Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanomedycyna i medycyna personalizowana
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0111-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Overview of nanomedicine and personalised medicine; cutting edge novel therapies and health technologies; impact and application of nanotechnology in drug delivery, diagnostics, theranostics, biosensors, gene therapies, tissue engineering and regenerative medicine

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 PhD student knows recent advances of nanomedicine and personalised medicine SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 PhD student understands basic molecular mechanisms underlying action of nanoparticles in cells and tissues SDA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of nanoparticles SDA3A_U01, SDA3A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of personalised medicine and nanotechnology on healthcare in a clear and comprehensive way SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 PhD student knows recent advances of nanomedicine and personalised medicine + - - - - - - - - - -
M_W002 PhD student understands basic molecular mechanisms underlying action of nanoparticles in cells and tissues + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of nanoparticles - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of personalised medicine and nanotechnology on healthcare in a clear and comprehensive way - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. New developments in healthcare: nanomedicine and personalised medicine
2. Nanoparticles for drug delivery, diagnostics and theranostics
3. Pharmacokinetics, biodistribution and fate of nanoparticles
4. Smart, stimuli-responsive drug delivery systems
5. Nanobiosensors and microfluidics
6. Biomimetic nanostructures and nanobiomaterials for tissue engineering and regenerative medicine
7. Cell and gene therapies
8. Personalised medicine and pharmacogenomics: targeted therapies, precise diagnosis, targeted disease prediction and prevention
9. Clinical translation and commercialization of nanomedicine products
10. Ethical, social and business considerations for nanomedicine and personalised medicine

Zajęcia seminaryjne (10h):

Nanoparticles (e.g. nanospheres, micelles, liposomes, dendrimers, polymer-drug conjugates) as carriers of drugs, genes and biologically active molecules
Nanomaterials for nanomedicine and theranostics (e.g. superparamagnetic nanoparticles, gold nanoparticles, silver nanoparticles, ceramic nanoparticles, quantum dots)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive grade from multimedia presentation at seminar classes, active participation in discussion during seminar classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% – grade for multimedia presentation delivered at the seminar
20% – grade for participation in the discussion during seminars
Further details will be provided during the first meeting in the beginning of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of a justified absence on seminars the PhD student should immediately contact the teacher who will individually determine the options to catch up on seminars.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge in chemistry, physics, materials science and biology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ezharul Hoque Chowdhury, Nanotherapeutics: From Laboratory to Clinic, CRC Press, 2016
2. Jose L. Arias, Nanotechnology and Drug Delivery, Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against Severe Diseases, CRC Press, 2016
3. Ketul Popat, Nanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine¸ CRC Press, 2011
4. Thomas J. Webster, Safety of nanoparticles, Springer, 2009
5. Recent publications provided by the teacher

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. U. Posadowska, M. Parizek, E. Filova, M. Włodarczyk-Biegun, M. Kamperman, L. Bacakova, E. Pamuła. Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 485;2015:31-40
2. U. Posadowska, M. Brzychczy-Włoch, A. Drożdż, M. Krok-Borkowicz, M. Włodarczyk-Biegun, P. Dobrzyński, W. Chrzanowski, E. Pamuła. Injectable hybrid delivery system composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localized treatment of bone infections. EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY 13;2016:613-620
3. L. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. Haugen, E. Pamuła. Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C – MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 69;2016:856-864
4. I.M. Wojak-Ćwik, Ł. Rumian, M. Krok-Borkowicz, R. Hess, R. Bernhardt, P. Dobrzyński, S. Moller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. Pamuła, Synergistic effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells, Materials Science and Engineering C 97, 2019, 12-22.

Informacje dodatkowe:

None