Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne Metody Diagnostyki Konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0117-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Staszewski Wiesław (w.j.staszewski@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Most engineering structures (in aerospace, transportation, civil engineering) require reliable damage detection methods to guarantee safe operation. Structural Health Monitoring offers real-time monitoring thanks to permanently attached sensors. This interdisciplinary course discusses recent advancements in detection techniques, sensor technology, data processing and is dedicated to all engineers interested in maintenance, reliability, non-destructive testing of materials or smart structures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students will hav a chance to gather knowledge related to: (1) material defects, structural damage and failures, (2) recent damage detection/monitoring techniques, (3) new trends in Structural Health Monitoring SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Critical review of selected structural health monitorinh problem SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students will develop critical assesments skills related to various available methods and technologies. Team working, reporting/presentation skills, discussion skills will be also an important part of the course. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_U02, SDA3A_W05, SDA3A_U05, SDA3A_U01, SDA3A_W01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Team working and discussion skills SDA3A_K01, SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students will hav a chance to gather knowledge related to: (1) material defects, structural damage and failures, (2) recent damage detection/monitoring techniques, (3) new trends in Structural Health Monitoring + - - - - + - - - - -
M_W002 Critical review of selected structural health monitorinh problem - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students will develop critical assesments skills related to various available methods and technologies. Team working, reporting/presentation skills, discussion skills will be also an important part of the course. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Team working and discussion skills - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Structural Health Monitoring

The lectures will cover the following research and engineering topics:

1. Introduction to Health Monitoring, Part I – structural design, structural damage, maintenance, NDT/E, condition monitoring, structural health monitoring
2. Introduction to Health Monitoring, Part II – various approaches to health monitoring: inspection, load monitoring, damage monitoring, NDT/E
3. Usage Monitoring – aerospace approach, flight parameters, strain monitoring, novel approaches
4. NDT/E for structural damage detection, Part I – visual inspection, acoustic emission, eddy current, x-ray, shearography and thermography
5. NDT/E for structural damage detection, Part II – ultrasonic testing
6. Condition Monitoring, part I –vibration based techniques
7. Condition Monitoring, part II – application examples, rotating machinery
8. Structural Health Monitoring based on vibration analysis
9. Impact damage detection in composite structures
10. Leakage detection in pipeline networks
11. Guided ultrasonic waves for structural health monitoring
12. Damage detection with Lamb waves, Part I – application examples
13. Damage detection with Lamb waves, Part II – application examples
14. Nonlinear acoustics for structural damage detection, Part I – classical approaches
15. Nonlinear acoustics for structural damage detection, Part II – non-classical approaches
16. Smart sensor technologies for health monitoring – piezoelectric sensors, optical fibre sensors, non-contact measurements with lasers
17. Advanced data processing for structural damage detection
18. Wavelet analysis for damage detection applications
19-20. Advanced and novel approaches for structural health monitoring

Zajęcia seminaryjne (20h):
Structural Health Monitoring lectures

Seminars will be based on students presentations followed by critical discussions. The topics for presentations and discussions will be related to the lecture course. Students will have an opportunity to bring their own problems related to Structural Health Monitoring.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne: This part of the course will involves 20 hours of seminars. The major focus will be on student presentations, analysis of literature and real engineering case studies, critical discussion.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Course assessment will be based on seminar attendance, short report and presentation, active participation in discussions. Different topics will be selected for reports and presentations. The reports will be produced individually but presentations will be delivered by a team of maximum 2-3 students.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in seminars will be essential for the final assessment.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark will be the average mark from: (1) short report, (2) presentation and (3) active involvement in seminar discussions.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The delivery of reports and presentations will be obligatory. However, if – due to unexpected circumstances – - participation in seminars and delivery of reports/presentations will not be possible, the students will have an opportunity to arrange new deadlines for reports, presentations. Critical studies of selected research articles will also be possible to catch up with the course and assessment.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic A-level and undergraduate knowledge of mathematics and physics will be needed. The course is multidisciplinary and no basic knowledge is required from a specific engineering area. Students with any engineering degree and/or university degree from mathematics/physics will have a chance to complete the course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Possible book literature includes the following items:

R.M. Measures, 2001, Structural Health Monitoring with Fiber Optic Technology, Academic Press, San Diego, USA.
W.J. Staszewski, C. Boller and G.R. Tomlinson, Eds, 2004, Health Monitoring of Aerospace Structures, Wiley, Chichester, UK.
D. Balageas, C.-P. Fritzen and A. Guemes, Eds, 2006, Structural Health Monitoring, ISTE Ltd. London, UK.
D.E. Adams, 2007, Health Monitoring of Structural Materials and Components, Wiley, Chichester, UK.
C. Boller, F.-K. Chang and Y. Fujino, Eds., 2009, Encyclopedia of Structural Health Monitoring, Wiley, Chichester, UK
T. Stepinski, T. Uhl and W.J. Staszewski, Eds, 2013, Advanced Structural Damage Detection, Wiley, Chichester, UK

In addition the study of the following journals – that cover recent advancements in the field – will be helpful:
Structural Health Monitoring, Structural Control and Health Monitoring, Smart Materials and Structures, Mechanical Systems and Signal Processing, Journal of Sound and Vibration, Journal of Nondestructive Evaluation, Journal of Ultrasonics, Composite Science and Technology, Composites Part A and B, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Journal of Nondestructive Testing and Evaluation, Journal of the Americal Society of Acoustics.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The lecturer is one of the most active researchers in the filed with proven record of research funding, industrial collaboration worldwide (UK, Germany, France, Italy, China, Korea, Poland), research publications (nearly 500 research articles including 22 book contributions and over 140 Impact Factor papers), international patents and substantial number of citations. The most important publications can be found on the Web of Science.

Informacje dodatkowe:

Brak