Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogniwa paliwowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0101-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Fuel cell converts chemical energy to electrical energy. Latest research and reviews on different types of fuel cells. Achievements, challenges and perspectives.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student will understand the principles and practicalities behind fuel cell technology. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student will gain knowledge on challenges and perspectives on fuels cells construction. SDA3A_W02, SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student will understand the challenge of making reliable, efficient fuel cells that generate renewable power. SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student will understand the importance of continuous learning and combining knowledge from different fields of knowledge. Student will be able to formulate new problems and search for their solution. SDA3A_K03, SDA3A_K02, SDA3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student will understand the principles and practicalities behind fuel cell technology. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student will gain knowledge on challenges and perspectives on fuels cells construction. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will understand the challenge of making reliable, efficient fuel cells that generate renewable power. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will understand the importance of continuous learning and combining knowledge from different fields of knowledge. Student will be able to formulate new problems and search for their solution. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Fuel cells

1. Introduction into fuel cell principles. History.
2. Fuel cell thermodynamics and reaction kinetics.
3. Charge and mass transport in fuel cells.
4. Fuel cell types – overview.
5. Design of various systems and their impact on the environment.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Fuel cells

Team work on research papers related to the topics of the course.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Blackboard and multimedia presentation
 • Ćwiczenia audytoryjne: Blackboard and multimedia presentation
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Students are obligated to catch up on the material presented on lectures / auditorium classes where they were absent. Those who miss more than 20% will have to pass a test checking their knowledge of the material presented during the course before the end of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance is mandatory Students are obligated to catch up on the material presented on lectures / auditorium classes where they were absent. Those who miss more than 20% will have to pass a test checking their knowledge of the material presented during the course.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance is mandatory Students are obligated to catch up on the material presented on lectures / auditorium classes where they were absent. Those who miss more than 20% will have to pass a test checking their knowledge of the material presented during the course.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Conditions for receiving credit:

Paper: oral presentation and discussion : 65 % (P)
Debates: 35 % (D)

Weighted mean of all grades received according to the following formula:
K = 0.35 x D + 0.65 x P

Obtaining a positive evaluation (K) requires all positive partial evaluations (P and D).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students who miss more than 20% of teaching hours will have to pass a test checking their knowledge of the material presented during the course before the end of the semester.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic physical/biophysical and chemical/biochemical knowledge.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature:
N. Hikosaka Behling “Fuel Cells: Current Technology Challenges and Future Research Needs”, Elsevier Ltd., 2012, pp.704;
R. O’Hayre, , S‐W Cha, W. Colella, F.B. Prinz, “Fuel Cell Fundamentals”, John Wiley & Sons, 2016, pp.860;
M. Ehsani, Y. Gao, S.E. Gay, A. Emadi, “Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles”, CRC Press LLC, 2005, p.347-372;
B.Sørensen, G. Spazzafumo, “Hydrogen and Fuel Cells. Emerging Technologies and Applications”, 3rd Ed., Elsevier Ltd., 2018, pp.522;
P. Breeze, “Fuel Cells”, Elsevier Ltd., 2017, pp.100;

Scientific articles citated during the lectures.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Example publications:

1. W. Szczolko, (K.Burda), et al., X-ray and NMR structural studies of the series of porphyrazines with peripheral pyrrolyl groups, Inorg. Chim. Acta, 484 (2019), 368-374
2. D. Augustynska, K. Burda, et al., Temperature-dependent bifurcation of cooperative interactions in pure and enriched in beta-carotene DPPC liposomes , Chem. Biol Interactions, 256, (2016), 236-248
3. D. Augustynska, (K. Burda), et al., Influence of polar and nonpolar carotenoids on structural and adhesive properties of model membranes, Chem. Biol Interactions, 239, (2015), 19-25
4. T. Koczorowski, (K.Burda), et al., Influence of bulky pyrrolyl substitent on the physicochemical properties of porphyrazines, Dyes and Pigments, 112 (2015), 138-144
5. A.Jamrozik, …, K.Burda, Influence of iron contaminations on local and bulk magnetic properties of nonfunctionalized and functionalized multi- wall carbon nanotubes, Phys Status Solidi A-Applications and Materials Science, 211 (2014), 661-669
6. D. Augustynska, K. Burda, et al., Atomic force microscopy studies of the adhesive properties of DPPC vesicles containing beta-carotene, Acta Biochim.Acta 59 (2012) 125-128
7. A.Jamrozik, …, K.Burda Mossbauer spectroscopy analysis of iron compounds in carboxylated multiwall carbon nanotubes and their ammonium salt, Phys Status Solidi A-Applications and Materials Science, 208 (2011), 1783-1786
8. K. Luberda-Durnas, …, K.Burda, Studies of Fe-binding sites within multiwall carbon nanotubes using Mossbauer spectroscopy Phys Status Solidi A-Applications and Materials Science, 208 (2011), 1796-1800
9. K. Burda, Dynamics of electron transfer in photosystem II, Cell Biochem and Biophys. 47 (2007) 271-284
10. K.Burda and G.H.Schmid, Heterogeneity of the Mechanism of Water Splitting in
Photosystem II, Biochim. Biophys. Acta 1506 (2001) 47-54
11. 25. K.Burda (2003) Molecular aspects of oxygen evolution in photosystem II, (red.
A.Dubin), seria wydawnicza Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońkiego,
Wydawnictwo EJB, pp.55
12. K.Burda, A.Hrynkiewicz, H.Kołoczek, J.Stanek and K.Strzałka, Molecular Dynamics and Local Electronic States of Sn and Fe in Metallocytochrome and Metalloporphyrins, Hyp. Inter. 91(1995) 891-897
13. K.Burda, A.Hrynkiewicz, H.Kołoczek, J.Stanek and K.Strzałka, Mixed Valence State in Ironporphyrin Aggregates, Biochim. Biophys. Acta 1244 (1995) 345-350

Informacje dodatkowe:

any semester