Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityka środowiskowa – od pobrania do analizy próbek
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0036-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gołaś Janusz (jgolas@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Environmental chemistry and applications of modern analytical techniques to the measurments of real environmental samples of soil, air, water, sewage and industrial dusts.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student gains the knowledge on conventional and emerging environmental pollutants. Student knows the risk of the presence of specific contaminants in different compartments of environment. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student gains extended knowledge on modern analytical protocols and instrumentation for environmental studies. Student indicates and describes the stages of analytical process. Student understands current trends and challenges in environmental analytical chemistry. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can plan simple analytical procedures. Student points out the most crucial steps of discussed analytical process. Student can choose suitable sample preparation techniques for solid, aquatic and gasous environmental samples. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student conducts simple measurements of environmental samples, calculates and interprets analytical results. Student can estimate major validation parameters of analytical method. Student can prepare reports on experimental work in the field of environmental analysis. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student can plan and perform operations on sample preparation (filtration, extraction, derivatisation etc.). SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student raises awareness about typical and newly identified environmental threats. Student pays more attention to the importance of environmental monitoring and waste management. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student upgrades his ability to work in groups, shares responsibilities between group members, sets the rules of cooperation. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student gains the knowledge on conventional and emerging environmental pollutants. Student knows the risk of the presence of specific contaminants in different compartments of environment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student gains extended knowledge on modern analytical protocols and instrumentation for environmental studies. Student indicates and describes the stages of analytical process. Student understands current trends and challenges in environmental analytical chemistry. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can plan simple analytical procedures. Student points out the most crucial steps of discussed analytical process. Student can choose suitable sample preparation techniques for solid, aquatic and gasous environmental samples. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student conducts simple measurements of environmental samples, calculates and interprets analytical results. Student can estimate major validation parameters of analytical method. Student can prepare reports on experimental work in the field of environmental analysis. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student can plan and perform operations on sample preparation (filtration, extraction, derivatisation etc.). - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student raises awareness about typical and newly identified environmental threats. Student pays more attention to the importance of environmental monitoring and waste management. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student upgrades his ability to work in groups, shares responsibilities between group members, sets the rules of cooperation. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Introduction to environmental chemistry and basics of analytical chemistry focused on particular use of modern analytical techniques

Protection of the environment is one of the challenges of contemporary civilization. The most important tool for collecting data on the environmental cleanness and pollution is analytical chemistry which offers protocols and instrumentation for environmental studies and monitoring what afterwards generate decisions of policymakers. The course covers the short introduction to environmental chemistry and gives the foundation to analytical chemistry focused on most important environmental issues. It also presents most frequently used analytical methods for the environmental purposes. Lectures are illustrated by the examples of four real case study laboratory classes (4 times 4 hrs) on analytics of the emerging contaminants (pharmaceuticals in water and sewage, analysis of trace pharmaceutical contaminants in complex environmental samples what requires advanced analytical tools based on extraction and chromatographic techniques), air aerosols (major components of particulate matter, of several and even tens percent of PM total mass) in urban areas (ex. smog in the city of Krakow), determination of toxic gases emitted during the combustion of solid fuels by means of mobile analytical systems. General sample treatment: from sampling to the analysis.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Analytical aspects of chromatographic determination of pharmaceutical residues in aquatic environment – part 1: solid phase extraction technique

  This two-part course will make students aware of contamination of water environment by emerging contaminants, particularly pharmaceutically derived compounds. These contaminants are present in the aquatic environment at trace concentration. Thus, water sample need to be prepared carefully in order to obtain low detection limit and selective analytical response. The aim of the course is to introduce to the students complete procedure of determination of pharmaceutically active compounds in water samples (rivers, ground or tap water) from sampling through filtration, solid phase extraction, derivatization to chromatographic analysis. During the first part of the course students will practise a solid phase extraction as one of the most effective methods for isolation and concentration of pharmaceutical residues from water samples.

 2. Analytical aspects of chromatographic determination of pharmaceutical residues in aquatic environment – part 2: derivatisation and GC-MS analysis

  The second part of the course will be focused on chromatographic identification and quantification of pharmaceutical residues in previously prepared water samples. Students will practise standard derivatization reactions before running a simple analysis in GC-MS system. Fragmentation of analyte derivative in mass spectrometry will be explained and results of chromatographic separation will be interpreted. Quantification by standard addition procedure will be performed. Attendance and one report will be required for passing the course.

 3. Own experiment planning – from sampling to instrumental analysis

  The kind of environemntal samples will be the decission of a student. The aim of the exercise is to plan and realize the entire experiment: from sampling, through proper samples treatment and to the analysis with the usage of instrumental techniques.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition of passing the project exercises is passing all the projects commissioned by the teacher.
Lecture:
- Mandatory presence: NO
- Rules for participation in classes: Students participate in classes learning the next content of teaching in accordance with the subject syllabus. Students should keep asking questions and clarifying doubts.
Project classes:
- Mandatory presence: Yes
- Rules for participation in classes: Students perform practical work aimed at obtaining the competences assumed by the syllabus. The method of project implementation, final effect and final conversation about the project are evaluated, taking into account theoretical issues presented in the lectures.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade in the subject will be calculated based on the grade from the project exercises.
The basic date for obtaining credit for project exercises is the end of classes in a given semester (deadline 1). The student has the right to two correction deadlines to pass project exercises, the first correction deadline expires on the day the primary session ends, and the second correction deadline expires on the day the resale session ends.
The student’s absence on the set deadlines / exam is tantamount to losing the deadline. Exceptions are documented random situations, e.g. illness. In this case, the student sets the date of passing classes / exam individually with the teacher.
Completing the design exercises on dates later than in Term 1 results in a lowering of the grade by 0.5 and by 1 grade for Term 2 and Term 3 respectively in relation to the obtained grade from the design exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One absence is allowed in the design exercises without having to have an excuse. Each subsequent absence must be justified (e.g. sick leave). The method of compensation of arrears arising from the student’s absence from the project classes will be determined individually with the teacher.
The basic date for obtaining credit for project exercises is the end of classes in a given semester (deadline 1). The student has the right to two re-appointment deadlines to pass project exercises, with the first re-entry deadline expiring on the day the primary session ends and the second re-entry deadline expiring on the day the re-entry session ends.
The student’s absence on the set deadlines / exam is tantamount to losing the deadline. Exceptions are documented random situations, e.g. illness. In this case, the student sets the date of passing classes / exam individually with the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Required knowledge of the basics in general inorganic and organic chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Raymond Chang, Chemistry, McGraw-Hills 1988 or later editions
Peter O’Neill, Environmental Chemistry
D. Kealey, P.J. Haines, Analytical Chemistry
Judith F. Rubinson, Kenneth A. Rubinson, Contemporary Chemical Analysis, Prentice Hall,
Chunlong Zhang Fundamentals of Environmental Sampling and AnalysisWiley 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz GOŁAŚ, Andrzej
STRUGAŁA. — Warsaw : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, 2014. — 152 s.. —
Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63016-18-0
2. Mercury and selenium in the muscle of piscivorous common mergansers (Mergus merganser) from
a selenium-deficient European country / Elżbieta Kalisińska, Jerzy GÓRECKI, Anna
OKOŃSKA, [et al.], Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz M. GOŁAŚ //
3. Combined method of solid-phase extraction and GC-MS for determination of acidic, neutral, and
basic emerging contaminants in wastewater (Poland) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna
STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // International Journal of Environmental Analytical
Chemistry ; ISSN 0306-7319. — 2014 vol. 94 no. 10, s. 961–974.
4. Evaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from
Dobczyce reservoir / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W:
“Advances in chemical and mechanical engineering” : 15th international symposium of students
and young mechanical engineers : Gdańsk, 16th–19th May 2012 : abstract presentation / Gdansk
University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Chemical Faculty [etc.]. — Gdańsk
: GUT. FME, 2012. — ISBN: 978-83-88579-97-4. — S. 165. — Bibliogr. s. 165
5. Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction
followed by gas chromatography-mass spectrometry / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO,
Janusz GOŁAŚ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN
1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3,
s. 45–60. — Bibliogr. s. 57–60.
6. Determination of chemical composition of atmospheric aerosols conducted on the basis of
particulate matter samples from Malopolska, South Poland / Katarzyna SZRAMOWIAT,
Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: EYEC monograph : 3rd European Young Engineers
Janusz Gołaś, Wydział Energetyki i Paliw
Conference : April 29–30th 2014, Warsaw / ed. Michał Wojasiński. — Warsaw : University of
Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2014. — Na okł. dod.: 100 lecie
odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-0-6. — S. 82–89. —
Bibliogr. s. 88–89
7. An overview of some challenges in the studies in the emission of particulate matter / A. KORZENIEWSKA, K. SZRAMOWIAT, J. GOŁAŚ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012119, s. 1–12. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International Conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland
8. Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska District): carbonaceous species dry deposition analysis / Katarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00092, s. 1–5.
9. Engine-generated solid particles – a case study / Katarzyna SZRAMOWIAT, Joseph Woodburn, Wiktor Pacura, Katarzyna BERENT, Piotr Bielaczyc, Janusz GOŁAŚ // Combustion Engines ; ISSN 2300-9896. — 2018 R. 57 nr 3, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39.

Informacje dodatkowe:

Brak