Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały porowate i techniki separacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0070-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treść modułu realizowana będzie dwustopniowo; przypomnieniem podstaw materiałowych gwarantujących selektywną przepuszczalność materiałów a dalej wykorzystaniem budowy materiału do zwiększenia kontroli nad procesem separacji. Druga cześć modułu będzie miała wymiar praktyczny; projekt materiału o zadanych parametrach zgodny z zainteresowaniami studenta (potrzebami eksperymentalnymi studenta).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy funkcjonowania procesów membranowych zachodzących na granicy faz w odniesieniu do materiałów ceramicznych, polimerowych, (nano)kompozytowych i hybrydowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna metody weryfikujace skuteczność działania materiałów porowatych w odniesieniu do mechanizmów separacji, rozumie ich potrzebę stosowania i modernizacji SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał przeznaczony do konkretnego procesu membranowego. Umie zaprojektować materiał porowaty z uwzględnieniem jego późniejszego zastosowania SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Projekt
M_U002 Potrafi przewidywać i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie procesów separacji, umie zaprojektować materiał membranowy dedykowanemu konkretnemu zastosowaniu, wykorzystując wiedzę z zakresu inzynierii materiałowej oraz dostepna literaturę. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość możliwości komercjalizacji: nowych technologii, materiałów bądź produktów bazujących na nowoczesnych technologiach materiałowych. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii materiałów membranowych lub/i hybrydowych oraz ich użyteczności przemysłowej i społecznej SDA3A_K01, SDA3A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy funkcjonowania procesów membranowych zachodzących na granicy faz w odniesieniu do materiałów ceramicznych, polimerowych, (nano)kompozytowych i hybrydowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna metody weryfikujace skuteczność działania materiałów porowatych w odniesieniu do mechanizmów separacji, rozumie ich potrzebę stosowania i modernizacji + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał przeznaczony do konkretnego procesu membranowego. Umie zaprojektować materiał porowaty z uwzględnieniem jego późniejszego zastosowania + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przewidywać i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie procesów separacji, umie zaprojektować materiał membranowy dedykowanemu konkretnemu zastosowaniu, wykorzystując wiedzę z zakresu inzynierii materiałowej oraz dostepna literaturę. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość możliwości komercjalizacji: nowych technologii, materiałów bądź produktów bazujących na nowoczesnych technologiach materiałowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii materiałów membranowych lub/i hybrydowych oraz ich użyteczności przemysłowej i społecznej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Tematyka wykładów

Wykłady obejmują następujące zagadnienia: materiał porowaty/membrana/filtr, procesy rozdziału faz z wykorzystaniem materiałów porowatych i membran, techniczne aspekty procesów separacji polaryzacja stężeniowa, (bio)fouling, adsorpcja oraz metody ich zapobiegania, otrzymywanie i charakterystyka materiałów porowatych pełniących funkcje membran, metody badań materiałów membranowych, materiały hybrydowe i ich aplikacje. Zastosowanie membran laboratoryjnych i wielkopowierzchniowych

Ćwiczenia projektowe (10h):
Zajęcia projektowe

Szczegółowe tematy projektów dobierane będą z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań naukowych Studenta. Opracowany temat konsultowany będzie etapami z opiekunem za pomocą e-learningu a prezentacja rozwiązania projektowego na forum grupy będzie połączona z dyskusją na temat poprawności proponowanego rozwiązania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: prezentacje multimedialne wzbogacone o zagadnienia problemowe z omawianej tematyki, których celem jest aktywizacja studentów.
 • Ćwiczenia projektowe: Zajęcia projektowe: prezentacje multimedialne stanowiące rozwiązanie wybranego problemu.Dyskusja nad problemem. Elementy e-learningu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach wykładowych i projektowych, uregulowanie nieobecności zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo w zajęciach; przedstawienie rozwiązania projektowego na forum grupy i dyskusja nad jego poprawnością
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawowym kryterium zaliczenia przedmiotu jest aktywność Studenta stad preferowany sposób obliczania oceny końcowej to:
a) 0.5 wagowych aktywność na zajęciach wykładowych jak i projektowych,
b) 0.5 wagowych to ocena za przygotowany projekt jego formę przedstawienia i obronę stanowiska podczas dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie dopasowany do liczby godzin absencji Studenta. Tryb wyrównywania zaległości zależny od formy opuszczonych zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu budowy i właściwości materiałów z grupy; materiałów ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Ukończony kurs materiałoznawstwa/nauki o materiałach I i II. Tradycyjne metody badawcze służące charakterystyce podstawowych grup materiałowych. Metody projektowania materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Uragami T.; Science and Technology of Separation; part I and part II, Willey 2017
2. Strathmann H., Giono L., Trioli E.; An introduction to membran sciance and technology, 2006
3. Mulder J., Basic Principles of Membrane Technology. Second edition, 2002
4. Narębska A., Membrany i membranowe techniki rozdziału, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 E. Stodolak-Zych, E. Dzierzkowska, S. Metwally, M. Mikołajczyk, M. Gajek, A. Rapacz-Kmita, Multifunctional porous membranes with antibacterial properties, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 68 (2019), s. 19–26
2 A. Rapacz-Kmita, E. Stodolak-Zych, M. Ziąbka, A. Różycka, M. Dudek: Instrumental characterization of the smectite clay-gentamicin hybrids, Bulletin of Materials Science 38 (2015) 1069–1078
3 E. Stodolak-Zych, A. Benko, P. Szatkowski, E. Długoń, M. Nocuń, C. Paluszkiewicz, M. Błażewicz, Spectroscopic studies of the influence of CNTs on the thermal conversion of PAN fibrous membranes to carbon nanofibers, Journal of Molecular Structure 2016 vol. 1126, s. 94–102
4 E. Stodolak-Zych, A. Łuszcz, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarencka; Resorbable polymer membranes for medical applications; Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering 2014 vol. 19, s. 99–108
5 E. Stodolak, T. Gumuła, R. Leszczyński, J. Wieczorek, S. Błażewicz, A composite material used as a membrane for ophthalmology applications; Composites Science and Technology 2010 vol. 70 iss. 13, s. 1915–1919.

Informacje dodatkowe:

Brak