Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne zaawansowane biomateriały metalowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0095-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

After completing the course the student will have a sound knowledge regarding the advanced metallic biomaterials including bioactive, biodegradable and antibacterial coatings and advanced coatings technologies as well as the fundamental aspects of additive manufacturing of metallic implants.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the advances in metallic biomaterials, limitations, current challenges and opportunities. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 the theoretical and practical aspects of types of advanced coating and coating technologies for metallic biomaterials. SDA3A_W03, SDA3A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 assess the problems in application of metallic materials in biomedical engineering. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 select appropriate surface modification or coating for metallic biomaterial to enhance its properties for desired medical application. SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the social aspects of application of novel advanced materials and technologies in biomedical engineering SDA3A_K01, SDA3A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the advances in metallic biomaterials, limitations, current challenges and opportunities. + - - - - - - - - - -
M_W002 the theoretical and practical aspects of types of advanced coating and coating technologies for metallic biomaterials. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 assess the problems in application of metallic materials in biomedical engineering. - - - - - + - - - - -
M_U002 select appropriate surface modification or coating for metallic biomaterial to enhance its properties for desired medical application. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the social aspects of application of novel advanced materials and technologies in biomedical engineering + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 62 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Traditional metallic biomaterials – limitations, current challenges and opportunities (2 h)
2. Development of alloys with low Young’s modulus. Development of shape memory and super elasticity alloys. Ni-free metallic biomaterials (2 h)
3. Surface modifications. Bioactive, biodegradable and antibacterial coatings for metals (2 h)
4. Advanced coating technologies for metallic biomaterials. Additive manufacturing of metallic implants (2 h)
5. Biodegradable metallic biomaterials (2 h)

Zajęcia seminaryjne (10h):

1. Shape memory alloys (2 h)
2. Bulk metallic glasses (2 h)
3. Progress in metallic implants for load bearing applications (2 h)
4. Additive manufacturing processes for metallic implants (2 h)
5. Electrophoretic deposition of coatings (2 h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The topics presented in the lecture are shown in the form of a multimedia presentation combined with the classic method of writing on a blackboard.
 • Zajęcia seminaryjne: The seminar classes are based on the multimedia and oral presentation of the students. Other important elements are the answers given by the students to received questions and the discussion between the students on the presented topic.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, zostaną
podane na pierwszym wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students that take part in the classes will learn subsequent topics according to the syllabus of the class. Students should systematically ask questions. Recording of the lecture can only be done with the approval of the lecturer.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students will present a topic provided by the lecturer in front of the group and take part in a discussion on the topic. Both the merit and the visual presentation will be graded.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.5 • seminar grade + 0.5 • grade from the lecture test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach seminaryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko
za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

According to Regulamin Studiów AGH the basic term for obtaining credit is the last day of classes in a
given semester. The terms of credit correction (method and conditions shall be determined by the
leading teacher on the initial classes) can not be later than the last date of the exam session (for
modules ending with an exam) or the last day of the semester (for modules ending without exam).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Niinomi, T. Narushima, M. Nakai (eds), Advances in Metallic Biomaterials: Tissues, Materials and Biological Reactions, Springer, 2015
2. M. Niinomi, T. Narushima, M. Nakai (eds), Advances in Metallic Biomaterials: Processing and Applications, Springer, 2015
3. Cuie Wen (ed), Surface Coating and Modification of Metallic Biomaterials, Woodhead Publishing, 2015
4. S. Nazarpour (ed), Thin Films and Coatings in Biology, Springer, 2013
5. John O. Milewski, Additive Manufacturing of Metals, Springer, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak