Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimerowe materiały specjalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0113-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie doktorantów z rodzajami, właściwościami oraz metodami badań materiałów polimerowych do specjalnych zastosowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna cechy budowy związków wielkocząsteczkowych, rodzaje tych związków i ich właściwości SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna możliwości różnorodnego wykorzystania polimerów, w tym ich zastosowania specjalne SDA3A_W07, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać materiał polimerowy do określonego zastosowania SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaplanować badania mające na celu sprawdzenie właściwości materiału polimerowego przeznaczonego do określonego zastosowania oraz przeprowadzić analizę ich wyników SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy dotyczącej materiałów polimerowych i ich specjalnych zastosowań SDA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotów do podjęcia roli badacza materiałów polimerowych w multidiscyplinarnym zespole opracowującym technologie wykorzystujące różnorodne materiały SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 18 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna cechy budowy związków wielkocząsteczkowych, rodzaje tych związków i ich właściwości + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna możliwości różnorodnego wykorzystania polimerów, w tym ich zastosowania specjalne + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać materiał polimerowy do określonego zastosowania + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować badania mające na celu sprawdzenie właściwości materiału polimerowego przeznaczonego do określonego zastosowania oraz przeprowadzić analizę ich wyników + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy dotyczącej materiałów polimerowych i ich specjalnych zastosowań + - - - - + - - - - -
M_K002 Jest gotów do podjęcia roli badacza materiałów polimerowych w multidiscyplinarnym zespole opracowującym technologie wykorzystujące różnorodne materiały + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Początkowe zajęcia dotyczą podstawowych pojęć związanych z nauką o polimerach – cechami budowy związków wielkocząsteczkowych, ich klasyfikacją, metodami otrzymywania polimerów syntetycznych i sposobami ich przetwórstwa. Następnie omawiane są polimery do specjalnych zastosowań: polimery przewodzące prąd elektryczny (polimery sprzężone i polielektrolity), polimery do zastosowań biomedycznych, polimery zmieniające właściwości pod wpływem określonych bodźców (czyli tzw. polimery inteligentne) oraz polimerowe prekursory materiałów ceramicznych.

Zajęcia seminaryjne (15h):

W czasie zajęć studenci wygłaszają referaty na tematy związane z tematyką wykładów, przygotowywane na podstawie dostępnej, samodzielnie wyszukanej literatury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna w połączeniu z tradycyjnym wykładem, w czasie którego niektóre treści zapisywane są na tablicy
 • Zajęcia seminaryjne: prezentacje multimedialne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego, sprawdzającego wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych tematów.
Ocena z zajęć seminaryjnych wystawiana jest oceną z referatu, uwzględniającą sposób jego przygotowania oraz sposób jego wygłoszenia. Do zaliczenia seminariów konieczne jest więc wygłoszenie referatu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zalecana.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i oceny z seminariów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie doktorant zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia wiadomości.
O sposobie wyrównania zaległości wynikających z usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych decyduje osoba prowadząca zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. "Chemia polimerów:, t.1-3. Praca zbiorowa po red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Officyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 lub późniejsze wydania.
2. G. W. Ehrenstein, Ż. Brocka-Krzemińska, “Materiały polimerowe: struktura, właściwości, zastosowanie”, PWN, Warszawa 2016.
3. Publikacje naukowe, materiały konferencyjne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykaz publikacji osób prowadzących zajęcia znajduje się na stronie internetowej: http://www.bg.agh.edu.pl/node/688

Informacje dodatkowe:

Brak