Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody podejmowania decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0089-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kułakowski Konrad (kkulak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka, nauki o zarządzaniu i jakości
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course the student will have the opportunity to learn the basic expert decision-making techniques.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student gets the knowledge on expert based decision-making methods SDA3A_W06, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student would be able to construct simple and complex decision models and use them to solve every day decision problems. SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student will learn to think critically and critically evaluate the sourronding reality SDA3A_K01
M_K002 The course will allow the student to take an active attitude in the scientific society, assess phenomena and achievements SDA3A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student gets the knowledge on expert based decision-making methods + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student would be able to construct simple and complex decision models and use them to solve every day decision problems. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will learn to think critically and critically evaluate the sourronding reality + - - - - + - - - - -
M_K002 The course will allow the student to take an active attitude in the scientific society, assess phenomena and achievements + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1) Decision-making methods panorama; Decision-making methods vs. voting systems, History of decision methods: Llull voting systems, Condorcet, Fechner, Thurstone. Social choice and welfare theory. Pairwise comparisons.
2) Introduction to AHP – Analytic Hierarchy Process, principles and basic algorithms
3) AHP – deepening I. Various priority deriving methods for complete and incomplete sets of pairwise comparisons
4) AHP – deepening II. Inconsistency of data. AHP criticism and open problems.
5) HRE – Heuristic Rating Estimation – ranking estimation based on existing ranking data
6) Outranking methods: ELECTRE and PROMETHEE. French school of decision-making methods
7) MACBETH – better AHP, introduction and principles
8) Ordinal pairwise comparisons and inconsistency – Kendall coefficient

Zajęcia seminaryjne (16h):

Sample topics covered by the seminaries
1) BWM – Best Worst Method
2) MAUT – Multiattribute Utility Theory
3) UTA Methods
4) Envelopment analysis
5) Uncertainty and MCDM – Fuzzy AHP
6) Multiobjective Programming
7) Dominance-based Rough Set Approach (DRSA)
8) Multiple Criteria Decision Analysis and Sustainable Development
9) MCDM in Finance – portfolio optimization problem
10) Linear programming and MCDM

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lectures
 • Zajęcia seminaryjne: presentations given by students
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

compulsory attendance at seminaries, compulsory attendance at all but three lectures

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: compulsory attendance at some number of lectures announced at the beginning of the course
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: compulsory attendance
Sposób obliczania oceny końcowej:

based on the given presentation during seminaries

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

colloquium with the lecture content and compulsory presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

basic information in mathematics including linear algebra, mathematical analysis and graph theory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Figueira, Greco, Ehrgot

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Konrad Kułakowski, Jiří Mazurek, Jaroslav Ramík, Michael Soltys (2019) When is the condition of order preservation met?. European Journal of Operational Research 277 (1) pp. 248 – 254. doi web BibTeX
  Konrad Kułakowski (2018) Inconsistency in the ordinal pairwise comparisons method with and without ties. European Journal of Operational Research 270 (1) pp. 314 – 327. doi web BibTeX
 • Konrad Kułakowski (2016) Notes on the existence of a solution in the pairwise comparisons method using the heuristic rating estimation approach. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 77 (1) pp. 105–121. doi web BibTeX
 • Konrad Kułakowski, Anna Kȩdzior (2016) Some Remarks on the Mean-Based Prioritization Methods in AHP. In Computational Collective Intelligence: 8th International Conference, ICCCI 2016, Halkidiki, Greece, September 28-30, 2016. Proceedings, Part I. pp. 434–443. Springer International Publishing. doi web BibTeX
  2015
 • K. Kułakowski (July 2015) On the Properties of the Priority Deriving Procedure in the Pairwise Comparisons Method. Fundamenta Informaticae 139 (4) pp. 403 – 419. doi BibTeX
 • K. Kułakowski (2015) Notes on Order Preservation and Consistency in AHP. European Journal of Operational Research 245 (1) pp. 333–337. Elsevier. doi web BibTeX
 • K. Kułakowski, K. Grobler-Dębska, J. Wąs (2015) Heuristic rating estimation: geometric approach. Journal of Global Optimization 62 (3) pp. 529-543. Springer US. doi web BibTeX
Informacje dodatkowe:

Brak