Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane Problemy Nanonauki i nanotechnologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0078-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kryshtal Oleksandr (kryshtal@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course aims to provide students with advanced knowledge of key topics of nanoscience and technology. The major focus is on discussion of the state of the art, the challenges and trends in synthesis, characterization, and application of nanomaterials. The seminars intended to develop the necessary skills in research, each student will be encouraged to study individually a specific topic and present it to the class in a short lecture.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the key methods of synthesis and characterization of nanomaterials SDA3A_W03, SDA3A_W02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can critically assess the promise and hazards of nanomaterials SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Present and discuss the results of a research project in a public. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U05 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Communicate on the scientific topics in English SDA3A_K03, SDA3A_U03, SDA3A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the key methods of synthesis and characterization of nanomaterials + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can critically assess the promise and hazards of nanomaterials + + - - - - - - - - -
M_U002 Present and discuss the results of a research project in a public. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Communicate on the scientific topics in English - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Introduction. The state of the art and the challenges of nanotechnology
2. Basics of nanoscience
3. Functional Nanomaterials
a. Carbon-based
b. Metal, alloys, oxides
c. Semiconductors
d. Biomaterials
4. Selected physical and chemical methods of synthesis of nanomaterials
5. Microscopic and spectroscopic characterization of nanomaterials
6. Thermal, optical and mechanical properties of nanomaterials
7. Hazards of nanomaterials.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Each student will be encouraged to study individually a specific topic and present it to the class in a short lecture. Topics will be suggested according to students background and scientific interests.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Lecturing, class discussions
 • Ćwiczenia audytoryjne: presentation and discussion, self-learning, debates, reading scientific literature.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

participation in class and discussion. Presentation of the project.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Class Participation and Preparedness – 30%
Project presentation (70%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

individual project report

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. W. Cahn, P. Haasen, E. J. Kramer, Materials Science and Technology: a comprehensive treatment, VCH, New York, 1992.
2. G. Cao, Y. Wang, Nanostructures and nanomaterials: Synthesis properties and applications (2nd ed.) World Scientific, Singapore, 2011.
3. Charles P. Poole, Jr., Frank J. Owens, Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, May 30, 2003.
4. D. L. Schodek, P. Ferreira, M. F. Ashby, Nanomaterials, Nanotechnologies and Design: An Introduction for Engineers and Architects, Butterworth-Heinemann, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak