Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nieinwazyjne metody diagnostyczne w medycynie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0088-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rydosz Artur (rydosz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students get knowledge about the methods currently used in the medical diagnostics including both invasive and non-invasive methods. Students can point out the advantages of using noninvasive methods in specific aspects. Students can predict the further research ares for noninvasive methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of methods currently used in medical diagnostics: invasive and non-invasive; the ability to predict the future needs in the medicine. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Skill to evaluate and compare various methods of noninvasive measurements; analyze the physical principles of the methods. SDA3A_U01
M_U002 Skill to self study the multidisciplinary problem; to analyze the novel solution in one discipline that can be applied in completely different manner. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Social competences to cooperate in teams working with novel diagnostics methods based on the noninvasive measurements. SDA3A_W07, SDA3A_U02, SDA3A_W05, SDA3A_K02, SDA3A_U01, SDA3A_U04, SDA3A_W01 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of methods currently used in medical diagnostics: invasive and non-invasive; the ability to predict the future needs in the medicine. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skill to evaluate and compare various methods of noninvasive measurements; analyze the physical principles of the methods. + - + - - - - - - - -
M_U002 Skill to self study the multidisciplinary problem; to analyze the novel solution in one discipline that can be applied in completely different manner. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competences to cooperate in teams working with novel diagnostics methods based on the noninvasive measurements. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

The lecture will cover the following subjects:

1. Introduction to the non-invasive methods in medicine (2h)
2. Review of the currently used non-invasive methods in medicine with technical/physical background (6h)
3. Electronics system used in the non-invasive methods in medicine (4h)
4. Telemedicine and e-Health systems (4h)
5. Further perspectives for non-invasive methods and e-Health systems (4h)

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

The laboratory classes will cover the following topics:

1. Exhaled breath analysis as a potential tool for non-invasive diagnostic method in medicine – analysis of breath samples with GC/MS systems, eNOSE and portable breath analyzers.
2. The project of an innovative device for non-invasive measurements in medicine – conception, research plan, prototyping.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratory classes:
– Attendance is mandatory: Yes
– Participation rules in classes: Presence on project exercises is obligatory.
Lectures: lecture, projects, panel discussion, brainstorming
Project classes: project, panel discussion, brainstorming

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Attendance is mandatory: No - Participation rules in classes: Participation in the lectures is not obligatory, however, the activity at the lectures can affect the increase of the final grade.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Attendance is mandatory: Yes – Participation rules in classes: Presence on project exercises is obligatory.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is average grade from reports of the laboratory classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

This will be discussed at the beginning of the first class.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the basic laws of physics. Knowledge of mathematics at the technical level of a university.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

This will be discussed at the beginning of the first lecture/class.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.
K. Staszek, A. Rydosz, E. Maciak, K. Wincza, S. Gruszczynski
Six-port microwave system for volatile organic compounds detection
Sensors & Actuators: B. Chemical 245 (2017) 882-894
DOI: 10.1016/j.snb.2017.01.194

2.
A. Rydosz, M. Ziabka, D. Michon, J. Kanak, W. Maziarz, T. Pisarkiewicz
Gas Sensing Characteristics of MoO3 Thin Films Prepared by Glacing Angle Magnetron Sputtering
Sensor Letters 15 (2017) 517-524
DOI: doi:10.1166/sl.2017.3837

3.
A. Rydosz
Sensors for Enhanced Detection of Acetone as a Potential Tool for Noninvasive Diabetes Monitoring
Sensors 18 (2018) 2298-2312
DOI: doi:10.3390/s18072298

4.
A. Szkudlarek, K. Kollbek, S. Klejna, A. Rydosz
Electronic sensitization of CuO thin films by Cr-doping for enhanced gas sensor response at low detection limit
Materials Research Express 5 (2018) 126406
https://doi.org/10.1088/2053-1591/aae0d8

5.
J. Sorocki, A. Rydosz
A Prototype of a Portable Gas Analyzer for Exhaled Acetone Detection
Applied Science 9 (2019) 2605
doi:10.3390/app9132605

6.
A. Rydosz, K. Marszałek
Analiza wydychanego powietrza jako nieinwazyjna metoda monitorowania cukrzycy
Rozdział w monografii: “Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 1”
Tygiel tom 1 (2019) 230-243
ISBN: 978-83-65932-70-9
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/B748B37A-5C63-7A37-CE6D-B000648E2D2E

7.
A. Rydosz
A negative correlation between blood glucose and acetone measured in healthy and type I diabetes mellitus patient breath
Journal of Diabetes Science and Technology 9 (2015) 881-884

Informacje dodatkowe:

None.