Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunek operatorów niecałkowitego rzędu i jego zastosowania w naukach technicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0096-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Leszczyński Jacek (jale@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course utilises fractional derivatives and integrals in order to illustrate mathematically complex processes and phenomena in nature. PhDs learn fundamentals in self-study programme that use the fractional operators in their scientific activities. In the first part we are able to make some introduction. Next part covers simple calculus and manipulations. The last part involves self-proposed formulae or mathematical models which could be useful in PhD developments.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 PhD knows fundamentals within fractional derivatives and integrals SDA3A_W02, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 PhD knows ordinary and partial fractional differential equations and methods of their creations SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 PhD can calculate fractional differentiation and fractional integration SDA3A_U01, SDA3A_U02 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 PhD can work in a group in order to elaborate mathematical illustration of complex phemonena and processes SDA3A_K01 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 PhD knows fundamentals within fractional derivatives and integrals - - - - + - - - - - -
M_W002 PhD knows ordinary and partial fractional differential equations and methods of their creations - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 PhD can calculate fractional differentiation and fractional integration - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 PhD can work in a group in order to elaborate mathematical illustration of complex phemonena and processes - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

The following topics are composed with two-working-hours lectures:

1. Fundamentals, nomenclature, special functions and their properties.
2. Fractional operators: definitions, properties, basic calculations
3. Numerical representation of fractional integrals and derivatives, discrete schemes
4. Integral transforms and ordinary-fractional differential equations
5. Fractional Taylor series, examples, own trainings
6. Compositions of fractional operators, mixture of left- and right-sided forms, spatial and temporal and spatio-temporal operators
7. Fractional ordinary and “partial” differential equations, initial and boundary conditions, numerical representations
8. Applications in classical mechanics, own trainings and propositions
9. Analysis and applications of anomalous diffusion, own trainings and propositions
10. Applications in electrical engineering – own trainings and propositions
11. Applications in mathematical and physical sciences, mathematical modelling/illustrations of complex processes and phenomena in nature – own trainings and propositions
12. Applications in material sciences – own trainings and propositions
13. Applications in energy sciences – own trainings and propositions
14. Applications in bioengineering sciences – own trainings and propositions
15. Summarizing results, contemporary applications, advantages and disadvantages of fractional operators, unsolved problems

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: The introductory topics are presented by the lecturer in the form of multimedia and whiteboard lectures. Practical topics are trained jointly with PhDs. Additionally, PhD prepares self-motivated results for discussion and criticim.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Mandatory attendance on the course, self-activity on lectures, self-prepared study.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: PhDs by entering the lectures are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the lecturer. Assessment of PhD's work is based on oral discussion and written report in the final part of the course.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is associated within PhD activity in conversation seminar (20%) and takes into account self-prepared study in the frame of the first utilisation of fractional calculus (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

PhD must elaborate additional self-study in the form of report.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Algebra, mathematical analysis, ordinary and partial differential equations, field theory, physics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Abramowitz M., Stegun I.A., Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, Dover Publ., New York 1964

2. Bagley R.L., Torvik P.J., On the appearance of the fractional derivative in the bahavior of real materials, J. Appl. Mech. 51(4), 1984, 294-298

3. Kaczorek T., Reachability of cone fractional continuous-time linear systems, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 19(1), 2009, 89-93

4. Kilbas A., Srivastava H., Trujillo J., Theory and Applications of Fractional Differential Equations, North-Holland Mathematics Studies 204, Elsevier, 2006

5. Klafter J., Sokolov I.M., First steps in random walks, Oxford Univ. Press, Oxford, UK, 2017

6. Klimek M., On Solutions of Linear Fractional Differential Equations of a Variational Type, Monograph no. 172, Publ. Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2009

7. Leszczynski J.S., An introduction to fractional mechanics, Monograph no. 198, Publ. Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2011, 128 pages

8. Magin R.L., Fractional Calculus in Bioengineering, Begell House Inc., Redding 2006

9. Miller K.S., Ross B., An Introduction to the Fractional Calculus and Fractional Differential Equations, John Wiley and Sons, New York 1993

10. Oldham K.B., Spanier J., The Fractional Calculus, Academic Press, New York 1974

11. Osler T.J., Taylor’s series generalized for fractional derivatives and applications, SIAM J. Math. Anal. 2, 1971, 37-48

12. Ostalczyk P., An Outline of Differential-Integral Calculus of Fractional Order. Theory and Applications in Automation, Wyd. Pol. Łódzkiej, Łódź, 2008 (in Polish)

13. Podlubny I., Fractional Differential Equations, Academic Press, San Diego 1999

14. Povstenko Y.Z., Fractional heat conduction equation and associated thermal stress, J. Thermal Stresses 28(1), 2005, 83-102

15. Sabatier J., Agrawal O.P., Machado J.A.T., Advances in Fractional Calculus, Springer, The Netherlands 2007

16. Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I., Fractional Integrals and Derivatives: Theory and Applications, Gordon and Breach Science Publishers, Switzerland 1993

17. Wheatcraft S.W., Meerschaert M.M., Fractional conservation of mass, Advances in Water Resources 31, 2008, 1377-1381

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ciesielski M., Leszczynski J., Numerical solutions of a boundary value problem for the anomalous diffusion equation with the Riesz fractional derivative, Proc. of the 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Czestochowa 2005

2. Ciesielski M., Leszczynski J., Numerical treatment of an initial boundary value problem for fractional partial differential equations, Signal Processing 86(10), 2006, 2619-2631

3. Ciesielski M., Leszczynski J., Numerical solutions to boundary value problem for anomalous diffusion equation with Riesz-Feller fractional operator, J. Theoret. and Appl. Mech. 44(2), 2006, 393-403

4. Leszczynski J.S., An introduction to fractional mechanics, Monograph no. 198, Publ. Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2011, 128 pages

5. Leszczynski J.S., Ciesielski M., A numerical method for solution of ordinary differential equations of fractional order, Lect. Not. in Comp. Sci. 2328, 2002, 695-702

6. Leszczynski J.S., A discrete model of a two-particle contact applied to cohesive granular materials, Gran. Matt. 5(2), 2003, 596-605

7. Leszczynski J.S., Using the fractional interaction law to model the impact dynamics of multiparticle collisions in arbitrary form, Phys. Rev. E 70, 2004, 051315

8. Leszczynski J.S., Blaszczyk T., Modeling the transition between stable and unstable operation while emptying a silo, Granular Matter, 2011, DOI 10.1007/s10035-010-0240-5

Informacje dodatkowe:

Lecturer offers additional help for PhDs taking into account utilisation of fractional calculus in their scientific activity that make new results for publication.