Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka patentowania i ochrony własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0128-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is focused on learning the practical aspects of patenting and intellectual property protection for scientists.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows practical aspects of patenting and intellectual property protection SDA3A_W06 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 is aware of special ways of patent protection (e.g., conditional patent applcations) SDA3A_W06 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to select an effective procedure for patent protection of a given invention SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to cooperate in a research team SDA3A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows practical aspects of patenting and intellectual property protection + - - - - + - - - - -
M_W002 is aware of special ways of patent protection (e.g., conditional patent applcations) - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to select an effective procedure for patent protection of a given invention - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to cooperate in a research team - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Inne 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (4h):

The lecture programme includes:

1. Strategies for efficient international patent protection
2. Conditional patent applications
3. Patentability of disclosed inventions
4. Responding to patent office actions
5. Oral proceedings at patent office
6. Patentability of computer-implemented inventions
7. Software patents in Poland, Europe and USA
8. Ways to invalidate patents – case studies
9. Copyright law for scientists
10. What is not protected by copyright

Zajęcia seminaryjne (6h):

The seminar classes are aimed to discuss in depth selected problems of patenting and intellectual property protection.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lecture is based on classical presentation.
 • Zajęcia seminaryjne: The seminar classes are based on discussions of presentation by students of selected problems of patenting and intellectual property protection.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The attendance of the classes (at least 60%) and the presentation by students of selected problems of patenting and intellectual property protection is required to pass the course.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: The lecture is aimed to present the practical aspects of patenting and intellectual property protection.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: The seminar classes are aimed to discuss in depth selected problems of patenting and intellectual property protection.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final score will be evaluated on the quality of presentation, and the student’s contribution to discussions during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence in the class, an extra presentation on a selected topic of intellectual property law will be required to pass the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Y. Ma, “Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers”, Scientific Works, 2015
2. S. Cass, “A Case Called Alice: Software Patents and the U.S. Supreme Court”, IEEE Spectrum, 2014
3. Eric Sutton, “Software Patents: A Practical Perspective”, CreateSpace Independent Publishing, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The teacher has been an inventor or co-inventor of 30+ inventions patented in Poland, Europe, and USA

Informacje dodatkowe:

Brak