Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie i wizualizacja zjawisk o charakterze przestrzennym (w analizach środowiskowych, geologicznych)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZSDA-3-0132-s
Wydział:
Szkoła Doktorska AGH
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Szkoła Doktorska AGH
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W geologii lub w inżynierii środowiska wartości pomierzone mają charakter dyskretny; pobrane w określonym punkcie reprezentują szersze zjawisko o charakterze przestrzennym. Do interpretacji pomiarów często konieczne jest przeprowadzenie interpolacji wartości w określonych granicach – np. w złożu, w granicach gminy itp. Celem modułu jest zapoznanie z różnymi metodami interpolacji, interpretacji modelu oraz jego wiarygodności oraz właściwej i atrakcyjnej wizualizacji wykonanego modelu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jak interpretować dane pomiarowe SDA3A_W03, SDA3A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie co to jest interpolacji, zna różne metody interpolacji, zna geostatystyczne metody analizy danych oraz metodę krigingu (OK) zwyczajnego, zna sposób oceny wiarygodności modelu (OK) z wykorzystaniem mapy błędu krigingu SDA3A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność danych pomiarowych do wykonania modelu (interpolacji) SDA3A_U03, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wykonać model metodami szybkiej interpolacji SDA3A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi wykonać model metodą krigingu oraz ocenić jego wiarygodność SDA3A_U03, SDA3A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi wykonać interesującą wizualizację modelu przestrzennego wykonanego na podstawie dyskretnych danych pomiarowych. Potrafi dobrać metody wizualizacji do charakteru modelu. SDA3A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi podzielić się wynikami swojej pracy w sposób zrozumiały dla odbiorców spoza własnej dziedziny naukowej SDA3A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jak interpretować dane pomiarowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie co to jest interpolacji, zna różne metody interpolacji, zna geostatystyczne metody analizy danych oraz metodę krigingu (OK) zwyczajnego, zna sposób oceny wiarygodności modelu (OK) z wykorzystaniem mapy błędu krigingu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność danych pomiarowych do wykonania modelu (interpolacji) - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać model metodami szybkiej interpolacji - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać model metodą krigingu oraz ocenić jego wiarygodność - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać interesującą wizualizację modelu przestrzennego wykonanego na podstawie dyskretnych danych pomiarowych. Potrafi dobrać metody wizualizacji do charakteru modelu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi podzielić się wynikami swojej pracy w sposób zrozumiały dla odbiorców spoza własnej dziedziny naukowej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Interpretacja danych pomiarowych z użyciem klasycznych metod statystycznych.
Ocena przydatności danych pomiarowych do interpolacji.
Przegląd i charakterystyka metod szybkiej interpolacji.
Analiza danych metodą semiwariogramu pod kątem oceny przydatności do interpolacji.
Interpolacja metodą krigingu zwyczajnego.
Ocena wiarygodności modelu wykonanego metodą krigingu (błąd krigindu).
Przegląd metod wizualizacji modeli przestrzennych.
Dobór metod wizualizacji do charakteru modelowanego zjawiska.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Analiza danych pomiarowych metodami statystycznymi.
Wykonanie modeli wybranymi metodami szybkiej interpolacji. Interpretacja wykonanych modeli.
Analiza danych metodą semiwariogramu.
Intepretacja semiwariogramu empirycznego pod kątem przydatności danych do interpolacji.
Dobór modelu semiwariogramu do semiwariogramu empirycznego.
Interpolacja metodą krigingu zwyczajnego. Wykonanie modelu błędu krigingu, interpretacja modelu z wykorzystaniem mapy błędu krigingu.
Wykonanie wizualizacji z wykorzystaniem różnych form modeli pod kątem optymalnej ilustracji zjawiska. Wykonanie gotowych map/modeli do publikacji naukowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Zajęcia prowadzone są w formie wykładu.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Prowadzący przedstawia zadania do wykonania na przygotowanych danych. Studenci podczas ćwiczeń samodzielnie wykonują zadane ćwiczenia. Studenci mogą w ramach zajęć opracowywać własne dane pomiarowe zgodne z tematyką prowadzonych badań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach audytoryjnych oraz wykonanie zadanych ćwiczeń. Zaliczenie wystawiane jest na podstawie pisemnego raportu, w którym przedstawione będą wszystkie zadane ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w ćwiczeniach jest obligatoryjny.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podstawą zaliczenia jest pisemny raport końcowy. Student samodzielnie powinien nadrobić braki powstałe w wyniku opuszczenia zajęć. W razie konieczności możliwe jest nadrobienie zajęć w ramach konsultacji po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przydatna jest wiedza w zakresie statystyki matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Naworyta W., (2017): Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji, Górnictwo Odkrywkowe, R. 58, nr 4, s. 4-9
Wasilewska-Błaszczyk M., Naworyta W. (2015): Zaawansowane techniki geostatystyczne we wstępnym etapie projektowania zagospodarowania złoża, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, Nr 2
Naworyta W., Benndorf J. (2012): Ocena dokładności geostatystycznych metod modelowania złóż pod kątem projektowania eksploatacji na podstawie jednego ze złóż węgla brunatnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 28, z. 1, s. 77–101

Informacje dodatkowe:

Brak