Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka pisania artykułów do interdyscyplinarnych czasopism naukowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0105-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć uczestnicy kursu nabęda umiejętności niezbędnych do publikowania wyników swoich prac w interdyscyplinarnych czasopismach naukowych. Zajęcia będą obejmować: umiejętność wykonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy oraz napisania na jego podstawie rozdziału artykułu zrozumiałego dla czytelników z różnych dziedzin, prowadzenia konstruktywnej dyskusji wyników w świetle najnowszych osiągnięć, przygotowanie strony wizualnej artykułu oraz wybór odpowiedniego czasopisma.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestnik kursu zna zagraniczne bazy czasopism oraz bazy Nauki Polskiej (OSF, OPI, SYNABA, POLon, Nauka Polska etc.) SDA3A_W03, SDA3A_W04
M_W002 Uczestnik kursu zna typy artykułów oraz ich podstawową strukturę SDA3A_W04
M_W003 Uczestnik kursu zna zagraniczne bazy czasopism oraz bazy Nauki Polskiej (OSF, OPI, SYNABA, POLon, Nauka Polska etc.) SDA3A_W03, SDA3A_W04
M_W004 Uczestnik kursu zna proces oceny interdyscyplinarnych prac naukowych oraz grantów przez recenzentów SDA3A_W03, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczestnik kursu potrafi samodzielnie napisać różne typy artykułów oraz dobrać czasopismo do typu prowadzonych badań i grupy docelowej odbiorców SDA3A_U03, SDA3A_U04 Referat
M_U002 Uczestnik kursu potrafi dostosować styl oraz wstęp do artykułu do zakresu wiedzy czytelnika w szczególności w badaniach interdyscyplinarnych SDA3A_U03, SDA3A_U01, SDA3A_U04
M_U003 Uczestnik kursu potrafi krytycznie i konstruktywnie ocenić zaproponowany plan badań z uwzględnieniem wpływu na rozwój dyscypliny naukowej SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestnik kursu dostrzega i rozumie wpływ prowadzonych badań, wykonywanych recenzji oraz dyskursu naukowego na opinię publiczną oraz środowisko akademickie. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestnik kursu zna zagraniczne bazy czasopism oraz bazy Nauki Polskiej (OSF, OPI, SYNABA, POLon, Nauka Polska etc.) - - - - - - - - + - -
M_W002 Uczestnik kursu zna typy artykułów oraz ich podstawową strukturę - - - - - - - - + - -
M_W003 Uczestnik kursu zna zagraniczne bazy czasopism oraz bazy Nauki Polskiej (OSF, OPI, SYNABA, POLon, Nauka Polska etc.) - - - - - - - - + - -
M_W004 Uczestnik kursu zna proces oceny interdyscyplinarnych prac naukowych oraz grantów przez recenzentów - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnik kursu potrafi samodzielnie napisać różne typy artykułów oraz dobrać czasopismo do typu prowadzonych badań i grupy docelowej odbiorców - - - - - - - - + - -
M_U002 Uczestnik kursu potrafi dostosować styl oraz wstęp do artykułu do zakresu wiedzy czytelnika w szczególności w badaniach interdyscyplinarnych - - - - - - - - + - -
M_U003 Uczestnik kursu potrafi krytycznie i konstruktywnie ocenić zaproponowany plan badań z uwzględnieniem wpływu na rozwój dyscypliny naukowej - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik kursu dostrzega i rozumie wpływ prowadzonych badań, wykonywanych recenzji oraz dyskursu naukowego na opinię publiczną oraz środowisko akademickie. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):
 1. Jak napisać przegląd literatury prowadzący do uzasadnienia zasadności prowadzonych badań interdyscyplinarnych

  W czasie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:
  1. wyszukiwanie prac w bazach naukowych
  2. struktura rozdziałów wstępnych w publikacjach naukowych
  3. elementy stylu
  4. Jak uwzględnić braki w wiedzy czytelników z różnych dziedzin

 2. Wybór zagadnienia badawczego – stawianie hipotez i krytyczna ocena wyników prac

  1. wybór przedmiotu badań
  2. hipotezy badawcze – uzasadnienie proponowanego planu badań
  3. prowadzenie dyskursu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy dyscyplinami

 3. Przygotowanie artykułu naukowego do czasopisma cz I

  1. Programy ułatwiające przygotowanie artykułów naukowych,
  2. Programy graficzne do przygotowania grafiki rastrowej i wektorowej
  3. Przygotowanie artykułu do wysłania do czasopisma
  4. GRAFIKA – “twarz” naszego artykułu

 4. Przygotowanie artykułu naukowego do czasopisma cz II

  1. Dobór czasopisma do zawartości artykułu
  2. Dostosowanie zawartości rozdziału do charakteru czasopisma
  3. Tytuł artykułu, zawartość rozdziałów, styl prowadzenia dyskusji
  3. Przygotowanie Listu do Edytora
  4. Odpowiedź na recenzje – radzenie sobie z krytyką

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznymi warsztatmi na których uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia omawianych umiejętności.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstwie wykonania wszystkich elementów warsztatów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalona będzie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach warsztatowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Każdy uczestnik poproszony zostanie o przygotowanie na zajęcia rozdziału publikacji naukowej nad którym będzie pracował przez pozostałą część semestru trwania zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “SCIENTIFIC WRITING – A Reader and writer’s guide” – Jean Luc Lebrun, World Scientific Publishing
2. “RULES OF THUMB FOR WRITING RESEARCH ARTICLES” – Tomislav Hengl, Michael Gould
3. “GRAMMAR, PUNCTUATION, AND CAPITALIZATION, A Handbook for Technical Writers and Editors” NASA 7084, Mary K. McCaskill
4. “JAK PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ LUB DOKTORSKĄ” Gambarelli G., Łucki Z. , Universitas Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Przykładowa publikacja o charakterze interdyscyplinarnym:
- Interfascicular matrix-mediated transverse deformation and sliding of discontinuous tendon subcomponents control the viscoelasticity and failure of tendons / R. Obuchowicz, M. EKIERT, P. KOHUT, K. HOLAK, L. AMBROZIŃSKI, K. A. Tomaszewski, T. UHL, A. MŁYNIEC // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ; ISSN 1751-6161. — 2019 vol. 97, s. 238–246
link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616119300943

Informacje dodatkowe:

Brak