Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane modelowanie geoinformacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0086-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje specjalistyczne bazy danych przestrzennych i opisowych (atrybutowych). Przetwarza i weryfikuje dane z różnych źródeł dla zasilania oficjalnych (urzędowych) i innych baz danych, dokonuje łączenia, wzbogacania, zmiany formatów, kontroli jakości surowych danych. Automatyzuje procesy analiz i przetwarzania danych przestrzennych, w tym tworzy i stosuje modele geoinformacyjne. Dokonuje wizualizacji (w tym 3D) danych i wyników analiz przestrzennych, także zmiennych w czasie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 specjalistyczne bazy danych przestrzennych i opisowych (atrybutowych) oraz możliwości ich wykorzystania SDA3A_W07, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 metody i techniki wizualizacji (w tym 3D) obiektów i zjawisk, także zmiennych w czasie SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 normy i standardy definiujące formalne podstawy dla modelowania oraz opisu jakości geoinformacji SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 metody i techniki integracji i harmonizacji danych przestrzennych SDA3A_W07, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 zaawansowane metody i techniki przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, w tym sposoby ich automatyzacji SDA3A_W03, SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać, integrować, przetwarzać i analizować dane ze specjalistycznych baz danych przestrzennych i opisowych (atrybutowych) oraz dokonywać oceny ich jakości SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 automatyzować procesy analiz i przetwarzania danych przestrzennych, w tym tworzyć i stosować modele geoinformacyjne SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 dokonywać wizualizacji (w tym 3D) danych i wyników analiz przestrzennych, także zmiennych w czasie SDA3A_U02, SDA3A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z pozyskiwaniem, integrowaniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych przestrzennych SDA3A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 zachowania etycznej postawy przy wykonywaniu i prezentowaniu wyników powierzonych zadań SDA3A_K03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 8 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 specjalistyczne bazy danych przestrzennych i opisowych (atrybutowych) oraz możliwości ich wykorzystania + - - + - - - - - - -
M_W002 metody i techniki wizualizacji (w tym 3D) obiektów i zjawisk, także zmiennych w czasie + - - + - - - - - - -
M_W003 normy i standardy definiujące formalne podstawy dla modelowania oraz opisu jakości geoinformacji + - - + - - - - - - -
M_W004 metody i techniki integracji i harmonizacji danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W005 zaawansowane metody i techniki przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, w tym sposoby ich automatyzacji + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać, integrować, przetwarzać i analizować dane ze specjalistycznych baz danych przestrzennych i opisowych (atrybutowych) oraz dokonywać oceny ich jakości - - - + - - - - - - -
M_U002 automatyzować procesy analiz i przetwarzania danych przestrzennych, w tym tworzyć i stosować modele geoinformacyjne - - - + - - - - - - -
M_U003 dokonywać wizualizacji (w tym 3D) danych i wyników analiz przestrzennych, także zmiennych w czasie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z pozyskiwaniem, integrowaniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych przestrzennych - - - + - - - - - - -
M_K002 zachowania etycznej postawy przy wykonywaniu i prezentowaniu wyników powierzonych zadań - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Normalizacja w zakresie informacji geograficznej

  Przedmiot normalizacji. Zalety normalizacji. Istotne organizacje normalizacyjne: ISO TC211, CEN TC287, PKN KT297. Zapotrzebowanie na normy europejskie: INSPIRE, ESDI. Przegląd ustanowionych Polskich Norm i istotnych projektów norm międzynarodowych: Model tworzenia norm (ISO 19101), Schemat przestrzenny (ISO 19107), Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych (ISO 19111).

 2. Harmonizacja i wymiana danych przestrzennych

  Podstawowe pojęcia. Harmonizacja w dyrektywie INSPIRE i ustawie o IIP. Komponenty harmonizacji danych przestrzennych. Dodatkowe aspekty harmonizacji. Planowanie harmonizacji. Poszukiwanie optymalnego poziomu harmonizacji. Etapy harmonizacji. Zasady i standardy wymiany danych przestrzennych (w tym GML, KML, GeoJSON). Nowe modele biznesowe: przetwarzanie i weryfikacja danych z różnych źródeł dla zasilania oficjalnych (urzędowych) i innych baz danych, łączenie, wzbogacanie, zmiana formatów, kontrola jakości surowych danych.

 3. Integracja danych przestrzennych i nieprzestrzennych

  Spisy powszechne i inne dane statystyczne, statystyka przestrzenna. Standard Table Joining Service (TJS). Geokodowanie: definicja, budowa lokatora adresów, tabela aliasów, proces geokodowania, charakterystyka ewentualnych błędów i możliwości ich poprawy. Metody wizualizacji danych trójwymiarowych: wyniesienie obiektów poprzez nadanie im wysokości, symbole 3D. Animacje danych przestrzennych, w tym zmiennych w czasie. Specyfika dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (big data).

 4. Metadane i jakość danych przestrzennych

  Definicja metadanych. Struktura i zawartość metadanych. Narzędzia do tworzenia i zarządzania metadanymi. Zasady gromadzenia i udostępniania metadanych. Podstawy opisu jakości danych przestrzennych. Procedury oceny jakości.

 5. Społeczeństwo geoinformacyjne (SES)

  Społeczeństwo informacyjne. Potrzeby społeczeństw w zakresie informacji przestrzennej. Rola i zadania gospodarowania nieruchomościami: kataster i ewidencja gruntów, wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne. Zasadnicze elementy umożliwiające realizację wizji SES: podstawy prawne, integracja danych pochodzących z różnych źródeł, infrastruktura pozwalająca na precyzyjne wyznaczenie położenia, infrastruktura informacji przestrzennej, informacja o własności gruntów, możliwość bezpłatnego ponownego użycia (re-use) danych.

Ćwiczenia projektowe (22h):
 1. Wizualizacja danych trójwymiarowych i zmiennych w czasie

  Wyniesienie obiektów poprzez nadanie im wysokości, symbole 3D. Sposoby tworzenia animacji dla przygotowanej wcześniej wizualizacji. Utworzenie animacji warstwy czasowej, odtworzenie animacji, tworzenie animacji danych prezentowanych na wykresie.

 2. Automatyzacja działań w systemach informacji geograficznej

  Tworzenie własnych narzędzi: dodanie skrzynki narzędziowej, dodanie, edycja, ustalenie parametrów i uruchomienie skryptu. Budowanie modelu analizy, ustalenie parametrów modelu, uruchomienie modelu z okna dialogowego.

 3. Wymiana i harmonizacja danych przestrzennych

  Automatyzacja procesu zmiany struktur danych, ich harmonizacji i integracji w hurtowniach danych przestrzennych. Poznanie mechanizmów, umożliwiających łączenie danych pochodzących z różnych źródeł, zapisanych w różnych formatach i układach współrzędnych w jeden spójny zbiór danych. Wykorzystanie narzędzi ETL. Przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (big data).

 4. Projekt indywidualny

  Samodzielne sformułowanie problemu i realizacja złożonego projektu GIS obejmującego pozyskanie, ocenę i harmonizację danych, wykonanie wybranych analiz przestrzennych z zastosowaniem metod automatyzacji przetwarzania danych oraz prezentacje wyników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Podstawą do uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne wyniki bieżącego sprawdzania, czy założone efekty uczenia zostały osiągnięte przez studenta.
 2. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszcza się maksymalnie 2 (słownie: dwie) nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Usprawiedliwieniem nieobecności mogą być powody zdrowotne (potwierdzone zwolnieniem lekarskim) lub inne ważne powody losowe uznane przez prowadzącego ćwiczenia. Student zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Przekroczenie progu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia ćwiczeń.
 3. W wyjątkowych przypadkach student, który z ważnych przyczyn losowych lub z powodu udokumentowanej, długotrwałej choroby przekroczył wyżej wymienione limity, może uzyskać zgodę prowadzącego na zaliczenie ćwiczeń.
 4. Program ćwiczeń obejmuje w każdym semestrze 3-5 tematów (i/lub 2-3 projekty) oraz 1-2 kolokwia. Wszystkie tematy/projekty i kolokwia muszą zostać zaliczone.
 5. Bieżąca kontrola osiągania efektów uczenia polega na: sprawdzaniu systematycznie realizowanych i oddawanych przez studentów tematów/projektów (na ekranie komputera lub w formie sprawozdań/prezentacji), ustnej weryfikacji znajomości zagadnień obejmowanych przez dany temat (student może zostać poproszony o wyjaśnienie/zaprezentowanie sposobu realizacji zadania), przeprowadzaniu kolokwiów (o charakterze praktycznym przy komputerach) i pisemnych sprawdzianów wiedzy teoretycznej.
 6. Ze szczegółowymi rezultatami oceny prac pisemnych (tematów, projektów, kolokwiów, sprawdzianów) można się zapoznać wyłącznie osobiście u prowadzącego ćwiczenia.
 7. Student powinien przechowywać do momentu uzyskania zaliczenia na swoim dysku sieciowym (lub innym nośniku danych) pliki powstałe w wyniku realizacji tematów/projektów.
 8. Stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0). Ponadto wykryte przypadki plagiatu będą zgłaszane władzom dziekańskim.
 9. Zakres możliwości korzystania podczas kolokwiów z materiałów pomocniczych określa prowadzący ćwiczenia dla poszczególnych kolokwiów. Podczas kolokwiów zabrania się korzystania z urządzeń umożliwiających rejestrację, przechowywanie i odtwarzanie tekstów lub obrazów, w szczególności telefonów komórkowych.
 10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium równoznaczna jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej (2.0).
 11. Student zobowiązany jest do poprawienia kolokwium, z którego uzyskał ocenę niedostateczną. Poprawianie pozytywnie zaliczonych kolokwiów możliwe jest tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
 12. Zaliczenie ćwiczeń jest dokonywane na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru i powinno być dokonane najpóźniej do ostatniego dnia semestru, w którym prowadzone są zajęcia (Termin 1). Ocena zaliczeniowa jest średnią ważoną ocen z kolokwiów (waga 0.6) i ocen za wykonane tematy/projekty (waga 0.4). Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uzyskaniem przez studenta oceny niedostatecznej (2.0). Ustala się dwa dodatkowe terminy zaliczenia poprawkowego: Termin 2 – do końca sesji podstawowej, Termin 3 – do końca sesji poprawkowej.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = P
gdzie:
P – ocena z ćwiczeń projektowych (średnia arytmetyczna ze wszystkich terminów; jeśli ocena z co najmniej jednego terminu jest pozytywna, to P>=3.0)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w zajęciach innej grupy (w miarę wolnych miejsc przy komputerach) lub indywidualna realizacja zadań przewidzianych do wykonania na tych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw systemów informacji przestrzennej (GIS).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bielecka E. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.
 2. Eckes K. Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 3. Future Trends in geospatial information management: the five to ten year vision, Second Edition December 2015. http://ggim.un.org/knowledgebase/Attachment1311.aspx?AttachmentType=1
 4. Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities, United Nations Publications, Sales No. E.09.XVIII.8, 2009. http://ggim.un.org/knowledgebase/Attachment218.aspx?AttachmentType=1
 5. Kraak M.-J., Ormeling F. Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa 1998.
 6. Litwin L., Myrda G. Systemy informacji geograficznej : zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 7. Litwin L., Rossa M. Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI : Zrozumieć. Edytować. Publikować. Wydawnictwo ApropoGEO, Gliwice 2010.
 8. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhin D.W. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Medyńska-Gulij B. Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 10. Ratajski L. Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa 1989.
 11. de Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. Geospatial Analysis – A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools 3rd edition, Web version. http://www.spatialanalysisonline.com/output/
 12. Specyfikacje Open Geospatial Consortium (OGC). http://www.opengeospatial.org/standards
 13. Steudler D., Rajabifard A. Spatially Enabled Society. FIG Report 2012. http://fig.net/pub/figpub/pub58/figpub58.pdf
 14. Tomlinson R. Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menadżerów. ESRI Polska, Warszawa 2008.
 15. Zeiler M. Modeling Our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design. ESRI Press, Redlands 1999.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Cichociński P.: Problem opisu jakości danych w Systemach Informacji o Terenie (na przykładzie katastralnej bazy danych)(Problem of the data quality description in Land Information Systems (on the example of cadastral database)). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. VI Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa, 18-19 czerwca 1996 r.
 2. Cichociński P.: Metadane – sposób na dokumentowanie cyfrowych danych przestrzennych (Metadata – the means of digital spatial data documentation). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. VII Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa, 4-5 czerwca 1997 r.
 3. Cichociński P., Janik J.: Warstwa tematyczna sieci dróg jako układ odniesienia dla rejestracji obiektów i zdarzeń w systemach informacji przestrzennej (Thematic layer of the road network as a reference system for the registration of objects and events in spatial information systems). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. VIII Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa, 19-21 maja 1998 r.
 4. Cichociński P.: Język XML i jego implementacje dla danych przestrzennych (XML language and its implementations for spatial data). XI Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa, 28-30 maja 2001 r.
 5. Cichociński P.: Modelowanie dostępności komunikacyjnej nieruchomości jako atrybutu niezbędnego w procesie wyceny (Modelling of real estates communication accessibility as an attribute essential in the valuation process). Roczniki Geomatyki 2006, tom IV, zeszyt 3, s. 71-80. Warszawa 2006.
 6. Cichociński P., Dębińska E.: Conceptual modelling of real estates for the purposes of mass appraisal. Proceedings of FIG Working Week 2007, 13-17 May 2007, Hong Kong SAR, China.
 7. Cichociński P.: Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości (Application of cartographical and geostatistical methods for preliminary analysis of real estate market). Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, volume 15, number 3-4, s. 155-166. Olsztyn 2007.
 8. Śliż I., Cichociński P.: GML – A Real Standard? Proceedings of FIG Working Week 2009 in Eilat, Israel, 3-8 May 2009.
 9. Cichociński P.: Ocena możliwości automatyzacji procesu wyznaczania atrybutów nieruchomości dla potrzeb wyceny (Analysis of the automatisation possibility of real estate attributes determination for the purposes of valuation). Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, volume 17, number 2, s. 65-76. Olsztyn 2009.
 10. Bydłosz J., Cichociński P., Dębińska E.: Modelowanie baz danych o nieruchomościach (The modelling of real estate databases). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2009, vol. 19, s. 35–46.
 11. Cichociński P.: Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości (An attempt to apply geostatistical methods to real estate valuation). Roczniki Geomatyki 2009, tom VII, zeszyt 4, s. 17-24. Warszawa 2009.
 12. Cichociński P.: Metadane i jakość danych w systemach informacji geograficznej (Metadata and data quality in geographic information systems). III Krajowa Konferencja Naukowa „Technologie Przetwarzania Danych”. Materiały konferencyjne. Poznań, 21-23 czerwca 2010 r. WNT, Warszawa 2010.
 13. Basista I., Bydłosz J., Cichociński P.: Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych. (Some examples of using GML for the exchange of polish geoinformation resources). Roczniki Geomatyki 2010, tom VIII, zeszyt 5, s. 31-41. Warszawa 2010.
 14. Cichociński P.: Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości (Comparison of spatial interpolation methods for real estate values). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2011, vol. 19, nr 3, s. 120–132.
 15. Cichociński P.: Zastosowanie techniki GPS oraz funkcji analiz sieciowych oprogramowania GIS do optymalizacji ruchu drogowego w miastach (Application of GPS technology and network analysis functions of GIS software for optimization of city traffic). Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 2011 nr 1 s. 13–25.
 16. Cichociński P.: How to Calculate Real Estate Accessibility. Proceedings of FIG Working Week 2012 in Rome, Italy, 6-10 May 2012.
 17. Cichociński P.: Analizy sieciowe w środowisku baz danych przestrzennych (Network analysis in spatial databases). Studia Informatica, vol. 33, no. 2B, s. 131–143. Gliwice 2012.
 18. Cichociński P., Dębińska E.: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych (Accessibility study of a selected location using network analysis functions). Roczniki Geomatyki 2012, tom X, zeszyt 4, s. 41-48. Warszawa 2012.
 19. Cichociński P.: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych (Assessment of OpenStreetMap suitability as a data source for network analysis). Roczniki Geomatyki 2012, tom X, zeszyt 7, s. 15-24. Warszawa 2012.
 20. Dębińska E., Cichociński P.: The application of multimodal network for the modeling of movement in public transport. 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Conference Proceedings Volume I, pp. 559-563. 16-22, June, 2013. Albena, Bulgaria.
 21. Cichociński P., Basista E.: The comparison of spatial interpolation methods in application to the construction of digital terrain models. 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Conference Proceedings Volume I, pp. 959-966. 16-22, June, 2013. Albena, Bulgaria.
 22. Cichociński P.: A proposal of an algorithm for linking address points and numbering ranges with lines representing streets. W: Źróbek R, Kereković D. (red.) GIS and its implementations, pp. 65-74. Zagrzeb, Chorwacja 2013.
 23. Cichociński P.: Propozycja geoportalu dla przestrzenno-czasowych danych statystycznych (A proposal of a geo-portal for spatio-temporal statistical data). Roczniki Geomatyki 2013, Tom XI, Zeszyt 1(58), s. 35-44. Warszawa 2013.
 24. Cichociński P., Jurczyszyn D., Kochan M.: Proposal of data source and method for creating 3D models of buildings. Proceedings of the 9th International Conference Environmental Engineering. May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania.
 25. Cichociński P.: Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych (Problems of road accidents geocoding). Roczniki Geomatyki 2014, Tom XII, Zeszyt 2(64), s. 205-216. Warszawa 2014.
 26. Cichociński P., Dębińska E.: Application of 3D network analysis for development of evacuation plans and procedures for multi-storey building. GIS ODYSSEY 2016 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings, pp. 63-69.
 27. Cichociński P., Dębińska E., Krystek K.: Problemy prowadzenia analiz sieciowych w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Network Analyst (ArcGIS) i pgRouting (PostGIS) (Problems of 3D network analysis performed in Network Analyst (ArcGIS) and pgRouting (PostGIS) software). Roczniki Geomatyki 2017, Tom XV, Zeszyt 3(78), s. 271-282. Warszawa 2017.
 28. Cichociński P.: Data sources and acquisition methods for 3D indoor network analyses. GIS ODYSSEY 2017 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4th–8th September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings, pp. 60-66.
Informacje dodatkowe:
 1. Informacje, ogłoszenia, wyniki sprawdzianów, a także materiały pomocnicze do zajęć są przekazywane przez stronę kursu umieszczoną na Uczelnianej Platformie e-Learningowej (https://upel.agh.edu.pl/wggiis). Hasło dostępu do kursu ujawnia prowadzący na pierwszych zajęciach. Publikacja informacji na tej stronie uważana jest za podanie jej do wiadomości studentów.
 2. Uzupełnieniem wszystkich form zajęć są indywidualne konsultacje, odbywające się w terminach ogłaszanych na początku każdego semestru.
 3. Ćwiczenia odbywają się w Pracowni Komputerowej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Student ma obowiązek znajomości i przestrzegania obowiązujących tam zasad i regulaminów, opublikowanych na stronie internetowej http://pk.geod.agh.edu.pl.