Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0068-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami wspomagania uszkodzonych narządów wykorzystując osiągnięcia inżynierii tkankowej. Realizowane treści mają na celu uświadamianie konieczność pracy nad nowymi rozwiązaniami materiałowymi usprawniającymi ich funkcjonowanie zarówno w obrębie zapotrzebowania klinicznego jak i badawczego (eksperymenty naukowe).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie w kontekście ich biozgodności komórkowej/tkankowej oraz ich potencjalnej roli w procesie regeneracji uszkodzonych narządów SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą metod znanych z inżynierii tkankowej SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie metodykę projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej o zadanych właściwościach dopasowanych do wymogów uszkodzonego narządu i zna metody umożliwiające charakterystykę takiego podłożą SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę oraz w oparciu o przegląd literatury. SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Projekt
M_U002 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania podłoży przeznaczonych do czasowego wspomagania uszkodzonych narządów, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii tkankowej ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych i biomedycznych. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Projekt
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii w tym inżynierii tkankowej stosowanie do wspomagania uszkodzonych narządów szerszemu gronu odbiorców. SDA3A_K01, SDA3A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie w kontekście ich biozgodności komórkowej/tkankowej oraz ich potencjalnej roli w procesie regeneracji uszkodzonych narządów + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą metod znanych z inżynierii tkankowej + - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie metodykę projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej o zadanych właściwościach dopasowanych do wymogów uszkodzonego narządu i zna metody umożliwiające charakterystykę takiego podłożą + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi współpracować w zespole; w obrębie wykonania zadania laboratoryjnego wykorzystując własną wiedzę oraz w oparciu o przegląd literatury. + - - - - + - - - - -
M_U002 Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania podłoży przeznaczonych do czasowego wspomagania uszkodzonych narządów, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, iż rozwój inżynierii tkankowej ma istotne znaczenie dla poprawy standardu życia pacjentów a także dla rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych i biomedycznych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii w tym inżynierii tkankowej stosowanie do wspomagania uszkodzonych narządów szerszemu gronu odbiorców. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Zakres tematyczny wykładów

Zakres wykładów obejmuje: wpływ podłoża na warunki hodowli statycznych i dynamicznych. Bioreaktory możliwości i ograniczenia wykorzystania urządzeń w pracy nad nowymi podłożami. Przykłady zastosowania inżynierii tkankowej w uszkodzeniach tkanki chrzęstnej, naczyń krwionośnych, skóry i wątroby.

Zajęcia seminaryjne (12h):
Zajęcia seminaryjne

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje rozwiązanie zagadnienie problemowego związanego z projektem podłoża przeznaczonego dla konkretnego narządu. Tematy będą dobierane na prośby indywidualne Studentów, uwzględniając ich zainteresowania lub temat pracy badawczej. W trakcie zajęć będzie możliwość uczestniczenia w pokazowym eksperymencie testowania podłoża w hodowli dynamicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykłady wspomagane e-learningiem
 • Zajęcia seminaryjne: Rozwiązywanie zadań problemowych przez zespoły; prezentacja plakatowa, opracowanego rozwiązania, wspomaganie e-learningiem
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach seminaryjnych i rozwiązanie zadania problemowego, jego publiczna prezentacja i ocena przez uczestników kursu (e-learning).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach organizacyjnych jest konieczna
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach jest wymagana
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcowa składać się będzie aktywność Studenta podczas zajęć (wykłady/seminaria) ale także terminowe oddanie pracy końcowej (prezentacja posterowa proponowanego rozwiązania, 0.25wag) oraz ocena współuczestników kursu (0.5 wag) oraz prowadzącego (0.25wag)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dobierany indywidualnie w zależności od formy opuszczonych zajęć (np e-learning)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu nauki o materiałach; materiały i metody służące do projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej. Znajomość zachowania się podłoży w warunkach in vitro/in vivo. Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Hasan A. Tissue Engineering for artifictial organs. Regenerative Medicine, Smart Diagnostics and Personalizesd Medicine, vol 1, Willey-Vch 2017
2 Hasan A. Tissue Engineering for artifictial organs. Regenerative Medicine, Smart Diagnostics and Personalizesd Medicine, vol 2, Willey-Vch 2017
3 Stamatialis D. Biomedical Membranes and (Bio)Artificial Organs, Word Scientific, vol 2, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 B. Błaszczyk, W. Kaspera, K. Ficek, M. Kajor, M. Binkowski, E. STODOLAK-ZYCH, A. Grajoszek, J. Stojko, H. Bursig, P. Ładziński, Effects of polylactide copolymer implants and platelet-rich plasma on bone regeneration within a large calvarial defect in sheep, BioMed Research International, 12 (2018) art. ID 4120471, s. 1–11.
2 E. STODOLAK-ZYCH, A. Ścisłowska-Czarnecka, B. Kolesinska, M. Cieślak, D. Puchowicz, I. Kaminska, M. Bogun, Fibrous structures based of natural polymers for tissue engineering applications, Engineering of Biomaterials, vol. 21 (2018) 1-4
3 E. STODOLAK-ZYCH, K. Rozmus, E. Dzierzkowska, Ł. Zych, A. Rapacz-Kmita, M. Gargas, E. Kołaczkowska, M. Cieniawska, K. Książek, A. Ścisłowska-Czarnecka, The membrane with polylactide and hyaluronic fibers for skin substitute, Acta of Bioengineering and Biomechanics vol 20 (2018) s. 91–99.
4 E. STODOLAK-ZYCH, A. Łuszcz, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarencka, Resorbable polymer membranes for medical applications, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering, 2014 vol. 19, s. 99–108.
5 R. Leszczyński, E. STODOLAK, J. Wieczorek, J. Orłowska-Heitzman, T. GUMUŁA, S. BŁAŻEWICZ, In vivo biocompatibility assessment of (PTFE-PVDF-PP) terpolymer-based membrane with potential application for glaucoma treatment, Journal of Materials Science. Materials in Medicine 2010 vol. 21 s. 2843–2851

Informacje dodatkowe:

Wiedza z zakresu inżynierii tkankowej lub/i sztucznych narządów będzie dodatkowym atutem.