Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały dla fotochemii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0054-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień podstawowych jak i aspektów praktycznych. Wykłady jak i seminaria obejmują wybrane zagadnienia materiałowe związane z fotochemią. Tematy seminariów wybierane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych uczestniczących w zajęciach Doktorantów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant ma rozległą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych materiałom mającym zastosowanie w fotokatalizie, ogniwach fotoelektrochemicznych oraz fotowoltaicznych; zna różnorodne metody modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant rozumie zależność pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi materiałów dla zastosowań fotochemicznych a wydajnością procesów fotochemicznych. SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant rozumie wpływ różnorodnych metod modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych na ich właściwości fizykochemiczne. SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę krytycznej oceny swojej wiedzy i jest do tego gotowy; rozumie konieczność dalszego rozwijania swojej wiedzy. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant ma rozległą wiedzę dotyczącą wymagań stawianych materiałom mającym zastosowanie w fotokatalizie, ogniwach fotoelektrochemicznych oraz fotowoltaicznych; zna różnorodne metody modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant rozumie zależność pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi materiałów dla zastosowań fotochemicznych a wydajnością procesów fotochemicznych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant rozumie wpływ różnorodnych metod modyfikacji materiałów dla zastosowań fotochemicznych na ich właściwości fizykochemiczne. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę krytycznej oceny swojej wiedzy i jest do tego gotowy; rozumie konieczność dalszego rozwijania swojej wiedzy. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 66 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykłady obejmują następujące zagadnienia: widmo promieniowania elektromagnetycznego, absorpcja światła w ciałach stałych, diagram Jabłońskiego, podstawy fotokatalizy, wymagania stawiane fotokatalizatorom, materiały dla fotokatalizy i ich modyfikacje, podstawy fotoelektrochemii, wymagania stawiane elektrodom dla ogniw PEC, materiały na elektrody dla ogniw fotoelektrochemicznych i ich modyfikacje, podstawy fotowoltaiki, wymagania stawiane ogniwom fotowoltaicznym, materiały dla ogniw fotowoltaicznych i ich modyfikacje.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Na seminariach Doktoranci prezentują wybrane zagadnienia związane z tematyką wykładów w formie prezentacji multimedialnych. Szczegółowe tematy ustalane są z uwzględnieniem zainteresowań naukowych Doktorantów. Następnie, odbywa się dyskusja na temat prezentacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykłady mają formę prezentacji multimedialnych (zdjęcia, wykresy, grafy, filmy). Doktoranci zachęcani są do dyskusji i zadawania pytań.
 • Zajęcia seminaryjne: Zajęcia bazują na prezentacjach przygotowywanych indywidualnie i w grupach przez Doktorantów zgodnie z ustalonym harmonogramem i zalecaną literaturą. Doktoranci prowadzą/uczestniczą w dyskusji związanej z prezentowanymi zagadnieniami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa seminarium będzie odpowiadać średniej arytmetycznej punktów uzyskanych przez Doktoranta za przygotowanie i przedstawienie prezentacji; będzie możliwość uzyskania dodatkowych punktów za aktywność w czasie wykładów i seminariów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność jest obowiązkowa.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność jest obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie odpowiadać liczbie punktów uzyskanych na zajęciach, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwioną nieobecność na seminarium będzie można odrobić w indywidualnie ustalonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość chemii/chemii ciała stałego/inżynierii materiałowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykłady i zalecane na zajęciach artykuły naukowe.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Trenczek-Zając, On the thermally oxidized CdS as a photoactive material, New Journal of Chemistry 43/23 (2019) 8892-8902, doi:10.1039/C9NJ00484J

M. Radecka, A. Kusior, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, Oxide Nanomaterials for Photoelectrochemical Hydrogen Energy Sources, Advances in Inorganic Chemistry, 72 (2018) 145-183, doi:10.1016/bs.adioch.2018.05.001

J. Sar, K. Kolodziejak, K. Wysmulek, K. Orlinski, A. Kusior, M. Radecka, A. Trenczek‐Zajac, K. Zakrzewska, D.A. Pawlak, Eutectic Composites for Photoelectrochemical Solar Cells (PSCs), w Photoelectrochemical Solar Cells 2018, doi:10.1002/9781119460008.ch8

A. Trenczek-Zając, Influence of etching on structural, optical and photoelectrochemical properties of titanium oxides obtained via thermal oxidation, Materials Science in Semiconductor Processing 83 (2018) 159-170, doi:10.1016/j.mssp.2018.04.025

A. Trenczek-Zając, J. Banaś, M. Radecka, Photoactive TiO2/MoS2 electrode with prolonged stability, International Journal of Hydrogen Energy, 43/14 (2018) 6824-6837, doi:10.1016/j.ijhydene.2018.02.101

Informacje dodatkowe:

Brak