Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe materiały i technologie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0059-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students become familiar with selected advanced structural and functional materials and relevant manufacturing routes which enable development of structures and properties required in specific applications. Cases studies will be discussed on the basis of current scientific literature. Particular emphasis will be given to durability, reparability, upgradeability, design for disassembly, information, and ease of reuse and recycling in accordance with the European circular economy action plan.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has extended knowledge on the manufacturing, processing, properties and characterization methods of different groups of materials, including nanostructured materials; knows the principles of materials design; has basic knowledge on materials degradation; SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 has sufficient skills to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04, SDA3A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies; SDA3A_K01, SDA3A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 understands the impact of chemistry on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has extended knowledge on the manufacturing, processing, properties and characterization methods of different groups of materials, including nanostructured materials; knows the principles of materials design; has basic knowledge on materials degradation; + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 has sufficient skills to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies; - - - - - + - - - - -
M_K002 understands the impact of chemistry on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

general scope:
- new paradigm in economy and European circular economy action plan
- current trends in materials science and engineering
- structural intermetallics,
- energy harvesting materials and systems
- nanostructures with predesigned properties
- materials in smart systems
- bioinspired functional materials and structures

Zajęcia seminaryjne (15h):

general scope:
- materials for batteries and solar cells
- graphene/silicene/maxene – type materials
- materials with controlled porosity
- materials for biomedical applications
- magnetorheological fluids
- biomimetic materials and structures
- sustainable/green manufacturing
- technologies used in additive manufacturing

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Formal lectures are supported by multimedia (presentations, illustrations, movies). Interaction with students is encouraged by asking questions and inviting to discussion.
 • Zajęcia seminaryjne: Seminar classes are based on the presentations prepared individually by students according to the schedule and recommended reading assignements. Each student is expected to lead discussion related to the topic of the seminar. Personal involvement of students in the discussion is marked and contributes to the final grade.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In accordance with general regulations at AGH UST.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation is mandatory
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation is mandatory.
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade = 0.1 attendance + 0.2 discussion + 0.2 presentation + 0.5 final test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

To be consulted with the instructor, individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

basic solid state chemistry/physics/materials technologies

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

lecture notes + recommended scientific papers;
Journals: International Materials Reviews(Taylor & Frances), Nature Materials, Advanced Materials, Advanced Materials Technologies and related titles (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Attendance to lecture and seminar is mandatory