Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań w inżynierii materiałowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0118-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student after module completion knows the theoretical and practical aspects of different characterization methods used in materials science as well as is able to select appropriate method for a given characterization problem and interpret the obtained data.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the theoretical background of different characterization methods used in materials science. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows the principles of characterization methods and guedlines for their selection. SDA3A_W03, SDA3A_W01 Prezentacja
M_W003 Student knows how to interpret the results obtained using different characterization methods SDA3A_W02, SDA3A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can select appropriate characterization methods for solving various problems in materials science SDA3A_U06, SDA3A_U01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the theoretical background of different characterization methods used in materials science. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows the principles of characterization methods and guedlines for their selection. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student knows how to interpret the results obtained using different characterization methods + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can select appropriate characterization methods for solving various problems in materials science + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1) New trends in analytical electron microscopy.
2) Advanced methods of qualitative and quantitative microanalysis of chemical composition using energy dispersive X-ray spectrometry (EDS).
3) Advanced methods of qualitative and quantitative microanalysis of chemical composition using electron energy loss spectrometry (EELS).
4) Advanced methods of qualitative and quantitative microanalysis of chemical composition using wavelength dispersive X-ray spectrometry (WDS).
5) Tomographic methods for materials characterisation. X-ray tomography. Electron tomography.
6) Atom probe tomography.
7) Application of electron holography for investigation of electric, magnetic and strain fields in materials.
8) Correlative microscopy and its application in materials science.
9) Ion microscopy. Instrument and principles of its operation.
10) Surface characterization by scanning probe microscopy (SPM), atomic force microscopy (AFM) and scanning tunnelling microscopy (STM).

Zajęcia seminaryjne (10h):

1) Secondary ion mass spectrometry (SIMS).
2) Mössbauer spectroscopy.
3) Raman spectroscopy.
4) Thermal analysis by differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA).
5) Characterization of electric properties by resistivity measurements, Hall effect.
6) Magnetic properties measurement, torque magnetometer.
7) Dilatometric analysis for investigation of phase transformations in materials.
8) Electron backscatter diffraction (EBSD) for determination of crystallographic orientation of grains in polycrystalline materials.
9) Static, dynamic and repeated tensile test. Stress and strain measurements.
10) Spark source mass spectrometry (SSMS) for investigation of chemical composition of materials.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is provided in the form of a multimedia presentation combined with demonstration of experimental setups and analysis of results related to presented issues.
 • Zajęcia seminaryjne: Students discuss during seminars on the application of the acquired knowledge to develop research results acquired using different methods, how to interpret the results and validate them in the light of the achievements of other researchers.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The conditions and manner of passing individual forms of classes, including the rules of re-credit, will be given at the first lecture.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes gaining knowledge on specific issues ranging from basic information to advanced theoretical and application problems according to the syllabus. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's permission.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The basis for seminar classes run by students is giving the multimedia and oral presentation as well as discussion on the presented content. Another important element of education is shaping the skills of formulating questions related to the presented content.
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade = 0.5 • grade for passing seminar + 0.5 • grade for exam

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Excluded absence from seminar classes can be made up with the consent of the teachers and on the condition given at the first lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Yang Leng: Materials Characterization. Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods. John Wiley & Sons, Singapore, 2008
2. John P. Sibilia: A Guide to Materials Characterization and Chemical Analysis. John Wiley & Sons, New York 1997
3. A. K. Tyagi: Advanced Techniques for Materials Characterization. Trans Tech Publications, 2009
4. M. Sardela: Practical Materials Characterization. Springer, New York 2014
5. P.J. Goodhew, F.J. Humphreys, R. Beanland: Electron Microscopy and Analysis, CRC Press, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Dubiel, P. Indyka, T. Moskalewicz, A.Kruk, M. Zubko, I. Kalemba-Rec, K. Berent, Characterization of the mu and P phase precipitates in the CMSX-4 single crystal superalloy, Journal of Microscopy 266 (2017) 239–248
2. B. Dubiel, I. Kalemba-Rec, A. Kruk, T. Moskalewicz, P. Indyka, S. Kąc, A. Radziszewska, A. Kopia, K. Berent, M. Gajewska, Influence of high-temperature annealing on morphological and compositional changes of phases in Ni-base single crystal superalloy, Materials Characterization 131 (2017) 266–276
3. B. Dubiel, P. Indyka, I. Kalemba-Rec, A. Kruk, T. Moskalewicz, A. Radziszewska, S. Kąc, A. Kopia, K. Berent, M. Gajewska, The influence of high temperature annealing and creep on the microstructure and chemical element distribution in the gamma, gamma’ and TCP phases in single crystal Ni-base superalloy, Journal of Alloys and Compounds 731 (2018) 693-703
4. T. Ratajski, I. Kalemba-Rec, P. Indyka, S. Kąc, M. Kot, B. Dubiel: Microstructural characterization of SiO2/Ni nanocomposites electrodeposited from a sulphate bath modified by PEI, Materials Characterization 142 (2018) 478–491

Informacje dodatkowe:

Brak