Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Problemy termiczne w elektronice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0057-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kos Andrzej (kos@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Parasitic heat sources in electronic circuits and systems – 2 h
2. Different kinds of heat transport: conduction, convection and radiation – 6 h
3. Heat as both positive and negative fenomena – 2 h
4. Design of low energy circuits – 4 h
5. Harvesting – 6 h

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat sposobów odprowadzania ciepła z układów i wykorzystywania go do zwrotnego zasilania tych układów (harwestingu). SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant wie na czym polega projektowanie energooszczędnych układów analogowych i cyfrowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06
M_W003 Doktorant wie co jest przyczyną powstawania start energii w układach elektronicznych SDA3A_W02, SDA3A_W01
M_W004 Doktorant godnie reprezentuje środowisko inżynierii technicznej. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi zaprojektować prosty system harwestingowy SDA3A_U02, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Doktorant potrafi zaprojektować system chłodzenia układu elektronicznego stosownie do jego zastosowania. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant potrafi pracować zespołowo. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat sposobów odprowadzania ciepła z układów i wykorzystywania go do zwrotnego zasilania tych układów (harwestingu). + - - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant wie na czym polega projektowanie energooszczędnych układów analogowych i cyfrowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Doktorant wie co jest przyczyną powstawania start energii w układach elektronicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Doktorant godnie reprezentuje środowisko inżynierii technicznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi zaprojektować prosty system harwestingowy + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego. + - - - - - - - - - -
M_U003 Doktorant potrafi zaprojektować system chłodzenia układu elektronicznego stosownie do jego zastosowania. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant potrafi pracować zespołowo. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 37 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Wykład tradycyjny interaktywny.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie posiadanej wiedzy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Pożądana obecność na wykładach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia wykładu
2. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie referatu na wskazany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie stopnia zawodowego mgr inż.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Gołda, A. Kos, Projektowanie układów scalonych CMOS, WKiŁ, Warszawa, 2010
2. A. Kos, Modelowanie hybrydowych układów mocy i optymalizacja ich konstrukcji ze względu na rozkład temperatury, Wydawnictwa AGH, Kraków 1994
3. A. Kos, G. De Mey Thermal modelling and optimisation od power microcircuits, Electrochemical Publications, Bristol, England, 1997
4. B. Staniszewski, Wymiana ciepła, PWN, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Kos, G. De Mey Thermal modelling and optimisation od power microcircuits, Electrochemical Publications, Bristol, England, 1997

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.