Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0076-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kampczyk Arkadiusz (kampczyk@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy zastosowania geodezyjnych i diagnostycznych przyrządów pomiarowych oraz oprogramowania stanowiących automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu, a także przygotowania danych do realizacji projektu w terenie. Zasadnicze przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu inżynierii lądowej i transportu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady rozpoznania jak i opracowywania strategii zadań specyficznych prac geodezyjnych, kartograficznych i diagnostycznych z uwzględnieniem automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 nowoczesne technologie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu związane z geodezją, kartografią i diagnostyką. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Wykonanie projektu,
Studium przypadków
M_W003 nowoczesne technologie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu stanowiących rozwojowe trendy w geodezji oraz diagnostyce, zasady i prawa odniesione do standardów technicznych i rozwiązań stosowanych w automatycznym wsparciu prac inżynierii lądowej i transportu. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W004 oprogramowanie wspomagające wsparcie wybranych prac inżynierii lądowej i transportu. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów, programować i wykorzystać zintegrowane środowisko programistyczne w doborze i optymalizacji parametrów geometrii trasy komunikacyjnej i innych aplikacji eksperckich, sprawnie stosuje technologie komunikacji radiowej. SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
M_U002 przeanalizować i ocenić przydatność oraz możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie automatycznego wsparcia wybranych prac inżynierii lądowej i transportu, programować i wykorzystać specjalistyczne czytniki radiowej komunikacji, integracja z różnymi aplikacjami mobilnymi oraz webowymi. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
M_U003 analizować i oceniać przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii geodezyjnego oraz diagnostycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu, analizować i oceniać stan bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększać efektywność transportu, modelować i wizualizować stan rzeczywisty i wirtualny, analizować profil linii, stosować aplikacje eksperckie przeznaczone do analizy, oceny, projektowania i eksploatacji obiektów liniowych. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu
M_U004 obsługiwać automatyczne oraz elektroniczne geodezyjne i diagnostyczne przyrządy pomiarowe w zakresie wsparcia prac inżynierii lądowej oraz transportu, efektywnie wykorzystywać ich możliwości. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 kierowania, tworzenia zespołu oraz określania priorytetowych celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 posługiwania się nowoczesnymi standardami, metodologiami i przyrządami pomiarowymi funkcjonującymi w geodezji i diagnostyce w zakresie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K003 przygotowania się do współpracy ze specjalistami z zakresu inżynierii lądowej i transportu. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K004 właściwego doboru przyrządów pomiarowych w celu zrealizowania konkretnego zagadnienia techniczno-inżynierskiego. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady rozpoznania jak i opracowywania strategii zadań specyficznych prac geodezyjnych, kartograficznych i diagnostycznych z uwzględnieniem automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu. + + - - - - - - - - -
M_W002 nowoczesne technologie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu związane z geodezją, kartografią i diagnostyką. + + - - - - - - - - -
M_W003 nowoczesne technologie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu stanowiących rozwojowe trendy w geodezji oraz diagnostyce, zasady i prawa odniesione do standardów technicznych i rozwiązań stosowanych w automatycznym wsparciu prac inżynierii lądowej i transportu. + + - - - - - - - - -
M_W004 oprogramowanie wspomagające wsparcie wybranych prac inżynierii lądowej i transportu. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów, programować i wykorzystać zintegrowane środowisko programistyczne w doborze i optymalizacji parametrów geometrii trasy komunikacyjnej i innych aplikacji eksperckich, sprawnie stosuje technologie komunikacji radiowej. + + - - - - - - - - -
M_U002 przeanalizować i ocenić przydatność oraz możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie automatycznego wsparcia wybranych prac inżynierii lądowej i transportu, programować i wykorzystać specjalistyczne czytniki radiowej komunikacji, integracja z różnymi aplikacjami mobilnymi oraz webowymi. + + - - - - - - - - -
M_U003 analizować i oceniać przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii geodezyjnego oraz diagnostycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu, analizować i oceniać stan bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększać efektywność transportu, modelować i wizualizować stan rzeczywisty i wirtualny, analizować profil linii, stosować aplikacje eksperckie przeznaczone do analizy, oceny, projektowania i eksploatacji obiektów liniowych. + + - - - - - - - - -
M_U004 obsługiwać automatyczne oraz elektroniczne geodezyjne i diagnostyczne przyrządy pomiarowe w zakresie wsparcia prac inżynierii lądowej oraz transportu, efektywnie wykorzystywać ich możliwości. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kierowania, tworzenia zespołu oraz określania priorytetowych celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 posługiwania się nowoczesnymi standardami, metodologiami i przyrządami pomiarowymi funkcjonującymi w geodezji i diagnostyce w zakresie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu. + + - - - - - - - - -
M_K003 przygotowania się do współpracy ze specjalistami z zakresu inżynierii lądowej i transportu. + + - - - - - - - - -
M_K004 właściwego doboru przyrządów pomiarowych w celu zrealizowania konkretnego zagadnienia techniczno-inżynierskiego. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu

1. Budowa współczesnych przyrządów pomiarowych w geodezji i diagnostyce inżynierii lądowej i transportu.
2. Cyfrowe niwelatory techniczne, tachymetry elektroniczne, technologia GNSS, skanery laserowe.
3. Technologia radiowej komunikacji (RFID / EPC / NFC / QR).
4. Geometryczne kształtowanie układów trasy komunikacyjnej.
5. Analiza i ocena stanu parametrów geometrycznych trasy komunikacyjnej.
6. Automatyczne wsparcie wspomagania decyzji w inżynierii lądowej i transporcie:
- wspomagające projektowanie zmian układów geometrycznych trasy
komunikacyjnej,
- określania hierarchii robót,
- analizy i oceny jakości wykonanych robót,
- ustalania dopuszczalnych nacisków osi i maksymalnych prędkości pojazdów.
7. Analiza wpływu zmian geometrii trasy komunikacyjnej z uwzględnieniem podstawowych zasad programowania w języku Python.
8. Geometria urządzeń do obsługi przewozów pasażerskich i towarowych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu

1. Automatyczne wsparcie w zakresie geodezyjnym i kartograficznym obsługi inwestycji inżynierii lądowej i transporcie z zastosowaniem systemów wspomagania decyzji i eksperckich systemów komputerowych oraz zintegrowanego środowiska programistycznego.
2. Zasady budowy i obsługi niwelatorów cyfrowych, tachymetrów elektronicznych (warunki geometryczne).
3. Specyficzne przyrządy pomiarowe w inżynierii lądowej i transporcie.
4. Praktyczne zastosowanie przyrządów pomiarowych w inżynierii lądowej i transporcie.
5. Geometria wybranych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych w transporcie szynowym.
6. Geometria wybranych urządzeń do obsługi przewozów pasażerskich i towarowych.
7. Objętość liniowych robót ziemnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę zespołową oraz za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest terminowe zaliczenie projektów. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny realizacji zadań podczas zajęć. Dwukrotnie można przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć. Z prawa tego można skorzystać, jeżeli uczestniczyło się w zajęciach obowiązkowych, tj. opuściło nie więcej niż 1 zajęcia bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący zajęcia, który ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych, w tym tylko jedna może być nieusprawiedliwiona.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Na bieżąco powinni zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 (ocena z projektów)+ 0,5 (ocena z aktywności na zajęciach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi zostać nadrobiona w sposób uzgodniony z prowadzącym dany temat (odrobienie zajęć w innym terminie).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

1. Trupkiewicz M., Inteligentne sieci jako platforma umożliwiająca innowacyjną działalność przedsiębiorców w sektorze elektroenergetycznym – problematyka prawna (Smart Grids as a platform for entrepreneurs’ innovative activity in the energy sector – legal issues). Studia Prawa Publicznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, Nr 13, s.109-127.
2. Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu (Intelligent transport systems as instrument of improvement in transport’s efficiency). Instytut Logistyki i Magazynowania. Logistyka 2008, nr 2.
3. Wałek T., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy bezpieczeństwa (Intelligent transport systems (ITS) and their impact on improving safety). Security, Economy & Law Nr 2/2016 (XI), (67–73).
4. Kowalska-Pyzalska A., Koncepcja Smart Grid szansą dla rozwoju generacji rozproszonej (Smart GRID as a chance for distributed generation). Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31, 2011 s. 440 – 452.
5. Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., Zagadnienie utrzymania środków transportu-system wsparcia decyzyjnego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport., 87 (2012), s. 37-54.
6. Ariav G., Ginzberg M. J. DS design: a systemic view of decision suport, Communications of the ACM., Vol. 28, No. 10, 1985, s. 1045-1052.
7. Lamy J-B., Ellini A., Nobecourt J., Venot A., Zucker J-D., Testing Methods for Decision Support Systems, Decision Support Systems, Jao Ch. S. (ed.), InTech, 2010.
8. Kempa A., Staś T., Wstęp do programowania w C# – Łatwy podręcznik dla początkujących. Katowice, 2017, Wersja 2.0.
9. Sharp J., Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku. Wydawnictwo: Promise, 2015.
10. Igoe T., Coleman D., Jepson B., Beginning NFC. Near Field Communication with Arduino, Android, and PhoneGap. Wydawnictwo: O’Reilly Media, 2014.
11. Marczak M., Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów. Economics and Management, 2/2014, s.34-42.
12. Barry P., Rusz głową! Python. Wydanie II. Wydawnictwo Helion, 2018.
13. Wiszniewski M., Python na start. Programowanie dla nastolatków. Wydawnictwo Helion, 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Magazyn geoinformacyjny – Geodeta.
2. Magazyn – Civil Engineering Surveyor.
3. Magazyn – zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
4. Magazyn – Geo: GeoConnexion International Magazine.
5. Magazyn – avn. Allgemeine Vermessungs-nachrichten.
6. Katalog danych GK7 – Der ausruester fuer die vermessungstechnik. Geocke Schwelm.
7. Katalog danych VM39 – Vermessen – vermarken – orten. Josef Attenberger GmbH.
8. Czasopismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Przegląd Geodezyjny.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kampczyk A. (2017), Systemy wspomagania procesów decyzyjnych w infrastrukturze kolejowej (Decision Support Systems in the railway infrastructure). W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa, T. 2. Red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s. 44–60.
2. Kampczyk A., Skoczylas E. (2017), Geometryczne układy połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych (Geometrical layouts of railroad switches applying single turnouts). Przegląd Komunikacyjny: miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 2017 R. 72 nr 4, s. 13–19.
3. Kampczyk A., Strach M. (2013), Koncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowego (Idea of applying the RFID technique in inventorying of the infrastructure of the rail transport). W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Modern technologies and management systems for rail transport). Kraków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie (Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow). Seria: Materiały Konferencyjne, s. 157–166.
4. Kampczyk A. (2017), Geodezja i kartografia: zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (Geodesy and cartography: a collection of laws with a practical comment). Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017.
5. Kampczyk A. (2017), Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu: poznaj zasady i tryb realizacji zadań dotyczących sieci (Geodetic register of utilities networks: known the rules and procedure for implementing network tasks). Red. Katarzyna Brzozowska, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o., 2017.
6. Kampczyk A. (2017), Kontrola działalności geodezyjnej i kartograficznej: sprawdź swoje obowiązki i prawa kontrolera (Control of geodetic and cartographic activities: check your controller rights and responsibilities). Red. Katarzyna Brzozowska, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o., 2017.
7. Kampczyk A. (2017), Measurement innovations in railway infrastructure safety. World Scientific News 89 (2017) 336-347.
8. Kampczyk A. (2017), Bewertung des Gleisgeometriezustands in Polen (Assessment of the state of the track geometry in Poland). Eisenbahn Ingenieur Kompendium 2017. Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V. (VDEI). Frankfurt a.M. 2017, s. 88–105.
9. Kampczyk A. (2018), Optimierter Berechnungsprozess Gleisüberhöhungsparameter (Optimization of process of calculations the parameter of cant in railway track). Eisenbahn Ingenieur Kompendium 2018. Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V. (VDEI). Frankfurt a.M. 2018, s. 88–105.
10. Kampczyk A., Malach K. (2016), Koincydencja nierówności toru kolejowego (Coincidence railway track irregularities). Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska; 172. Budownictwo; 2016 z. 22, s. 104–116.
11. Kampczyk A. (2015), Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycji (The preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment). TTS. Technika Transportu Szynowego 2015 R. 22, nr 3, s. 40–47.
12. Kampczyk A. (2017), Geometria przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D (Geometry of D category road and railway crossing). Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. t. 34 z. 64 (4/II/17), s. 269–286.
13. Kampczyk A. (2019), BIM in the investment process. Proceedings of IAC in Budapest 2019. International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence. 23-24 August 2019, Budapest, Hungary / ed. Helena Kratochvilova, Radek Kratochvil. Publisher: Czech Institute of Academic Education z.s. Prague, pp. 194-206.
14. Kampczyk A. (2019), Irregularities in level crossings and pedestrian crossings. Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot conference: [transport development challenges in 21st century: 28–30 May 2018, Gdańsk] / ed. Michał Suchanek. Cham: Springer Nature, 2019. (Springer Proceedings in Business and Economics; pp. 249–261.

Informacje dodatkowe:

Zajęcie opracowane na podstawie efektów programu POWER realizowanego na AGH w Krakowie z użyciem języka Python, poprzez opracowanie elementów graficznych i danych na zajęcia ćwiczeniowe.