Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing przemysłowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0129-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject of the Industrial Marketing is the role and how to apply marketing process and activities in the B2B system, which is one of the most important processes of implementing activities within consolidated supply chains in the national and international system, including the global

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A PhD student defines the concepts of marketing management in the industrial market SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W05, SDA3A_W01 Prezentacja
M_W002 A PhD student recognizes and explains the use of appropriate marketing instruments for the specific market situation of an industrial companies SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 The PhD student chooses the appropriate criteria for segmentation of the industrial market and on this basis extracts the target segments of industrial clients SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 A PhD student in the marketing environment identifies the factors affecting the business and synthesizes the results obtained by sharing knowledge with others SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A PhD student defines the concepts of marketing management in the industrial market + + - - - - - - - - -
M_W002 A PhD student recognizes and explains the use of appropriate marketing instruments for the specific market situation of an industrial companies - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The PhD student chooses the appropriate criteria for segmentation of the industrial market and on this basis extracts the target segments of industrial clients + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A PhD student in the marketing environment identifies the factors affecting the business and synthesizes the results obtained by sharing knowledge with others + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. The concept, definition and principles of industrial marketing

  • The essence of marketing and the specifics of marketing activities on the industrial market.
  • Phases of the marketing management process.
  • Relations between entities on the industrial market.
  • The process of consumer purchases and institutional purchases. Buying behavior of customers. Demand for industrial goods.

 2. Segmentation in the industrial market

  Market strategical and operational segmentation process. Target market selection.

 3. Marketing-mix elements for the industrial market

  • Elements of marketing mix: a product in industrial marketing. Brand management. Launching new products, with CRM, APQP, PPAP, 5D
  • Elements of marketing mix: prices of industrial products. Setting transaction terms.
  • Elements of marketing mix: management of distribution channels. Marketing brokers
  • Elements of marketing mix: marketing communication. Communication tools on the industrial market. Public relations

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. We practice the differences between marketing industrial and consumer goods

  Case studies on B2C and B2B marketing, with a discussion about the differences between them

 2. We practice demand analysis for industrial goods

  Case studies on econometric and taxonomic analysis for various types of industrial goods

 3. We practice industrial market segmentation

  Case studies of operational and strategic segmentation for various types of industrial goods

 4. We practice marketing-mix for industrial goods

  Case studies of various strategies of marketing-mix for various types of industrial goods

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Lecture, presentations, case studies, student's own work
 • Ćwiczenia audytoryjne: Small projects, case studies, essays, student's own work
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Attendance during classes is not obligatory. Calculating of the final grade will be based on the presentation of a selected example of conducting an industrial marketing process, together with an assessment of its effectiveness. Additionally will also appreciate activity during classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance during classes is not obligatory
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance during classes is not obligatory
Sposób obliczania oceny końcowej:

Calculating of the final grade will be based on the presentation of a selected example of conducting an industrial marketing process, together with an assessment of its effectiveness. Additionally will also appreciate activity during classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance during classes is not obligatory

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Taylor H., B2B Marketing Strategy: Differentiate, Develop and Deliver Lasting Customer, Kogan Page, New York, 2017
Geehan, S., The B2B Executive Playbook: The Ultimate Weapon for Achieving Sustainable, Predictable and Profitable Growth, Clerisy Press 2011
Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Paweł BOGACZ; Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers; W: International Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects; Taylor & Francis Group/Balkema; 2008, s. 149-159

Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak; Badanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w Polsce; Zeszyty Naukowe; Uniwersytet Szczeciński ; 2009 nr 16, s. 197–214
Paweł BOGACZ; Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczym — Rule of marketing research in build of marketing management for mines in Poland/ Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; 2010 nr 25; s. 669–682
Paweł BOGACZ; Czynniki rynkowe kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego; W: Materiały konferencyjne III Forum Branży Górniczej: wzrost wartości w strategii nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego; 2010, s. 1–63
Paweł BOGACZ; Zwiększanie poziomu wpływów jako podstawa kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego; Zeszyty Naukowe; Uniwersytet Szczeciński ; 2011 nr 37, s. 787–799
Paweł BOGACZ; Znaczenie potencjałów i czynników atrakcyjności rynkowej w analizie sektora energetyki zawodowej dla potrzeb marketingowych producenta węgla kamiennego; W: Materiały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Wydawnictwo IGSMiE PAN; 2009, s. 149–162
Paweł BOGACZ; Składowe atrakcyjności rynkowej w analizie energetyki zawodowej dla producenta węgla kamiennego; Wiadomości Górnicze; 2014 R. 65 nr 1, s. 25–33
Paweł BOGACZ; Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce; W: Polityka Energetyczna; 2008 t. 11 z. 2, s. 15–24
Paweł BOGACZ; Pomiar poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce dla potrzeb marketingowych producentów węgla kamiennego; Zeszyty Naukowe; Politechnika Śląska; 2008 z. 286, s. 525–540
Paweł BOGACZ; Pomiar poziomu kształtowania się potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce; W: Materiały konferencyjne Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; 2010, s. 131–140
Paweł BOGACZ, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak; Ocena potencjału finansowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce; Zeszyty Naukowe; Uniwersytet Szczeciński; 2011 nr 37, s. 11–25
Paweł BOGACZ; Ocena i wykorzystanie potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej do kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego; Zeszyty Naukowe; Uniwersytet Szczeciński; 2013 nr 60, s. 171–185
Paweł BOGACZ; Program motywowania jako podstawa systemu zarządzania kontaktami klientami z sektora energetyki zawodowej przez wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze; W: Materiały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008; Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008, s. 683–692
Paweł BOGACZ; Zróżnicowanie poziomu wykorzystania narzędzi motywowania handlowego jako podstawa budowy przez przedsiębiorstwo górnicze programu lojalnościowego dla klientów z sektora energetyki zawodowej; W: Materiały konferencyjne Komputerowo zintegrowane zarządzanie; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 80–91
Paweł BOGACZ; Program motywowania klienta z sektora energetycznego podstawą budowy wartości przedsiębiorstwa górniczego w tej grupie odbiorców; Zeszyty Naukowe; Uniwersytet Szczeciński; 2012 nr 51, s. 425–438
Paweł BOGACZ; Narzędzia motywacji marketingowej w systemie zarządzania kontaktami przedsiębiorstwa górniczego z sektorem energetyki zawodowej; Przegląd Górniczy; 2013 nr 9, s. 28–31

Informacje dodatkowe:

lack