Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Własności mechaniczne materiałów inżynierskich
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0122-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Muszka Krzysztof (muszka@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student acquires knowledge about prediction, control and use of the basic properties of engineering materials.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student gains an ability to understand the drivers and solutions for building lighter, safer, efficient and affordable constructions SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 - an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering to problems in materials engineering. Conversant with conventional nomenclature, units and notation of mechanical behavior. - an ability to estimate relative ranges and values for important properties of common engineering materials. SDA3A_W02, SDA3A_U01 Egzamin,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W003 - Optimize the alloy design, thermomechanical processing and heat treatment for the applicable mechanical application of the alloy and metal. SDA3A_W02 Egzamin,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 - an ability to use the techniques, skills, and experimental, computational and data analysis tools necessary for materials engineering practice. Effective communication skills regarding the mechanical response of materials. SDA3A_U04, SDA3A_U03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student gains an ability to understand the drivers and solutions for building lighter, safer, efficient and affordable constructions + - - - - + - - - - -
M_W002 - an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering to problems in materials engineering. Conversant with conventional nomenclature, units and notation of mechanical behavior. - an ability to estimate relative ranges and values for important properties of common engineering materials. + - - - - - - - - - -
M_W003 - Optimize the alloy design, thermomechanical processing and heat treatment for the applicable mechanical application of the alloy and metal. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 - an ability to use the techniques, skills, and experimental, computational and data analysis tools necessary for materials engineering practice. Effective communication skills regarding the mechanical response of materials. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The course will be focused on the fundamental mechanisms that operate at meso-, micro- and nano-meter scale across a wide-range of engineering materials, in a way that is mathematically simple and requires no extensive knowledge of materials. This integrated approach provides a conceptual presentation that shows how the microstructure of a material controls its mechanical behavior. The first objective of the course is to understand the drivers and solutions for building lighter, safer, efficient and affordable constructions. The second objective is to examine the complex interrelationship between composition, processing, microstructure and mechanical properties. The third objective is to review the design, guidelines, manufacturing hurdles, advanced forming, sustainability, and evolving grades of advanced structural materials. Macroscopic mechanical response of engineering materials, first of all metals and alloys will be related to elasticity and plasticity concepts for single crystal and polycrystalline materials. Practical design considerations for deformation will be included as well as an introduction to fracture mechanisms.

Zajęcia seminaryjne (15h):

During the seminar classes students prepare presentations aimed at gaining practical knowledge on the following subjects:
•How to use applied mathematics and continuum mechanics in the mechanical assessment of materials. Stress, strain, yield strength, fracture strength. Yield criteria, flow rules, creep, fracture
•Yield strength ranges for ductile metals. Plastic deformation mechanisms.
•Relate microstructure to properties of crystalline solids. Strengthening mechanisms in crystalline solids.
•Effective presentation of data in figures and tables. Describe data regarding
deformation and failure of materials and relate it to the expected behavior based on well established models or theories.
•Understand metallurgical and mechanical aspects of forming of metals into useful shapes and properties. How will the material change shape for the applied deformation? What kind of deformation mechanism will operate? Which slip system(s) will be operative?
•Dislocation glide, cross-slip, dislocation climb, precipitation strengthening. Nabarro- Herring creep. Plane strain fracture.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Learn to pronounce The content of the lecture is transmitted in the form of a multimedia presentation in in combination with a classic blackboard lecture enriched with shows relating to issues presented.
 • Zajęcia seminaryjne: The basis for seminar classes is the multimedia and oral presentation led by students. Another important element of education are the answers to the questions raised, as well as the students' discussion of the presented content.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for obtaining credit for the seminar is the preparation and presentation of the presentation during the seminar on a selected topic – topics will be given by the lecturers at the beginning of the semester.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning the next content of teaching according to the item syllabus. Students should keep asking questions and clarifying doubts. Audiovisual registration of the lecture requires the teacher's consent.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students prepare presentation on the topic indicated by the lecturer, present on the student group forum and participate in the discussion on this topic. Both the substantive value of the presentation and the so-called soft skills are evaluated.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average: (Exam*0.6 + Seminar *0.4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student who misses a seminar class should prepare and present his work during the next class.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of English is obligatory

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Publishing Co., New York.
M.A. Meyers and K. Chawla, Mechanical Behavior of Materials, Prentice Hall
T. H. Courtney. Mechanical Behavior of Materials, Second Edition.
(Waveland Press, Inc.: Long Grove, IL) 2000, 2005
M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann
M.A. Mayers, Dynamic Behavior of Materials, John Wiley & Sons, New York, 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak