Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polski wkład w rozwój nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0067-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia seminaryjne mające na celu przybliżenie sylwetek i osiągnięć polskich uczonych w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, zarówno współczesnych jak i postaci historycznych, które odcisnęły swoje piętno na polskiej a często również światowej nauce. Zajęcia będą dotyczyć zwłaszcza osób mniej znanych i rzadziej obecnych w świadomości społecznej, z których dorobku korzystamy a którego autorstwo pozostaje często nieuświadomione.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; SDA3A_W06, SDA3A_W01 Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych; SDA3A_U03 Prezentacja
M_U002 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej; SDA3A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych; - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej; - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia będą przebiegać w formie prezentacji nt. polskich uczonych, reprezentujących różne dyscypliny nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz ich osiągnięć, z podsumowaniem w formie dyskusji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Prezentacje nt. omawianych uczonych i ich osiągnieć.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat oraz zaliczenie sprawdzianu końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z prezentacji i ze sprawdzianu, z uwzględnieniem obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie przerobionego materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura dotycząca osiągnięć polskich badaczy będzie proponowana na bieżąco, w zależności od wyboru prezentowanych uczonych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Interference not only in surveying / Anna BARAŃSKA // W: FIG Working Week 2015 [Dokument elektroniczny] : from the wisdom of the ages to the challenges of modern world : 17–21 May 2015, Sofia, Bulgaria
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07f/TS07F_baranska_7739.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak