Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania in vitro biomateriałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0112-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

PhD student learns about the principles of cell cultures and acquires practical skills of in vitro evaluation of biomaterials, medicines and medical devices.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 PhD student knows the principles of particular biochemical and molecular biology methods used for in vitro evaluation of biomaterials and medical devices SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 PhD student can propose methods to evaluate cytotoxicity and cytocompatibility of biomaterials SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 PhD student can perform basic cell culture in vitro tests and present obtain results SDA3A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 PhD student can work in a team, present and discuss the results obtained during laboratory class in a clear and comprehensive way SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 PhD student knows the principles of particular biochemical and molecular biology methods used for in vitro evaluation of biomaterials and medical devices + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 PhD student can propose methods to evaluate cytotoxicity and cytocompatibility of biomaterials - - + - - - - - - - -
M_U002 PhD student can perform basic cell culture in vitro tests and present obtain results - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 PhD student can work in a team, present and discuss the results obtained during laboratory class in a clear and comprehensive way - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Cell culture principles: laboratory equipment, sterile working conditions
2. Introduction to microscopic methods in cell culture tests in vitro
3. Introduction to biochemical methods and molecular biology tests
4. Application of cell cultures in the study of biomaterials, medicines and medical devices

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

1. Introduction to work in cell culture laboratory, sterile conditions, passage, microscopic observations, cell counting
2. In vitro biomaterials testing using cell cultures (e.g. osteoblasts, fibroblasts, epithelial cells, endothelial cells)
3. Assessment of cytotoxicity and cytocompatibility using microscopic techniques (optical and fluorescence microscopy; histological and immunohistochemical staining) and biochemical tests (metabolic activity: MTT, XTT, AlamarBlue)
4. Gene expression studies at RNA level (real-time PCR) and protein level (e.g. ELISA, Western Blot)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive grade from performance at the laboratory classes and multimedia presentation of the results obtained during laboratory classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% – grade for multimedia presentation of the results obtained during laboratory classes
20% – grade for performance at laboratory classes
Further details will be provided during the first meeting in the beginning of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of a justified absence on laboratory classes the PhD student should immediately contact the teacher who will individually determine the options to catch up on laboratory classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge in chemistry, physics, materials science and biology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cell Culture Manual 2011-2014; Sigma-Aldrich, https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma-Aldrich/Brochure/1/cell-culture-manual.pdf
4. Recent publications provided by the teacher

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojak-Ćwik, I.M., Rumian, Ł., Krok-Borkowicz, M., [et al.], Scharnweber, D., Pamuła, E. Synergistic
effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells Materials Science and Engineering C 97,
2019, 12-22.
2. Małgorzata Krok-Borkowicz, Elena Filova, Jaroslav Chlupac, Jan Klepetar, Lucie Bacakova, Elżbieta
Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(l-lactide-co-glycolide) scaffolds on
osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula,
Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for
bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.
4. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone
tissue enginnering applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 10(11), 2016, 938–954.

Informacje dodatkowe:

None