Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowana mechanika płynów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0109-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Fornalik-Wajs Elżbieta (elaf@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module develops and strengthens a knowledge regarding advanced fluid mechanics concepts and their applications in the real systems/processes analysis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posseses extended knowledge, based on the fundamental Fluid Dynamics concepts. Utilizes it to an analysis of the real systems/processes and research problems being the scope of PhD thesis. SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 utilizes the knowledge to an analysis of the complex research problems. is able to make conclusions in the basis of results, be critical in their evaluation. SDA3A_U01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 utilizes the knowledge in the scientific discussions. SDA3A_U05, SDA3A_U02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the need of continuous selflearning and self-development; is able to be critical of own and published research results. SDA3A_K01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posseses extended knowledge, based on the fundamental Fluid Dynamics concepts. Utilizes it to an analysis of the real systems/processes and research problems being the scope of PhD thesis. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 utilizes the knowledge to an analysis of the complex research problems. is able to make conclusions in the basis of results, be critical in their evaluation. + - - - - - - - - - -
M_U002 utilizes the knowledge in the scientific discussions. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the need of continuous selflearning and self-development; is able to be critical of own and published research results. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 97 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Fundamental concepts and definitions of Fluid Dynamics
Integral and differential forms of the mass, momentum and energy conservation laws
Approximate solutions of Navier-Stokes Equation
Boundary layer and its significance
Dimensional analysis
Compressible Flow
Elements of Computational Fluid Dynamics

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: The lecture contents is presented in the form of multimedial presentation in connection with the classical board lecture enriched with the display regarding particular problem. The knowledge is also transferred during the discussions moderated by the lecturer. Discussion is very important element of the classes.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The participation in the written exam is allowed after getting the confirmed participation in the lectures (the exception is discussed in other section). There will be three terms of written exams after the classes. The positive grade is regulated by the AGH rules.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Knowledge and understanding of previously realized material. Participation in the discussions. Asking the questions. Following the rules of PhD School regulations regarding the rights and obligations.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average rating =0.7· E ·w+0.3· A
where: E – exam rate, A – activity rate;
w – weight, w = 1 first term, w = 0.9 second term, w = 0.8 third term

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One excused absence is allowed. The student is obliged to analyzed and understand realized content by himself/herself. If there is a special case it will be considered individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge regarding the fundamental Fluid Dynamics, differential and integral calculus, basics of Computational Fluid Dynamics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2001
2. Duckworth R.A., Mechanika płynów, WNT, Warszawa 1983
3. Prosnak W., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970
4. Gryboś R., Mechanika płynów, Politechnika Śląska, Gliwice 1991
5. White F.W. Fluid mechanics, Mc Graw Hill, 1985
6. Kundu K.P., Cohen I.M., Fluid mechanics, Elsevier, 2002
7. Elsner J.W., Turbulencja przepływów, PWN, 1987
8. Hinze J.O., Turbulence, Mc Graw-Hill, 1975
9. Cengel Y.A., Cimbala J.M., Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, Mc Graw-Hill, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

E. Fornalik-Wajs, Thermo-magnetic convection – method of the fluid flow and heat transfer control,
Paliwa i energia XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków, 199–224, 2014.
S. Kenjeres, L. Pyrda, E. Fornalik-Wajs, J.S. Szmyd, Numerical and experimental study of Rayleigh-
Bénard-Kelvin convection, Flow, Turbulence and Combustion, 92, 371–393, 2014.
S. Kenjeres, L. Pyrda, W. Wrobel, E. Fornalik-Wajs, J.S. Szmyd, Oscillatory states in thermal convection of
a paramagnetic fluid in a cubical enclosure subjected to a magnetic field gradient, Physical Review E;
85, pp. 046312-1–046312-8, 2012.
E. Fornalik, J. S. Szmyd (2007), Experimental investigations of jet flows, Journal of Theoretical and
Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, Indeks 365238, no. 3, vol. 45, pp. 569-586.
E. Fornalik (2007), Flow patterns generated by a strong magnetic field, Journal of Theoretical and
Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, Indeks 365238, no. 3, vol. 45, pp. 557-568.
E. Fornalik, J. S. Szmyd (2005), Turbulent heat transfer in a confined jet, Progress in Computational Fluid
Dynamics, vol. 5, Nos. 3/4/5, pp.136–143.
K. Nakabe, E. Fornalik, J. F. Eschenbacher, Y. Yamamoto, T. Ohta and K. Suzuki (2001), Interactions of
longitudinal vortices generated by twin inclined jets and enhancement of impingement heat transfer,
Int. J. Heat and Fluid Flow, vol. 22, pp. 287-292.

Informacje dodatkowe:

Listed topics represent only the scope of lecture, forming its basis. They shouldn’t be treated as the titles of particular classes.
Detailed rules for getting the credit of lecture are presented during the first class.
Other forms of student’s activity mean a self-studies on the topics analyzed during the lectures.