Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka fizyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0120-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki fizyczne
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Doktoranci zdobywają informacje na temat obowiązujących norm nauczania oraz w praktyce ćwiczą sposób prowadzenia zajęć z podstaw fizyki dla studentów AGH.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. SDA3A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Doktorant potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. SDA3A_U07
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Doktorant rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Doktorant rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. SDA3A_K01, SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W06 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Doktorant rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1. Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIS
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyka, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalanie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za przedmiot (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dot. nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem dla danego przedmiotu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja pomiędzy prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, mówienie w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dopasowanie używanego nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamiast wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealistyczne/idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica, itp)
5. przygotowywanie opracowań i publikacji naukowych

Zajęcia seminaryjne (15h):
Praktyczne aspekty prowadzenie zajęć dla studentów wszystkich kierunków AGH

Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych.
-Prowadzenie strony internetowej z uaktalnianymi informacjami dla studentów (godziny konsultacji, kontakt, problemy i zadania do rozwiązywania na ćwiczeniach
-dobór zadań odpowiednich do kierunku studiów, poziomu zaawansowania studentów i wymagań wykładowcy
-ćwiczenia w tłumaczeniu zadań ze zbiorów zadań sprzed roku 2000 na język potoczny zrozumiały dla obecnych studentów
-klarowny sposób rozwiązywania i zapisu rozwiązania zadań

Praktyczne zajęcia przygotowujace do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.
-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń – sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikający z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzanie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Doktorant prezentuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładu podczas wykonywania zajęć seminaryjnych. Należą do nich:
- przygotowanie własnej strony internetowej ukierunkowanej na kontakt ze studentami.
- opracowanie zadania z fizyki, będącego “tłumaczeniem” na język współczesny zadania powstałego przed rokiem 2000
- opracowanie autorskiego zadania z fizyki spełniającego ogólnie stosowane kryteria (poprawność sformułowań, jednoznaczność rozwiązania)
- prezentację wybranego zagadnienia z fizyki na forum całej grupy z naciskiem na jak najprostsze, zrozumiałe i jak najkrótsze przedstawienie problemu
- poprowadzenie symulowanych zajęć na pracowni fizycznej
W trakcie prezentacji poszczególnych części seminarium, doktorant oceniany jest pod kątem umiejętności komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO), prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA), prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Doktoranci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Doktoranci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Doktoranci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z trzech części zajęć przygotowujących do:
1.Komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO)
2.Prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA)
3.Prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

OK = (KO+ZA+LF)/3

Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Doktorant, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot.
W przypadku opuszczenia wykładu, doktorant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji dotyczącej treści wykładu z prowadzącym przedmiot, w ramach godzin konsultacji.
Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla Studiów III Stopnia z Fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIS
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie ma publikacji.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia ukierunkowane są na dydaktykę fizyki, matematyki i informatyki