Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania w toksykologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0080-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs przedstawia szczegółowe aspekty pracy z substancjami toksycznymi. Omówione zostaną również niektóre aspekty wnioskowania o toksyczności substancji bazujące na ewolucji systemów detekcji toksyn (np. na przykładzie arsenu). Zajęcia seminaryjne zostaną poświęcone na dyskusje o przydatności nowoczesnych technik analitycznych w detekcji toksyn w różnych materiałach oraz omówieniu/rozwiązaniu szczególnych przypadków analitycznych związanych z toksycznością substancji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza o doborze technik analitycznych zależnie od określonego problemu w zakresie badań toksykologicznych. SDA3A_W03 Egzamin
M_W002 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wyników badań laboratoryjnych, wskazać potencjalne źródła błędów oraz zaproponować testowanie otrzymanego wyniku. SDA3A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność zaprojektowania schematu analizy w celu wykrycia danej substancji oraz/lub jej analizy ilościowej. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wypracowanie świadomości potencjalnych zagrożeń toksykologicznych w różnych miejscach aktywności człowieka. SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza o doborze technik analitycznych zależnie od określonego problemu w zakresie badań toksykologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wyników badań laboratoryjnych, wskazać potencjalne źródła błędów oraz zaproponować testowanie otrzymanego wyniku. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zaprojektowania schematu analizy w celu wykrycia danej substancji oraz/lub jej analizy ilościowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypracowanie świadomości potencjalnych zagrożeń toksykologicznych w różnych miejscach aktywności człowieka. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykład

Tematyka wykładów obejmuje:
1. Techniki analityczne stosowane obecnie w badaniach toksykologicznych
2. Omówienie analiz jakościowych/ilościowych substancji toksycznych
3. Problemy analityczne podczas identyfikacji związków toksycznych
4. Sposoby przygotowania próbki zależnie od rodzaju materiału wstępnego
5. Ciekawe przypadki analityczne w historii ostatnich 200 lat toksykologii

Zajęcia seminaryjne (15h):
Seminarium

Tematyka seminarium będzie koncentrować się na dyskusji nad szczególnymi przypadkami i problemami analitycznymi na przykładach wybranych substancji toksycznych w interakcji z organizmami żywymi. Studenci otrzymają do rozwiązania i przedyskutowania zadania analityczne związane z wybranymi przypadkami opisanymi w historii toksykologii lub teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi wybranych aspektów toksyczności substancji chemicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład
 • Zajęcia seminaryjne: Seminarium
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu końcowego (test jednokrotnego wyboru, około 20 pytań testowych). Dopuszczenie do egzaminu warunkowane zaliczeniem seminariów.
podstawa zaliczenia seminarium to przygotowanie i prezentacja z rozwiązaniem zadanego zagadnienia, mieszczącego się w zakresie tematycznym kursu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa. Wskazany kurs pt. "Toksykologia" w czasie studiów magisterskich lub inżynierskich.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia z oceny z testu (wykłady) oraz oceny z seminarium. Ocena z seminarium zależna od przygotowania i zaprezentowania rozwiązania problemu. Waga oceny z seminarium = 0,4. Ocena z testu zgodnie z regulaminem studiów AGH. Waga oceny = 0,6.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne jest opuszczenie jednych zajęć seminaryjnych bez konsekwencji. Opuszczenie więcej niż jednych z zajęć seminaryjnych może spowodować brak możliwości zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazane jest zaliczenie kursu “Toksykologia” w czasie studiów I lub II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak, zostanie ustalona podczas kursu, zależnie od prezentowanych zagadnień.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marszalek-Grabska M., Gibula-Bruzda E., Bodzon-Kulakowska A., Suder P., Gawel K., Talarek S., Listos J., Kedzierska E., Danysz W., Kotlinska J.H. ADX-47273, a mGlu5 receptor positive allosteric modulator, attenuates deficits flexibility induced by withdrawal from “binge-like” ethanol exposure in rats. Behav. Brain Res. 2018; 338: 9-16
2. Bodzon-Kulakowska A., Paruch M., Drabik A., Suder P. From Proteomic Studies to Molecular Pathways – Proteins Involved in Response to Methamphetamine Administration. Current Proteomics, 2017; 14(4); 277-286
3. Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1862(7):686-691
4. Mielczarek P., Smoluch M., Kotlinska J.H., Labuz K., Gotszalk T., Babij M., Suder P., Silberring J. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 2015 Apr; 10; 1389:96-103

Informacje dodatkowe:

Kurs będzie realizowany począwszy od roku akademickiego: 2020/2021