Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energoelektronika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0104-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Stala Robert (stala@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Selected issues of modern power electronic energy conversion. Semiconductor switches, converter topologies and control methods.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of selected research issues of modern power electronic technology SDA3A_W02 Prezentacja
M_W002 Research methodology in power electronic field applcable for doctoral thesis implementation. SDA3A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ability of research analysis of operation of selected power electronic converters and systems SDA3A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ability of analysis of research works for power electronic systems development SDA3A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of selected research issues of modern power electronic technology - - - - - + - - - - -
M_W002 Research methodology in power electronic field applcable for doctoral thesis implementation. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability of research analysis of operation of selected power electronic converters and systems - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability of analysis of research works for power electronic systems development - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Presence on classes is obligatory according to the general study regulation. If the requirement is not met the chief lecturer may specify additional conditions for the positive final grade or issue the negative grade (negative assessment).
Marks are issued on the basis of presentation delivered by students as well as activity during classes.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculation from marks achieved from presentation as well as activity during classes.
The teacher holds the right to lower the final grade due to lack of presence on classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance is obligatory according to the general study regulation. Failure to meet the requirement may result in negative assessment.
For a student who was absent (due to any reason) other term may be also agreed depending on both the room and the teacher availability.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Mohan N.: Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons Inc.
2. Rashid M.H. (editor-in-chief): Power Electronics Handbook, Academic Press 2001.
3. Piróg S.: Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i komutacji twardej, Wydawnictwa, AGH Kraków 2006.
4. Strzelecki R., Supronowicz H.: „Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
5. Singh B., Al–Haddad K., Chandra A.: „A review of active filters for power quality improvement”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 46, No. 5, October 1999.
6. Akagi H.: „The state-of-the-art of active filters for power conditioning”, Proc. of the EPE ’05, Dresden, 2005
7. Citko, T.: „Energoelektronika: układy wysokiej częstotliwości”, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. R. Stala, S. Pirog, M. Baszynski, A. Mondzik, A. Penczek, J. Czekonski, S. Gasiorek: „Results of Investigation of Multicell Converters With Balancing Circuit—Part I”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 56, July 2009, pp. 2610-2619.
2. R. Stala, S. Pirog, A. Mondzik, M. Baszynski, A. Penczek, J. Czekonski, S. Gasiorek: „Results of Investigation of Multicell Converters With Balancing Circuit—Part II”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 56, July 2009, pp. 2620-2628 .
3. R Stala: “The Switch-Mode Flying Capacitor DC/DC Converters With Improved Natural Balancing”, IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 57, April 2010, pp. 1369-1382.
4. R. Stala: “Application of Balancing Circuit for DC-Link Voltages Balance in a Single-Phase Diode-Clamped Inverter With Two Three-Level Legs”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 9, pp. 4185-4195, Sept. 2011.
5. R. Stala, “A Natural DC-Link Voltage Balancing of Diode-Clamped Inverters in Parallel Systems”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 11, pp. 5008-5018, Nov. 2013.
6. A. Mondzik, Z. Waradzyn, R. Stala and A. Penczek, “High efficiency switched capacitor voltage doubler with planar core-based resonant choke,” 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, 2016, pp. 402-409.
7. R. Stala, “Natural capacitor voltage balance in multilevel flying capacitor converters. A review of research achievements”, Power Electronics and Drives (PE&D), ISSN 2451-0262, Vol. 1, No. 2, pp. 5–33, 2016. DOI: 10.5277/PED160201.
8. R. Stala, Z. Waradzyn, A. Penczek, A. Mondzik and A. Skala, “A Switched-Capacitor DC-DC Converter with Variable Number of Voltage Gains and Fault-tolerant Operation,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics. doi: 10.1109/TIE.2018.2851962
9. Stala, R., Piróg, S., Penczek, A., et al., “A family of high-power multilevel switched capacitor-based resonant DC-DC converters – operational parameters and novel concepts of topologies”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 65(5), pp. 639-651, Oct. 2017. doi: 10.1515/bpasts-2017-0069.
10. A. Penczek, A. Mondzik, Z. Waradzyn, R. Stala, A. Skała and S. Pirog, “Switching strategies of a resonant switched-capacitor voltage multiplier,” 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), Warsaw, Poland, 2017, pp. P.1-P.10.
11. A. Kawa and R. Stala, “Bidirectional multilevel switched-capacitor resonant converter based on SiC MOSFET switches,” 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’17 ECCE Europe), Warsaw, Poland, 2017, pp. P.1-P.10.
12. Z. Waradzyn, R. Stala, A. Mondzik, A. Penczek, A. Skala and S. Pirog, “Efficiency Analysis of MOSFET-Based Air-Choke Resonant DC–DC Step-Up Switched-Capacitor Voltage Multipliers,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 11, pp. 8728-8738, Nov. 2017. doi: 10.1109/TIE.2017.2698368

Informacje dodatkowe:

Brak