Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Osiągnięcia i aktualne kierunki badań w informatyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0061-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bubak Marian (bubak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of this subject is to familiarize PhD students with current, valuable trends in computer science on the example of research conducted in the Department of Computer Science. The course includes 10 lectures, 3 hours each, conducted by selected employees of the Department of Computer Science and scientists visiting it (30 hours in total) and a seminar (30 hours). On the basis of these lectures, PhD students study, develop and present selected topics at the seminars..

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Understanding of basic research methods in computers science SDA3A_W03 Prezentacja
M_W002 Getting knowledge of recent valuable trends in computer science SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to present results of research in English and in a form used during scientific conferences SDA3A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ability to collaborate and to share knowledge and experience during the research process SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Understanding of basic research methods in computers science + - - - - + - - - - -
M_W002 Getting knowledge of recent valuable trends in computer science + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to present results of research in English and in a form used during scientific conferences - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to collaborate and to share knowledge and experience during the research process + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Topics of lectures

1. Advanced algorithms for computer simulations with B-splines and Non-Uniform 1. Rational B-splines (NURBS) in the frame of isogeometric analysis.
Maciej Paszyński
2. Methods and algorithms of high-dimensional data and complex networks embedding – the role of interactive data visualisation in data science.
Witold Dzwinel
3. Challenges of high performance software construction for the 5G systems and next
generation cloud applications
Krzysztof Zieliński
4. Nature-inspired computing: state-of-the-art solutions and current trends.
Aleksander Byrski, Marek Kisiel-Dorohinicki
5. Solving large scale applications scheduling problems with mathematical programming methods.
Maciej Malawski
6. High Performance Computing, environments and software tools for computational science and Big Data problems.
Jacek Kitowski
7. Selected problems of computational network science: graph models, social network analysis, community detection, identification of roles, graph matching, identification of frequent patterns and anomalies in dynamic graphs, prediction of graph evolution.
Jarosław Kożlak
8. Introduction to computer-aided decision making: how to enhance with computer science
methods an efficient elaboration of the final decision of a team of decision makers.
Grzegorz Dobrowolski
9. Stochastic algorithms of huge data inversion.
Robert Schaefer
10. Cognitive computing – systems that learn, reason and interact with humans naturally.
Bogdan Kwolek
11. Integrating cognitive science in developing emerging technologies: some case studies.
Bipin Indurkhya, Bartlomiej Sniezynski
12. Overview of recent developments in quantum computing and quantum informatics
Marian Bubak, Katarzyna Rycerz

Zajęcia seminaryjne (30h):
Topics of seminars

1. Short PhD students presentations of their research topics as the first step of exchange of ideas and knowledge.
2-9. Eight seminars devoted to presentations of a selected topics based on lectures, students experience, and overview of computer science journals.
10. Final seminar: presentations of students achievements in their PhD researches and assessment of knowledge exchange

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lecture, discussion
 • Zajęcia seminaryjne: Presentations, discussions, overviews
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student should be present at least at 5 seminars and give 2 presentations on her/his PhD, 3 on lecture topics, and 2 overviews of selected computer science journals.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: PhD student should be present at least at 5 lectures
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: PhD student should be present at least at 5 seminars
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the average grade of presentations and student’s activity.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

By participation in the next seminar meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Will be presented during each of lectures.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Rycerz, M. Bubak,  E. Ciepiela, D. Harezlak, T. Gubala, J. Meizner, M. Pawlik, B. Wilk: Composing, Execution and Sharing of Multiscale Applications, Future Generation Computer Systems, 53, 77-87, 2015
M. Kasztelnik, E. Coto, M. Bubak, M. Malawski, P. Nowakowski, J. Arenas, A. Saglimbeni, D. Testi, A. F. Frangi: Support for Taverna Workflows in the VPH-Share Cloud Platform, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 146, 37-46, 2017
P. Nowakowski, M. Bubak, T. Bartyński, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, M. Malawski, J. Meizner: Cloud computing infrastructure for the VPH community, Journal of Computational Science, 24, 169-179, 2018
as well as publications of the above listed professors – authors of 10 lectures.

Informacje dodatkowe:

PhD students will be asked to participate in conferences at the Department of Computer Science as well as in selected PhD defenses; their observations will be discussed at seminars.