Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostyka Medyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0060-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodach diagnostyki medycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. SDA3A_U07, SDA3A_U03 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):
Nowoczesne metody diagnostyki medycznej.

1. Inwazyjny i nieinwazyjny pobór próbek biologicznych.
2. Metody badań materiałów biologicznych w diagnostyce laboratoryjnej i analizie toksykologicznej.
3. Metody instrumentalne stosowane w diagnostyce.
4. Laboratoryjna genetyka medyczna.
5. Diagnostyka mikroskopowa.
6. Sygnały bioelektryczne i biomagnetyczne w elektrokardiografii i elektroencefalografii.
7. Obrazowanie medyczne.
8. Techniki ultradźwiękowe i akustyczne w medycynie, tworzenie wizualizacji ultradźwiękowych.
10. Tomografia (tomografia komputerowa, rezonansu magnetycznego, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, optyczna tomografia koherencyjna, tomografia impedancyjna).
11. Obrazowanie czynnościowe i hybrydowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wygłoszenie referatu na temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestnictwo w dyskusji nad tym tematem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest uzależniona od ilości punktów uzyskanych przez studenta za wygłoszenie referatu, przygotowaną prezentację oraz aktywność i udział w dyskusji.
Suma uzyskanych punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W sytuacji wystąpienia usprawiedliwionej nieobecności na ponad 2 zajęciach student otrzymuje dodatkowy temat do pisemnego opracowania w celu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Hulanicki, Współczesna chemia analityczna, PWN, Warszawa 2001
2. A. Cygański Podstawy Metod Elektroanalitycznych, WNT, Warszawa 19991.
3. A.Z. Hrynkiewicz (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
4. A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
5. M.W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989
6. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1998
7. M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Warszawa 1992
8. A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowanie, WNT, Warszawa 2000
9. M. Nałęcz (red.), Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.8 Obrazowanie biomedyczne, WKŁ, Warszawa 2000.
10. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, PZWL, Warszawa 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Paczosa-Bator Ion-selective electrodes with superhydrophobic polymer/carbon nanocomposites as solid contact (2015) Carbon, 95, 879-887.
B. Paczosa-Bator, L. Cabaj, R. Piech, K. Skupień Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles (2013) Analytical Chemistry, 85 (21), 10255-10261.
B. Paczosa-Bator, M. Pięk, R. Piech Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective K+ and Na+ electrodes (2015) Analytical Chemistry, 87(3), 1718-1725.
B. Paczosa-Bator, L. Cabaj, M. Raś, B. Baś, R. Piech „Potentiometric sensor platform based on a carbon black modified electrodes” International Journal of Electrochemical Science, 2014 vol. 9 no. 6, s.2816–2823.
M. Rumin, J. Smajdor, B. Paczosa-Bator, R. Piech Voltammetry and flow injection analysis with amperometric detection for sensitive sodium metamizole determination on glassy carbon electrode modified with SWCNTs/Nafion, ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2016 vol. 5 s.M3005–M3011.
J. Smajdor, R. Piech, B. Paczosa-Bator Voltammetric determination of drospirenone on mercury film electrode Journal of the Electrochemical Society, 2017 vol. 164 s.H311–H315.
J. Smajdor, R Piech, M. Ławrywianiec, B. Paczosa-Bator Glassy carbon electrode modified with carbon black for sensitive estradiol determination by means of voltammetry and flow injection analysis with amperometric detection, Analytical Biochemistry, 2018 vol. 544, s. 7–12.
J. Smajdor, R. Piech, B. Paczosa-Bator Highly sensitive voltammetric determination of dexamethasone on amalgam film electrode Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018 vol. 809, s. 147–152.
B. Paczosa-Bator, R. Piech, C. Wardak, L. Cabaj Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detection Ionics, 2018 vol. 24 iss. 8, s. 2455–2464.

Informacje dodatkowe:

-