Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane techniki przetwarzania obrazów medycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0064-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Skalski Andrzej (skalski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu planowane jest zaznajomienie doktorantów z aktualnymi algorytmami przetwarzania i analizy obrazów medycznych. Moduł złożony jest z części wykładowej oraz seminaryjnej. W części wykładowej zostanie przedstawiona specyfika zagadnień związanych z przetwarzaniem i analizą obrazów ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej walidacji/ewaluacji algorytmów. W części seminaryjnej przewidziane są prezentacje uczestników połączone z dyskusją na temat wybranych technik.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą współczesnych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów medycznych. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi przedstawić wybrany problem badawczy lub algorytm w formie prezentacji. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant potrafi zabrać głos w dyskusji dotyczącej prezentowanych treści. SDA3A_U02, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant potrafi krytycznie ocenić treści prezentowane w publikacjach naukowych. SDA3A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą współczesnych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów medycznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przedstawić wybrany problem badawczy lub algorytm w formie prezentacji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi zabrać głos w dyskusji dotyczącej prezentowanych treści. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant potrafi krytycznie ocenić treści prezentowane w publikacjach naukowych. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Przegląd aktualnych problemów badawczych z zakresu przetwarzania i analizy obrazów medycznych.

  W ramach wykładu zostaną przedstawione aktualne problemy badawcze z zakresu przetwarzania i analizy obrazów medycznych.

 2. Przegląd aktualnych metod z zakresu przetwarzania i analizy obrazów

  Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane algorytmy wraz z przykładami w języku Python. Prezentowane algorytmy będą obejmowały między innymi: zagadnienia segmentacji oraz dopasowania obrazów (ang. image registration).

  Istnieje możliwość dostosowania treści do zainteresowań uczestników.

 3. Krytyczna analiza algorytmów przetwarzania obrazów

  W ramach wykładu zostaną omówione wybrane algorytmy wraz z analizą treści oraz sposobu prezentacji algorytmów w publikacjach naukowych.

 4. Ewaluacja i walidacja algorytmów przetwarzania i analizy obrazów.

  Podczas wykładu zostaną przedstawione typowe miary i narzędzia ewaluacji algorytmów przetwarzania i analizy obrazów obejmujące między innymi: segmentację, algorytmy śledzenia, dopasowania obrazów, uczenie maszynowe i głębokie.
  Szczególna uwaga zostanie poświęcona tematyce: ground truth/wskazania eksperckie oraz błędom.

Zajęcia seminaryjne (16h):
Wybrane algorytmy przetwarzania i analizy obrazów medycznych

Podczas zajęć seminaryjnych Doktoranci prezentują i omawiają wybrane algorytmy lub problemy badawcze. Prezentowane treści będą bazować między innymi na publikacjach w IEEE TMI, MIA, IEEE PAMI lub prezentowanych na konferencjach MICCAI, IEEE ISBI.

Po prezentacji wszyscy uczestnicy biorą udział w dyskusji na temat prezentowanych treści.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej kodowaniem "na żywo" oraz kredą.
 • Zajęcia seminaryjne: Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia wystawiana jest na podstawie prezentacji, raportu oraz aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Terminy spotkań są ustalane wspólnie z Doktorantami.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z prezentacji, raportu oraz aktywności:
Prezentacja – 40%
Raport – 40%
Aktywność – 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości ustalane jest indywidualnie z Doktorantem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Publikacje z IEEE TMI, MIA, IEEE PAMI oraz konferencji MICCAI, CVPR, IEEE ISBI.
Do każdej tematyki literatura zostanie przedstawiona podczas zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pełny wykaz publikacji można znaleźć na stronie:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/skalski-andrzej-05649

Informacje dodatkowe:

Brak