Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne materiały i technologie dla przemysłu kosmicznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0033-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma zapoznać studentów z materiałami i technologiami obecnie stosowanymi oraz opracowywanymi w celu eksploracji kosmosu. Przedstawia warunki panujące w przestrzeni kosmicznej, definiuje zagrożenia i metody ich zapobiegania. Wskazuje na potencjalne przyszłe kierunku rozwoju przemysłu kosmicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student uzyskuje wiedzę dotyczącą tradycyjnych i nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym. SDA3A_W02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Poznaje warunki panujące w kosmosie, zagrożenia i metody ochrony przed tymi zagrożeniami. SDA3A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego podejścia przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploracją kosmosu. SDA3A_U01, SDA3A_U07 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi docenić rolę multidyscyplinarnych zespołów badawczych w rozwiązywaniu złożonych problemów naukowo-technicznych. SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student uzyskuje wiedzę dotyczącą tradycyjnych i nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Poznaje warunki panujące w kosmosie, zagrożenia i metody ochrony przed tymi zagrożeniami. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego podejścia przy rozwiązywaniu problemów związanych z eksploracją kosmosu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi docenić rolę multidyscyplinarnych zespołów badawczych w rozwiązywaniu złożonych problemów naukowo-technicznych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Tematyka wykładów:
1. Zarys historii eksploracji kosmosu
2. Przestrzeń kosmiczna – właściwości i zagrożenia
3. Materiały w technologiach kosmicznych
4. Wybrane technologie kosmiczne
5. Systemy statków kosmicznych
6. Komercjalizacja i kolonizacja kosmosu
7. Zaawansowane materiały i technologie w przyszłych misjach kosmicznych

Zajęcia seminaryjne (20h):

Tematyka zajęć:
1. Polski wkład w eksplorację kosmosu
2. Instytucje oraz źródła funduszy umożliwiające badania kosmiczne
3. Sposoby unikania zagrożeń związanych z misjami kosmicznymi
4. Budowa i funkcjonowanie załogowych stacji kosmicznych
5. Sztuczna grawitacja
6. Metody wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną (winda kosmiczna, działo magnetyczne, itp.)
7. Case-study: analiza wybranych podsystemów statków kosmicznych
8. Materiały przeznaczone do zastosowań w przestrzeni kosmicznej
9. Załogowe misje kosmiczne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: 1. Metoda tradycyjna 2. Technika SOLE (Self-organized Learning Enviroment)
 • Zajęcia seminaryjne: 1. Technika odwróconego nauczania 2. Technika SOLE (Self-organized Learning Enviroment) 3. Praca w grupach 4. Burza mózgów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium jest zaliczone w przypadku uzyskania pozytywnej oceny końcowej (3,0 lub wyższej). Zaliczenie seminarium w terminie poprawkowym można uzyskać pisząc kolokwium z całości materiału.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby formalnie dopuszczone do zajęć
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby formalnie dopuszczone do zajęć
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej za prezentację, udział w studium przypadku (case-study) i udział w dyskusjach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na seminarium jest on zobowiązany do uzupełnienia materiału we własnym zakresie i przedstawienia go w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.nasa.gov

https://science.nasa.gov

http://www.esa.int

Y. Bar-Cohen, High Temperature Materials and Mechanisms. CRC Press, Boca Raton, USA, 2014.

Adrian P. Mouritz, Introduction to aerospace materials. Woodhead Publishing Limited, 2012.

Craig H. Williams; Leonard A. Dudzinski; Stanley K. Borowski; Albert J. Juhasz (March 2005). "Realizing “2001: A Space Odyssey”: Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion„

https://www.space.com/16726-space-shuttle.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. G. Smola, R. Gawel, K. Kyziol, M. Miszczak, Z. Grzesik, „Influence of nickel on the oxidation resistance at high temperatures of thin chromium coatings”, Oxidation of Metals 91(5-6), 625-640 (2019).
2. Z. Grzesik, G. Smoła, M. Stygar, J. Dąbrowa, M. Zajusz, K. Mroczka, M. Danielewski, “Defect structure and transport properties in (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)O high entropy oxide”, Journal of the European Ceramic Society, 39, 4292-4298 (2019).
3. R. Gawel, K. Kyziol, Z. Jurasz, Z. Grzesik, „Oxidation resistance of valve steels covered with thin SiC coatings, obtained by RF CVD”, Corrosion Science, 145, 16-25 (2018).
4. Z. Grzesik, S. Mrowec, „High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments”, High Temperature Materials and Processes, 31, 539-551 (2012).

Informacje dodatkowe:

Brak