Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawanasowane metody badań struktury ciał stałych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0051-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot prezentuje podstawy teoretyczne oraz zastosowanie wybranych zaawansowanych metod badawczych stosowanych w analizie strukturalnej ciał stałych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z preparatyką próbek do badań oraz analizą i interpretacją wyników wybranych metod omawianych na wykładzie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. 3. Student potrafi samodzielnie prowadzić badania 4. Student potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W04 Prezentacja
M_W002 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W04 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 1. Student potrafi dobrać odpowiednio metodą badawczą do informacji jakie chce uzyskać. 2. Student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację otrzymanych wyników pomiarowych. 3. Student potrafi przeprowadzić analizę niepewności otrzymanych wyników. 4. Student potrafi przeanalizować literaturę dotyczącą wybranych zagadnień SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 1. Student jest świadom konieczności stosowania metod komplementarnych SDA3A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. 3. Student potrafi samodzielnie prowadzić badania 4. Student potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań - - + - - - - - - - -
M_W002 1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Student potrafi dobrać odpowiednio metodą badawczą do informacji jakie chce uzyskać. 2. Student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację otrzymanych wyników pomiarowych. 3. Student potrafi przeprowadzić analizę niepewności otrzymanych wyników. 4. Student potrafi przeanalizować literaturę dotyczącą wybranych zagadnień + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Student jest świadom konieczności stosowania metod komplementarnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 41 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej
 2. 2. Spektroskopia w podczerwieni
 3. 3. Spektroskopia efektu Ramana
 4. 4. Dyfrakcja neutronów
 5. 5. Promieniowanie synchrotronowe (EXAFS/XANES)

 6. 6. Spektroskopia efektu Mössbauera
 7. 7. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. ćwiczenia laboratoryjne na wybranych spektrometrach

  Samodzielne wykonywanie pomiarów i interpretacja wyników badań.

 2. Prezentacje wybranych zagadnień

  Przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczących wybranych metod badań strukturalnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne wykonywanie pomiarów spektroskopowych. Prezentacje wybranych zagadnień
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zajęć seminaryjnych będzie oceną z prezentacji na wybrany temat oraz aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student musi być obecny na co najmniej 75 % zajęć seminaryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każdy taki przypadek będzie omawiany indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Bolewski, W. Żabiński, Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geol.
2. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT
3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN
4. A. Koleżyński, M. Król, Molecular Spectroscopy – Experiment and Theory, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak