Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Powłoki ochronne: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0034-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students obtain essential information about functional coatings, their fabrication methods and application in a number of industry branches.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has knowledge on the manufacturing and processing of coatings; SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 understands the role of coatings SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to use novel information on materials for the needs of technological developments; SDA3A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the economic and ecologic aspects of application of new materials and technologies SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has knowledge on the manufacturing and processing of coatings; + - - - - - - - - - -
M_W002 understands the role of coatings - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to use novel information on materials for the needs of technological developments; - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the economic and ecologic aspects of application of new materials and technologies - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

•structure of solid surfaces
•coating fabrication (vapor deposition, chemical and electrochemical techniques,
spraying, roll-to-roll coating processes, etc.)
•functions of coatings (adhesive, optical, catalytic, photo-sensitive, protective,
magnetic, electric, etc.)
•selected characterization techniques of coatings
•prospects in designing new generation of functional coatings

Zajęcia seminaryjne (20h):

•industrial coatings
•printed electronics
•protective coatings in medical tools
•coatings for cutting tools
•TBC coatings
•coatings for light Al-alloys
•protective coatings for automoble industry
•functional coatings in aircraft industry
•application of functional coatings in astronautics

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Classical technique; Self-organized Learning Enviroment
 • Zajęcia seminaryjne: Reverse teaching technique; Self-organized Learning Enviroment; Work in groups; Brainstorm
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the seminar class, a presentation on a chosen subject must be given and the
student must take part in a discussion, which will be positively graded. In order to pass the subject in
the secondary term, a positive grade must be obtained from a test on the entirety of the material.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Official permission for participation in classes is required.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Official permission for participation in classes is required.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from oral presentation + grade from participation in discussions

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the requirements are met for obtaining a passing grade, the student is required to independently
catch up with the material. If he/she fails to do so, he/she must obtain a positive grade on a test that
pertains to the material discussed during his absence.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•C.B. Carter, M.G. Norton: Ceramic Materials Science and Engineering, Springer (2007).
•A.A. Tracton: Coatings Technology Handbook Third Edition, CRC Press Taylor & Francis Group (2006).
•A.W. Adamson, A.P. Gast: Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley & Sons Inc. (1997).
•N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals,
•Cambridge, University Press (2009).
•W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in
Materials, Cambridge, England (2008).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

•D. Dulińska, W. Pawlak, Z. Grzesik, „The prospects in designing new generation of high temperature
coatings in automobile engines”, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 903-907 (2015).
•S. Jonas, J. Konefał-Góral, A. Małek, S. Kluska, Z. Grzesik, „Surface modification of the Ti6Al4V alloy
with silicon carbonitride layer deposited by PACVD method” High Temperature Materials and Processes,
33, 391-398 (2014).

Informacje dodatkowe:

None