Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery inteligentne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0115-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the course students acquire knowledge on the most important classes of smart, i.e. stimuli-responsive polymers.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has the knowledge on the structure, classification, synthetis and characterization methods as well as properties of macromolecular compounds. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Kolokwium
M_W002 Student knows the types, methods of synthesis, characterization, applications of stimuli-responsive polymers and is familiar with new trends in their studies. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to select/develop a stimuli-responsive polymeric or polymer-based material for a given application, also working as a member of the multidisciplinary team. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can find scientific literature on the topic of interest to her/him and critically analyse its contents. SDA3A_U07, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of her/his role in the community as a researcher setting new trends in the studies of polymeric materials. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 20 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has the knowledge on the structure, classification, synthetis and characterization methods as well as properties of macromolecular compounds. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows the types, methods of synthesis, characterization, applications of stimuli-responsive polymers and is familiar with new trends in their studies. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to select/develop a stimuli-responsive polymeric or polymer-based material for a given application, also working as a member of the multidisciplinary team. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student can find scientific literature on the topic of interest to her/him and critically analyse its contents. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of her/his role in the community as a researcher setting new trends in the studies of polymeric materials. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 67 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

At the beginning of the course, its participants are introduced to the main characteristic features of the structure, to the classification, synthesis and processing of macromolecular compounds. Then various types of stimuli-responsive polymers are discussed. They include shape-memory polymers, self-healing polymers, self-assembly/supramolecular polymers and polymer-based responsive nanostructured materials. The course covers aspects of synthesis, characterization and applications of such materials.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Each participant of the course has to prepare a multimedia presentation on a topic related to one of those discussed during the lectures.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Multimedia presentations, combined (when necessary) with elements of a conventional lecture.
 • Zajęcia seminaryjne: Multimedia presentations prepared by the students.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

At the end of term, students will have to pass the test covering all the topics discussed in the lectures. The test grade will be the lecture grade.
Seminar classes grade will be based on the evaluation of student’s presentation and student’s acivity during the classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance in the lectures is mandatory.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance in the classes is mandatory.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is the arithmetic mean of the lecture grade and seminar classes grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Each case will be considered individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) F. W. Billmeyer “Textbook of polymer science”, John Wiley & Sons (any edition)
2) Scientific papers and published conference proceedings

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications of the module course instructor can be found at the following website: http://www.bg.agh.edu.pl/node/688.

Informacje dodatkowe:

-