Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne techniki analityczne w naukach przyrodniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0097-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students will gain advanced practical knowledge on on applications of separation techniques and mass spectrometry in biosciences.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student understands basics of analytical methods applied in biosciences SDA3A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can select proper separation strategy to analyze and identify typical compounds SDA3A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student is able to interpret data obtained by analytical techniques useful in biosciences SDA3A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can critically decide what tools should be used to solve particular research problem SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student understands basics of analytical methods applied in biosciences + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can select proper separation strategy to analyze and identify typical compounds + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to interpret data obtained by analytical techniques useful in biosciences + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can critically decide what tools should be used to solve particular research problem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Overview of analytical methods applied in biosciences
2. Introduction to chromatographic and electrophoretic separations.
3.Mass spectrometry as a powerful technique for illegal drugs detection
4. Hyphenated techniques for the analysis of complex biological samples.
5. Detailed analysis of the human material – proteomics.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

1. TLC – fast identification of psychoactive compounds.
2. Basic maintenance of instrumentation.
3.Mass spectrometry of drugs, psychoactive compounds, and other molecules.
4. Sample handling.
5. Hyphenated techniques – applications in proteomics.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The topics presented in the lecture are shown in the form of a multimedia presentation
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Students carry out a laboratories by themselves, consulting the encountered problems with the teacher.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% – laboratories grade (including laboratory report)
50% – test grade (from lectures)
Further details will be given during the first meeting.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Set up individually for each case
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The course starts in the academic year 2020/21