Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0126-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course allows students to present in detail process of conducting corporate social responsibility, from its planning, through implementation, to reporting, including with the use of advanced reporting standards, in accordance with the Global Reporting Inititiative system

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The result of education within the framework of the course is the student's understanding of the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR) principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative. On this basis the student should independently perform project evaluation mining company selected using a systematic GRI Standards SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Studium przypadków
M_W002 The student knows the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR), principles of sustainable and the Global Reporting Inititive systems in Standards model SDA3A_W07, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has the ability to conduct the CSR process in company and control their activities in this matter with GRI Standards SDA3A_U07, SDA3A_U04, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of social responsibility of business, especially for public relations, environment management and human resources management in strategic and operational management in the company SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The result of education within the framework of the course is the student's understanding of the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR) principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative. On this basis the student should independently perform project evaluation mining company selected using a systematic GRI Standards + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR), principles of sustainable and the Global Reporting Inititive systems in Standards model + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to conduct the CSR process in company and control their activities in this matter with GRI Standards + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of social responsibility of business, especially for public relations, environment management and human resources management in strategic and operational management in the company + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. CSR principles

  History of corporate social responsibility. Presentation to the philosophy, principles and components of CSR and the Global Reporting Initiative, primarily in manufacturing plants

 2. CSR algorithm

  Presentation of the algorithm for implementing, maintaining and improving CSR in enterprises, with particular emphasis on manufacturing companies

 3. GRI Standards as a global standard for CSR control and reporting

  Acquainted with the principles, construction and algorithm of control and reporting in the system of the second third party in the GRI Standards

 4. Directions of CSR development

  Presentation of probable directions of CSR development in the world

 5. Examples of the use of CSR and GRI Standards in companies

  Presentation of the application of CSR philosophy and GRI Standards reporting in several enterprises with the employment of over 500 people. Good and slightly worse practices

 6. CSR audit

  Presentation of the sample CSR audit process in a company

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lecture, self work, presentation, essay
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Classes are optional. A positive mark for the presentation/essay prepared by the student, showing made ​​independently assess the level of implementation of CSR in the selected company

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Classes are optional
Sposób obliczania oceny końcowej:

A positive mark for the presentation/essay prepared by the student, showing made ​​independently assess the level of implementation of CSR in the selected company

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Classes are optional

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
2. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
3. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
4. Guide to GRI G4, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Paweł BOGACZ; Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie; Przegląd Górniczy; 2016 nr 8, s. 16–19
Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA; Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends; E3S Web of Conferences; 2016 vol. 10 art. nr 00058, s. 1–5
Ireneusz SOLIŃSKI, Paweł BOGACZ, Ewa CISZYŃSKA; Biuletyn Informacyjny – Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii; 2010, s. 1-256, REDAKTOR NAUKOWY
Paweł BOGACZ; Proposition of changes in the law governing the combustion of solid fuels in individual energy source used by households in Poland in terms of maximizing environmental, social and economic effects; W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 123
Paweł BOGACZ; Propozycja rozwiązań optymalizujących efekty działania uchwał antysmogowych w poszczególnych ogniwach łańcucha zapewnienia ciepła dla gospodarstw domowych; W: Materiały konferencyjne IV Polskiego Kongresu Górniczego; 2017, s. 35
Paweł BOGACZ; Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku; W: Materiały konferencyjne II Konferencji Górniczej TUV NORD Polska; 2009, s. 1–34
Paweł BOGACZ; Budowanie wizerunku nowoczesnej firmy górniczej w warunkach wolnego rynku; W: Materiały konferencyjne III Forum Branży Górniczej; 2010, s. 1–67
Paweł BOGACZ; Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego; Przegląd Górniczy; 2011 nr 9, s. 23–27

Informacje dodatkowe:

lack