Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanocząstki i nanokompozyty z ich udziałem. Otrzymywanie właściwości i możliwości zastosowań w technice i medycynie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0069-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zakres tematyczny modułu obejmuje: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanocząstek ceramicznych o charakterze syntetycznym jak i naturalnym oraz nanokompozytów z ich udziałem. Poszerzona wiedza z zakresu charakterystyki nanocząstek i nanokompozytów pozwoli na bardziej świadome wykorzystanie nanocząstek i nanokompozytów w zakresie aplikacji technicznych i medycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy nanocząstek, nanokompozytów i wynikajacych z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów i ich potencjalnego wykorzystania SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Rozumie znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii opartych o nanocząstki, nanokompozyty w aspekcie ich zastosowań technicznych lub medycznych. SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma świadomość użyteczności nanocząstek i wytwarzanych z ich udziałem nanokompozytów ze względu na ich korzyści ekonomiczne, produkty degradcji i (bio)bezpieczeństwo na etapie wytwarzania i wykorzystania SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Poprawnie dobiera kompatybilne pary materiałów tworzące nanokompozyt; matryca, nanonapełniacz oraz zaproponować metodę otrzymywania takiego materiału. SDA3A_U07, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych opartych o wykorzystanie nanocząstek lub/i nanokompozytów na poprawę jakości życia w zakresie techniki lub/i medycyny. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy nanocząstek, nanokompozytów i wynikajacych z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów i ich potencjalnego wykorzystania + - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii opartych o nanocząstki, nanokompozyty w aspekcie ich zastosowań technicznych lub medycznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma świadomość użyteczności nanocząstek i wytwarzanych z ich udziałem nanokompozytów ze względu na ich korzyści ekonomiczne, produkty degradcji i (bio)bezpieczeństwo na etapie wytwarzania i wykorzystania + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Poprawnie dobiera kompatybilne pary materiałów tworzące nanokompozyt; matryca, nanonapełniacz oraz zaproponować metodę otrzymywania takiego materiału. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych opartych o wykorzystanie nanocząstek lub/i nanokompozytów na poprawę jakości życia w zakresie techniki lub/i medycyny. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Zakres tematyczny wykładów

Wykłady obejmują charakterystykę dwóch grup nanoczęstek: konwencjonalnych pochodzących ze źródeł naturalnych jak i tych, które otrzymywane są syntetycznie. Druga grupa to nanocząstki specjalne tj.;liposomy, dendrymery, nanokropki oraz ich potencjalne aplikacje medyczne/techniczne. Druga część wykładów dotyczy możliwości modyfikacji osnów polimerowych lub ceramicznych nanonapełniaczami.

Zajęcia seminaryjne (12h):
Zajęcia seminaryjne

Seminaria będą realizowane w dwóch blokach: związane z rozwiązywaniem zagadnień problemowych, interpretacja wyników rzeczywistych pomiarów naanocząstek/nanokompozytów. Cześć druga to podejście pisemne do problemu opracowania wyników i odniesienie ich do podobnych danych znanych z literatury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna wzbogacona dyskusja na temat problemów złgłosznych przez prowadzącego
 • Zajęcia seminaryjne: Dyskusja, wspomaganie e-learningiem
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach seminaryjnych oraz aktywność na platformie UPEL, terminowe oddanie pracy stanowiącej podstawę zaliczenia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Dobrowolny udział w zajęciach wykładowych
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z tematyka zajęć
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność podczas zajęć zajęć seminaryjnych: udział w dyskusji i w warsztatch (0,5 wag oceny), opracowanie pisemne rzeczywistych wyników (0,5 wag oceny).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualny, w zależności od formy i ilości opuszczonych zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu inżynierii materiałowej bazującej na podstawowych grupach materiałów; polimery, ceramika metale i materiały kompozytowe. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kintak Lau, F. Hussain, K. Lafdi, Nano- and Biocomposites, Taylor & Francis 2009
2. B. Reddy, Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Applications, InTech 2011
3. Pulickel M. Ajayan, Linda S. Schadler, Paul V. Brau; Nanocomposite Science and Technology, Willey, 2006
4. Introduction to Nanocomposite Materials: Properties, Processing, Characterization

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Ł. ZYCH, M. Azar, J. Chevalier, V. Garnier, B. Macherzyńska, W. Pyda, Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowders, Ceramic Materials
2 Ł. ZYCH, Consolidation and sintering of nanometric ceramic powders, Materials Science vol. 26, 2008 s. 395–402
3 Ł. ZYCH, P. Rutkowski, L. Stobierski, D. Zientara, K. Mars, W. Piekarczyk, The manufacturing and properties of a nano-laminate derived from graphene powder, Carbon vol. 95, 2015 s. 809–817.
4 E.Stodolak, Ł.ZYCH, A.Łącz, W.Kluczewski, Modified montmorylonite (MMT) as a nanofiller in polymer-ceramic nanocomposites, Composites 2009 vol. 9 nr 2, s. 122–127
5 Ł. ZYCH, K. Haberko, Zirconia nanopowder – its shaping and sintering, Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena vol. 94, 2003 s. 157–164.

Informacje dodatkowe:

Brak