Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inteligentne sterowanie przepustowością mikroprocesorów wielordzeniowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0056-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kos Andrzej (kos@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Contemporary issues coming from electron data processing.
2. High performance computation – HPC
3. Introduction to artificial intelligence philosophy
4. Throughput improvement of High performance processors – HPP
5. Examples

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant zna główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; SDA3A_W01
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01
M_U002 Doktorant umie komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym; SDA3A_U02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy; SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant zna główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant umie komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym; + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy; + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 37 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Wykład aktywny
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie aktywności na zajęciach lub przedłożenie zleconego opracowania merytorycznego. Dotyczy to także zaleczeń poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Mile widziany aktywny udział doktorantów
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie zaproponowana przez prowadzącego zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samokształcenie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie dyplomu mgr inż w dyscyplinie elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja lub informatyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykaz najnowszej literatury zostanie podany na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje prowadzącego dostępne są pod adresem: https://bpp.agh.edu.pl/autor/kos-andrzej-01198

Informacje dodatkowe:

Brak