Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Medyczne zastosowania Internetu przedmiotów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0052-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Szymczyk Piotr (Piotr.Szymczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ten prezentuje wiedzę z zakresu Internetu przedmiotów w tym w zastosowaniach medycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi formułować problemy badawcze SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi komunikować się. SDA3A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować problemy badawcze - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi komunikować się. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego rozwoju. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 99 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (6h):

 1. Wprowadzenie
 2. Internet przedmiotów
  Sprzęt
  Oprogramowanie
  Transmisja danych
  Gromadzenie i przetwarzanie danych w chmurze
  Bezpieczeństwo
 3. Przykłady medycznych zastosowań IoT
 4. Perspektywy rozwoju tej technologii

Zajęcia seminaryjne (18h):

Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie oceny z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przesłanie własnej prezentacji i zaznajomienie się z prezentacjami innych tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak