Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Doskonalenie dydaktyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0108-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia z doskonalenia dydaktycznego wprowadzają doktorantów zainteresowanych karierą akademicką w istotę dydaktyki szkoły wyższej. Oferują podstawową wiedzę z zakresu metod prowadzenia zajęć oraz kompetencje przydatne w pracy nauczyciela akademickiego ze studentem. Obejmują zajęcia zarówno teoretyczne jak i warsztatowe. W programie uwzględniono hospitacje dające słuchaczom możliwość sprawdzenia się w obecności kolegów i dydaktyków w roli prowadzącego zajęcia jak i oceny zajęć kolegów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie dydaktyki jak i strategii rozwojowych w edukacji. SDA3A_W01 Odpowiedź ustna
M_W002 specyfikę uczelni jako środowiska kształcącego oraz podstawy edukacji dorosłych. SDA3A_W06 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjne, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadania dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. SDA3A_U07 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. Potrafi komunikować studentom swoją wiedzę w sposób zrozumiały i jasny. SDA3A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia SDA3A_K03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
41 8 0 0 0 0 0 9 0 24 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie dydaktyki jak i strategii rozwojowych w edukacji. + - - - - - - - + - -
M_W002 specyfikę uczelni jako środowiska kształcącego oraz podstawy edukacji dorosłych. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjne, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadania dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. - - - - - - + - + - -
M_U002 Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. Potrafi komunikować studentom swoją wiedzę w sposób zrozumiały i jasny. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia - - - - - - + - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 123 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 41 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wprowadzenie do dydaktyki Zajęcia obejmują zagadnienia podstaw dydaktyki szkoły wyższej (3 godz., dr hab. Wacław Branicki AGH) psychologiczne podstawy edukacji (3 godz., dr Joanna Pyrkosz AGH) oraz trendy w edukacji akademickiej (2 godz., dr Łucja Kapralska AGH)
Zajęcia praktyczne (9h):
Hospitacje zajęć własnych/ hospitacje koleżenskie

Doktoranci mają obowiązek poddać swoje wybrane zajęcia hospitacji ze strony dydaktyka i kolegów oraz wziąć udział w dwóch hospitowanych zajęciach kolegów.
Zajęcia oceniane są m.in. pod względem zgodności z konspektem, realizacji celów, aktywizacji studentów. Hospitują nauczyciele akademiccy AGH oraz dydaktycy współpracujący z WH AGH.

Zajęcia warsztatowe (24h):
Dydaktyka akademicka zagadnienia szczegółowe

Projektowanie w dydaktyce – operacjonalizacja celów, rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe, konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych, zasady przygotowania pomocy dydaktycznych (8 godz., prof.dr hab. Wojciech Kwiatek IFJ

Metody nauczania i technologie cyfrowe w dydaktyce – wybrane metody przydatne w dydaktyce akademickiej (2 godz. dr Łucja Kapralska/dr Marta Ciesielka AGH)

*Elearning * – wykorzystanie internetu w nauczaniu – warsztaty on line (6 godz. , mgr Beata Tworzewska – Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz AGH CEL)

Komunikacja interpersonalna: autoprezentacja jako sposób oddziaływania na otoczenie, efektywne słuchanie drugiej osoby, sytuacje trudne i konflikty w relacjach społ., negocjowanie konfliktów interpersonalnych (4 godz., mgr Maciej Myśliwiec AGH)

*Emisja głosu *- Istota zjawisk dźwiękowych, budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka, krtań jako źródło tonu podstawowego, oddech fizjologiczny a oddech wokalny. dykcja, stosowanie środków ekspresji w wypowiedziach takich jak barwa, czy skala głosu (4 godz., dr hab. Monika Jakowczuk PWST/ mgr Józef Romek UP)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: wykłady audytoryjne
 • Zajęcia praktyczne: praktyka pod okiem dydaktyka
 • Zajęcia warsztatowe: zajecia praktyczne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia wykładowe kończy test wiedzy z trzech wykładanych przedmiotów.
Po zajęciach pwarsztatowych obowiązkiem sluchaczy jest przygotowanie konspektu zajęć oraz przeprowadzenie ich. Obie formy aktywności są oceniane.
Pozostałałe zajęcia mają charakter zaliczenia na podstawie obecności i wykonanych na wartsztatach cwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia są obowiązkowe
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Hospitacje zajęć własnych następują po zaaprobowaniu konspektu zajęć przez wykładowcę i uzgodnieniu terminu z kierownikiem kursu dydaktycznego
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia obowiązkowe, nastawione na aktywny udział słuchaczy
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z powyższych ocen cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach i zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku uzasadnionym należy uzgodnić z wykładowcą sposób zaliczenia zajęć, na których słuchacz był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

BRAK

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arends R.I. Uczymy się nauczać_. Warszawa 1994.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej,
_ Kraków 1974.
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
M. Davis, K. Paleg, P. Fanning. Jak usprawnić komunikatywność. Gliwice 2007.
A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa 2008
Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa 2004
Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne: program profilaktyczny dla młodzieży: ćwiczenia grupowe. Warszawa 2004.
Kruszewski K.. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela Warszawa 1994.
Krzyżewska J. Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Suwałki 2000.
Mokwa-Tarnowska I. _E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. _Gdańsk 2016.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. Kraków 1996.
Okońska-Walkowicz A., _Doktryna jakości w szkole w: „Edukacja i Dialog”2001 nr 8 s. 44–51.
Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji]. Warszawa 1992
Sajduk B. Nowoczesna Dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? Kraków 2014. dostęp cyfrowy:
https://www.academia.edu/10439031/Nowoczesna_dydaktyka_akademicka.Kto_Kogo_uczy_-_httpdydaktyka-akademicka.pl
1
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Thomson Peter. Sposoby komunikacji interpersonalnej: spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań 1998.
Praca Zbiorowa: E – technologie w Kształceniu Inżynierów. Artykuły zebrane w: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 48 /2016 dostęp: htttp://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bc436f8-7944-41b0-99c9-a8a1edf91425?q=bwmeta1.element.baztech-05ab6e13-84ba-4d14-afe1-ab73dde0189c;0&qt=CHILDREN-STATELESS.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Branicki W., Sieciowy model edukacji w aspekcie indywidualnym i społecznym — w:” Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku” , red.: Ignacy S. Fiut. Kraków 2004. s. 95–107.

Kwiatek W. M. I. Wroński – Pełne przygotowanie do matury z fizyki. Zadania maturalne, Zamkor, Kraków 2006 ISBN 978-83-88830-33-4

W. M. Kwiatek, Czy dobrze zdana matura gwarantuje powodzenie na studiach? Materiały XIII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 2008

Sambor B., Jakowczuk M. , Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń głosu, [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016,

MYŚLIWIEC M., Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów[w:]: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej pod red. Barbary Gąciarz. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010.
MYŚLIWIEC M., Chromik – Myśliwiec K., Język ubioru jako forma komunikacji wizualnej : stereotypy jako źródło nieporozumień w postrzeganiu mody społeczności gejowskich [w:] Język źródłem (nie)porozumienia pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydawnictwo Aureus,
2014. Idee i Myśliciele t. 17.

Pyrkosz, J., Żmuda, G. (2010)., Simulation games – towards innovative education. IHEPI 2010: Publikon Publishers/ID Research Ltd., 59-67. [rozdział w publikacji pokonferencyjnej]
Pyrkosz, J. (2009). Być jak Rockefeller. w: Psychologia w szkole, 1(21), 91-98.

Kapralska Ł., Platforma edukacyjna SEIPA czyli czy przedsiębiorczości można nauczyć, w: Horyzonty wychowania 15 (34) https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/550
Kapralska Ł. Tolerancja i pluralizm jako wartości w edukacji akademickiej. O potrzebie wychowania w duchu pluralizmu kulturowego. W: Piotr Przybysz (red.) Edukacja wobec wartości. Wyd. AMW, Gdynia 2002,

Ciesielka M., Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum w: Renata Staśko, Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy, 2015 nr 1, s. 65–70.

CHrząszcz A. i in., Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet, w: (w:) Jerzy Mischke (red.), Akademia on-line, WSHE, Łódź, 2005, s. 109-116.
Chrząszcz A., Grodecka K., Marković J., Społecznościowy kurs e-learningowy, e-Mentor, 5 /42,(2011) s. 32-35.

Informacje dodatkowe:
Słuchacze potwierdzają zaliczenia z przedmiotów na otrzymanej karcie zaliczeń, którą należy złożyć w sekretariacie kursu. Stanowi ona podstawę do wpisu w Wirtualnym Dziekanacie oraz wydania dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego odbycie kursu.