science, 112, 536-541 (2016).
6. Z. Grzesik, A. Poczekajlo, G. Smola, S. Mrowec, „Marker method in studying the defect structure in
products of the oxidation of highly disordered substrates”, High Temperature Materials and Processes,
35, 21-28 (2016).
7. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steel
utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).
8. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of Valle steels
in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).

Informacje dodatkowe:

None