Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane zagadnienia dynamiki maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0119-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cieplok Grzegorz (cieplok@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria mechaniczna
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Metody analizy ruchu złożonych układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem stanów przejściowych i efektów nieliniowych. Dynamika masz wibracyjnych. Synteza wibroizolacji pasywnej maszyn i urządzeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody budowy dynamicznych równań ruchu układów nieholonomicznych. SDA3A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zjawisk występujących w nieliniowych układach drgających. SDA3A_W01 Referat
M_W003 Zna zasady opisu bryły w ruchu ogólnym. SDA3A_W01 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi formułować dynamiczne równania ruchu układów w ruchu ogólnym z nałożonymi więzami holonomicznymi i nieholonomicznymi. SDA3A_U01, SDA3A_U02 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody budowy dynamicznych równań ruchu układów nieholonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zjawisk występujących w nieliniowych układach drgających. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady opisu bryły w ruchu ogólnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi formułować dynamiczne równania ruchu układów w ruchu ogólnym z nałożonymi więzami holonomicznymi i nieholonomicznymi. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Samosynchronizacja wibratorów bezwładnościowych maszyn wibracyjnych.

2. Tensor bezwładności ciała sztywnego. Układanie dynamicznych równań ruchu układów z bryłami w ruchu ogólnym.

3. Reakcje dynamiczne bryły w ruchu dookoła stałej osi obrotu. Niewyważanie statyczne i dynamiczne.

4. Synteza wibroizolacji pasywnej.

5. Modelowanie ruchu wirnika. Rezonans stacjonarny i przejściowy. Wykres Campbell’a.

6. Więzy nieholonomiczne. Równania Maggiego i Appella.

7. Drgania samowzbudne. Równanie van der Pola. Metoda małego parametru.

8. Drgania parametryczne. Równanie Mathieu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Ocena dostateczna – obecność na co najmniej 5 wykładach (warunek konieczny uzyskania oceny pozytywnej)
2. Ocena dobra – zaliczenie pracy pisemnej na wybrany temat z zakresu materiału wykładanego.
3. Ocena bardzo dobra – rozwiązanie zadania z zakresu dynamiki układów mechanicznych zawierającego problematykę ruchu ogólnego bryły, obecności więzów nieholonomicznych lub zastosowania rachunku perturbacyjnego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Doktoranci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Doktoranci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obeność na zajęciach w następnej edycji kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość mechaniki klasycznej na poziomie akademickim.
2. Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego na poziomie akademickim.
3. Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych liniowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.S.Torok. Analytical Mechanics with Introduction to Dynamical Systems. John Wiley & Sons, Inc. New York 2000.
2. L.Landau, J.Lifszyc. Mechanika. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
3. R. Gutowski. Mechanika analityczna. PWN. Warszawa1971.
4. A.Fidlin. Nonlinear Oscillations in Mechanical Engineering. Springer-Verlag GmbH, 2005.
5. J.Michalczyk, G.Cieplok, Ł.Bednarski. Procesy przejściowe maszyn wibracyjnych i układów wibroizolacji. WNT, Warszawa2010.
6. Michalczyk Jerzy, Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas. WNT, Warszawa 1995.
7. Michalczyk Jerzy, Cieplok Grzegorz, Wysokoefektywne układy wibroizolacji i redukcji drgań, Collegium Columbinum, Kraków 1999.
8. G.Cieplok. Stany nieustalone nadrezonansowych maszyn wibracyjnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
9. Ramin S. Esfandiari, Bei Lu. Modeling and Analysis of Dynamic Systems. CRC Press 2018.
10. Maurice L. Adams, Jr. , Rotating Machinery Vibration from Analysis to Troubleshooting, Marcel Dekker, INC. New York, 2001.
11. Lalanne Michel, Ferraris Guy, Rotordynamics. Prediction in Engineering, John Wiley & Sons, England, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grzegorz CIEPLOK, Self-Exciting Wire Transducer For Time Variable Strains Measuring, Journal of
Dynamic Systems, Measurement and Control. American Society of Mechanical Engineers, USA, 2018.
2. Grzegorz CIEPLOK, Estimation of the resonance amplitude in machines with inertia vibrator in the
coast-down phase, Mechanics & Industry, France, 2018.
3. Grzegorz CIEPLOK, Łukasz KOPIJ, The application of self-oscillation in wire gauges, Journal of
Theoretical and Applied Mechanics, 2017 vol. 55 iss. 1.
4. Grzegorz CIEPLOK, A wire transducer in a system with a van der Pol oscillator and velocity feedback,
Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2017 vol. 22 no. 4.
5. Grzegorz CIEPLOK, Marian SIKORA, Two-mass dynamic absorber of a widened antiresonance zone,
The Archive of Mechanical Engineering, 2015 vol. 62 no. 2, s. 257–277.

Informacje dodatkowe:

Kontakt: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, paw. D1, p.314.
Telefon: (12) 617 3130