Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami w aspekcie ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0035-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szramowiat-Sala Katarzyna (katarzyna.szramowiat@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the module is to supplement and deepen knowledge in the field of project management in the aspect of environmental issues, as well as to gain practical skills in using computer tools that support design. The module also includes improving the so-called soft skills in the field of presentation and communication techniques in the project and useful knowledge in the field of implementing innovative projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows the general rules and purposes of project management SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 knows the methods of commercialisation of project effects to increase and broaden his/her research experience SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 knows the meaning of a leadership in the project management and techniques of proper presentation of a project and its team SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 can properly prepare a project budget, schedule costs and involvement of project participants SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04, SDA3A_U03 Projekt
M_U002 can take an initiative in a team and successfully drive the project and his/her team SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04, SDA3A_U03 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 can work in project teams, assuming the basic roles in the process of project implementation SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows the general rules and purposes of project management + - - - - - - - - - -
M_W002 knows the methods of commercialisation of project effects to increase and broaden his/her research experience + - - - - - - - - - -
M_W003 knows the meaning of a leadership in the project management and techniques of proper presentation of a project and its team + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can properly prepare a project budget, schedule costs and involvement of project participants - - - + - - - - - - -
M_U002 can take an initiative in a team and successfully drive the project and his/her team - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 can work in project teams, assuming the basic roles in the process of project implementation - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 61 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Fundamentals of project management

  Introduction. Project environment. Projects in the organization. Parties involved in the project. Initiating and defining projects. Responsibility and communication in projects.

 2. Project planning and implementation

  Scheduling. Project resources. Monitoring project implementation. Project risk management.

 3. Financial analysis of the project

  Cost management. Analysis of variants. Sources of project financing. Financial assembly. Methods for assessing project effectiveness. Creating a project budget. Material and financial schedule Financial and economic profitability of the project (cost-benefit analysis) Budget control during the project implementation

 4. Teams and leaders in the project

  Features of effective teams in the project. Characteristics of roles in the team. Building and developing the project team. Creativity of the team. Leader in the project team – the essence of leadership. Features and skills of leaders in the Self-assessment project and development of leadership competences.

 5. Presentation and interpersonal communication techniques in the project

  The essence of interpersonal communication. Psychology of information reception and assimilation. Categories and types of public appearances. Role of presentation and its form. Composition of multimedia presentation. Preparation of presentation using selected means and visual materials. Preparation and conducting of information and consultation meetings in the project.

 6. Commercialisation

  Methods of commercialisation of project effects. Steps of commercialisation. How to choose the best kind of commercialisation.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Practical implemetation of knowledge gathered during the lectures

Preparation of own research project and discussion of each part of it.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content of the lecture is presented in the form of a multimedia presentation in combination with a classic blackboard lecture enriched with shows related to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students perform a given project independently, without much intervention of the teacher. This is to develop a sense of responsibility for group work and responsibility for the decisions taken.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition of passing the project exercises is passing all the projects commissioned by the teacher.
Lecture:
- Mandatory presence: NO
- Rules for participation in classes: Students participate in classes learning the next content of teaching in accordance with the subject syllabus. Students should keep asking questions and clarifying doubts.
Project classes:
- Mandatory presence: Yes
- Rules for participation in classes: Students perform practical work aimed at obtaining the competences assumed by the syllabus. The method of project implementation, final effect and final conversation about the project are evaluated, taking into account theoretical issues presented in the lectures.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade in the subject will be calculated based on the grade from the project exercises.
The basic date for obtaining credit for project exercises is the end of classes in a given semester (deadline 1). The student has the right to two correction deadlines to pass project exercises, the first correction deadline expires on the day the primary session ends, and the second correction deadline expires on the day the resale session ends.
The student’s absence on the set deadlines / exam is tantamount to losing the deadline. Exceptions are documented random situations, e.g. illness. In this case, the student sets the date of passing classes / exam individually with the teacher.
Completing the design exercises on dates later than in Term 1 results in a lowering of the grade by 0.5 and by 1 grade for Term 2 and Term 3 respectively in relation to the obtained grade from the design exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One absence is allowed in the design exercises without having to have an excuse. Each subsequent absence must be justified (e.g. sick leave). The method of compensation of arrears arising from the student’s absence from the project classes will be determined individually with the teacher.
The basic date for obtaining credit for project exercises is the end of classes in a given semester (deadline 1). The student has the right to two re-appointment deadlines to pass project exercises, with the first re-entry deadline expiring on the day the primary session ends and the second re-entry deadline expiring on the day the re-entry session ends.
The student’s absence on the set deadlines / exam is tantamount to losing the deadline. Exceptions are documented random situations, e.g. illness. In this case, the student sets the date of passing classes / exam individually with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek “Zarządzanie środowiskowe” ISBN: 978-83-208-2060-7
Inna dostępna literatura z zakresu zarządzania projektami.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. An overview of some challenges in the studies in the emission of particulate matter / A. KORZENIEWSKA, K. SZRAMOWIAT, J. GOŁAŚ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012119, s. 1–12. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International Conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland
2. Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska District): carbonaceous species dry deposition analysis / Katarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00092, s. 1–5.
3. Engine-generated solid particles – a case study / Katarzyna SZRAMOWIAT, Joseph Woodburn, Wiktor Pacura, Katarzyna BERENT, Piotr Bielaczyc, Janusz GOŁAŚ // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2018 R. 57 nr 3, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39.
4. Mercury in atmospheric aerosols: a preliminary case study for the city of Krakow, Poland / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Lucyna SAMEK, Leszek FURMAN, Józef Pacyna, Janusz GOŁAŚ // Comptes Rendus Chimie ; ISSN 1631-0748. — 2015 vol. 18 iss. 10, s. 1183–1191.
5. New challenges in research on engine-generated solid particles / Katarzyna SZRAMOWIAT, Wiktor Pacura, Joseph Woodburn, Piotr Bielaczyc, Janusz GOŁAŚ // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2018 R. 57 nr 3, s. 76–77.
6. Off-grid photovoltaic systems as a solution for the ambient pollution avoidance and Iraq’s rural areas electrification / Qusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Muzher Mohamed, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Janusz GOŁAŚ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00093, s. 1–5.
7. Oxidative potential of PM10 and PM2.5 collected at high air pollution site related to chemical composition: Krakow case study / Katarzyna STYSZKO, Lucyna SAMEK, Katarzyna SZRAMOWIAT, Anna KORZENIEWSKA, Klaudia Kubisty, Roksana RAKOCZY-LELEK, Magdalena Kistler, Anne Kasper Giebl // Air Quality, Atmosphere and Health ; ISSN 1873-9318. — 2017 vol. 10 iss. 9, s. 1123–1137.
8. Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitrated derivatives associated with PM10 from Kraków city during heating season / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SZRAMOWIAT, Magdalena Kistler, Anne Kasper Giebl, Sylwia Socha, Egon Erwin Rosenberg, Janusz GOŁAŚ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00091, s. 1–7.
9. Quantitative assessment of $PM_{2.5}$ sources and their seasonal variation in Krakow / Lucyna SAMEK, Z. STĘGOWSKI, L. FURMAN, K. STYSZKO, K. SZRAMOWIAT, J. FIEDOR // Water, Air and Soil Pollution ; ISSN 0049-6979. — 2017 vol. 228 iss. 8 art. no. 290, s. [1–11].
10. Short review on atmospheric aerosols source apportionment methods / Katarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2016 vol. 7 no. 2, s. 7–13.
11. The meaning of bio- and chemomarkers in emission inventories / Katarzyna SZRAMOWIAT, Anna KORZENIEWSKA, Wiktor Pacura, Janusz GOŁAŚ // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2018 R. 57 nr 3, s. 76.
12. The properties of particulate matter generated during wood combustion in in-use stoves / Katarzyna SZRAMOWIAT-SALA, Anna KORZENIEWSKA, Krzysztof SORNEK, Marta MARCZAK, Faustyna WIEROŃSKA, Katarzyna BERENT, Janusz GOŁAŚ, Mariusz FILIPOWICZ // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2019 vol. 253, s. 792–801.

Informacje dodatkowe:

Brak